Крешић – Шехрић

Written By: Vukan Dubocanin

                             УДК:331.531:618.4(497.6ФБиХ)

 

Борис Крешић[1]

Едина Шехрић[2]

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

 

ЗАШТИТА ЖЕНА И МАЈЧИНСТВА У НОВОМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

 

doi: 10.7251/SPMSR1750037K

 

Сажетак: У раду се анализира заштита жена и мајчинства у радном законодавству Федерације Босне и Херцеговине. Из биолошких, социјалних и хуманих разлога заштита мајчинства се остварује на неколико нивоа, с тим да је цјелокупна област социјалне заштите породице с дјецом углавном у надлежности ентитета. Ситуација је посебно специфична у Федерацији Босне и Херцеговине гдје је ова област у заједничкој надлежности федералне и кантоналних власти. То ствара одређене потешкоће у регулисању, остваривању и финансирању права запослених мајки-породиља. У раду се указује на неуједначеност рјешења у кантоналним прописима у погледу остваривања поменутих права, те тиме и на неједнак положај жена, с обзиром на то у којем кантону живе. У раду се даје преглед најзначајнијих међународних докумената којима се регулишу питања заштите мајчинства и указује се на значај и потребу усклађивања домаћих прописа са међународним стандардима. Полазећи од тога да је област заштите породице са дјецом област од посебног друштвеног интереса, неопходно је предузети активности у циљу побољшања стања у овој области.

 

Кључне ријечи: заштита мајчинства, породиљско одсуство, накнада плаће

 

Boris Krešić[3]

Edina Šehrić[4]

 

ТХЕ ПРОТЕЦТIОН ОФ WОМЕН АНД МОТХЕРХООД IН НЕW ЛАБОР LEGISLATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Summary: The paper analyzes the protection of women and motherhood in the labor legislation of the Federation of Bosnia and Herzegovina. From the biological, social and humanitairan reasons, protection of motherhood is realized on several levels, with the entire area of social protection of families with children mainly under the jurisdiction of the entities. The situation is particularly specific in the Federation of Bosnia and Herzegovina, where the area is under joint jurisdiction of the federal and cantonal authorities. This creates certain difficulties in regulating, exercising and financing of working mothers in labor. The paper points out the disparity of the solutions in cantonal regulations regarding the exercise of such rights, and thus the unequal status of women, with regard of canton they live in. This paper provides an overview of the most important international documents regulating the issues of protection of motherhood and points out the importance and the need to harmonize national legislation with international standards. Starting from the fact that the field of protection of families with children is area of special public interest, it is necessary to take action to improve the situation in this area.

 

Key words: protection of motherhood, maternity leave, salary compensation

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

 

 1. Дедић Сеад, Градашчевић-Сијерчић Јасминка. Радно право. Магистрат Сарајево, 2005.
 2. Бубић Сузана, Траљић Неримана. Брачно право. Правни факултет Универзитета у Сарајеву, 2007.
 3. Хусић Дубравка, Хасанагић Емина. „Заштита жена и мајчинства у радном законодавству БиХ“. Зборник радова Правног факултета Универзитета „Џемал Биједић“ Мостар, 2012.
 4. Јелчић, Вера. „Жена у радно-социјалном законодавству Републике Хрватске“. Правни факултет Свеучилишта у Загребу, 1994.
 5. Грубешић Iвана, Радончић Џенана, „Примјена начела забране дискриминације у остварењу права на породиљску накнаду“, Анали Правног факултета Зеница, број 11, год. 6.
 6. Хунчек – Пита, Аида. „Социјална заштита на државном нивоу: правни основ и потреба допуне“. Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2012.
 7. Предраг Бејаковић, ет ал. Закон о раду с коментарима и тумачењима, ТIМ Пресс, Загреб, 2014.
 8. Славица Бајић, ет.ал., Коментар Закона о родној равноправности, Канцеларија за родну равноправност Владе Црне Горе, Подгорица, 2009.

 

 

Нормативна регулатива:

 

 1. Закон о раду Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 26/16).
 2. Закон о плаћама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 50/08 и 5/09).
 3. Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10).
 4. 4. Закон о раду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 01/16).
 5. 5. Закон о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица са дјецом Федерације БиХ (Службене новине Федерације БиХ, број 36/99, 54/04, 39/06 и 14/09).
 6. Закон о дјечијој заштити Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 4/02, 17/08 и 01/09).
 7. Закон о раду Републике Хрватске (Народне новине бр. 93/14).
 8. Закон о родиљним и родитељским потпорама (Народне новине, бр. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14).
 9. Породични закон ФБиХ (Сл. Новине бр. 35/05, 41/05, 31/14).

[1] Доцент на Правном факултету, Универзитет у Тузли. b_kresic@Yahoo.com

[2] Виши асистент на Правном факултету, Универзитет у Тузли.

[3] Ph.D., Assistant Professor, Law Faculty, Tuzla University

[4] Senior Assistant at Faculty of Law, University of Tuzla.