К. Боројевић

Written By: Vukan Dubocanin

УДК:325.456:341.223:3

Клаудиа Боројевић[1]

Прегледни чланак

 

КОНЦЕСИЈЕ – ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ

 

 doi: 10.7251/SPM1548115B

 

Апстракт

            У правној теорији и науци не постоје подударна мишљења о поријеклу и настанку концесија. Превладава став да су оне настале још у давна времена и да се развој овог института, иако не у данашњој форми, могао пратити још од периода настанка Хамурабијевог законика, старог Рима и Грчке. Сам појам се такође мијењао, док се данас, према нашем важећем законодавству, концесија дефинише као  право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса, у складу са законом, а то право се уступа концесионару на одређено вријеме, под условима прописаним законом, уз плаћање концесионе накнаде.

            Тежња регионалног повезивања и економског интегрисања у Европску унију доноси и потребу инвестирања у велике пројекте. Неразвијене земље и земље у транзицији не располажу великим инвестиционим средствима, те стога имају потребу ангажовања страног капитала за реализацију својих циљева и задовољење својих интереса.

 

Кључне ријечи: концесија, међународна концесија, Б.О.Т. систем

Klaudia Borojević

 

CONCESSIONS – THE TERM, CHARACTERISTICS AND CATEGORIES

 

Abstract:

            In legal theory and science there are no equal opinions about origin and begining of concession. An opinion prevails that they occured in ancient times and that development of this institute, although not in the present form, could follow since inception periods of  the Hamuraby Law, ancient Rome and Greece.

            The term itself also changed,and while now in our current legislation, concession is defined as the right to conduct economic activities using public goods, natural resources and the other assets of public interest, and the right to perform activities of general interest, in accordance with the law this law is passed on to the concessionaire for a specified period of time, under the conditions stipulated by law, by paying concession fees.

            Intention of the regional and economic connections and integrating in Europe Union takes needs of the investment in big projects. Countries in transition and low developed countries do not have big economic sources, therefore they have a need for engagement of foreign capital for the implementation of  their goals and satisfaction of their interests.

 

Keywords: concessions, international concessions, B.O.T. system[2]

 

 

ЛИТЕРАТУРА

КЊИГЕ:

  1. Диги, Леон. Преображаји јавног права, Београд 1929
  2. Поповић, Витомир и Вукадиновић, Радован. Међународно пословно право – општи дио,  Бања Лука –  Крагујевац 2005. године
  3. Fischer, Peter. Die internationale Konzession, Vienna-New York 1974

 

ЧЛАНЦИ:

1. Авиани, Дамир. Правна заштита у поступку додјеле јавних уговора – хармонизација хрватског права с aquis communautaire, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, год. 45, 1/2008

2. Дабић, Љубиша. Уговор о финансирању пројекта (Б.О.Т. систем) и уговор о подјели производње, Правни живот, бр.11/1996, Београд

3. Дивљак, Драго. Б.О.Т. модел пројектног финансирања инфраструктуре, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр.3/2006, Нови Сад

4. Ђерђа, Дарио. Појам и обиљежја концесија, Зборник правног факултета свеучилишта у Ријеци, бр1/2003, Ријека

5. Ђурђев, Душанка. Функције и правна форма међународних концесија, Правни живот, бр.11/1997 Београд

6. Зулић, Ермин. Појам, хисторијски развој и основне карактеристике концесије, Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, бр. 1/2012, Бихаћ

7. Лепотић, Бранислава. Појам и врсте концесија у нашем праву, Правни живот, бр.11/1998, Београд

8. Милојевић, Момир. Правни режим концесија, Правни живот, бр.11/2002, Београд

 

ЗАКОНИ:

1. Закон о јавно-приватном партнерству Републике Српске, Службени гласник, број: 59/09

2. Закон о концесијама БиХ, Службени гласник БиХ , број 32/02

3. Закон о концесијама РС, Службени гласник РС, број 59/13

4. Закон о општим условима за давање концесија страним лицима у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије, број: 6/90 и 7/90

 [1] Магистар међународно-правних наука, Државна агенција за истраге и заштиту БиХ

[2] M.A. of international legal studies, State investigation and protection agency