Јовић

Written By: Vukan Dubocanin

Његослав Јовић·                                                                            УДК 341:347.4

 

 

                                                                                    Стручни чланак

 

НАКНАДНА НЕМОГУЋНОСТ ИЗВРШЕЊА КАО ОСНОВ

ПРЕСТАНКА УГОВОРА У МЕЂУНАРОДНОМ ЈАВНОМ ПРАВУ

doi:10.7168/spm.12.1845.13J

 

Апстракт

 

Један од основа престанка дејства уговора јесте накнадна немогућност извршења. Већина теоретичара овај основ своди на физичку немогућност извршења под којим подразумијевају нестанак предмета уговора. Овакав став прихвата и Конвенција о уговорном праву у члану 61. Међутим, поред физичке немогућности извршења, у теорији се наводе и правна, социолошка и морална немогућност извршења.

У овом раду изложићемо услове за примјену физичке немогућности извршења и изнијети ставове угледних теоретичара међународног права. Након навођења ставова угледних теоретичара изнијећемо своје ставове, те се осврнути на однос између накнадне немогућности извршења и суштинске промјене околности.

 

Кључне ријечи: накнадна немогућност извршења, члан 61 Конвенције о уговорном праву, престанак дејства уговора, виша сила (vis major; force majeure), суштинска промјена околности (rebus sic stantibus).

 

Njegoslav Jović, M.А

 

 

 

SUPERVENING IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE AS A BASIS TERMINATION OF TREATY IN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW

 

 

Summary

 

One of the bases of termination of treaty effect is supervening impossibility of performance. Most theorists of this basically comes down to the physical impossibility of performance under which we mean the disappearance of items of the treaty. This attitude accepts and the Convention on the Law of Treaties in Article 61. However, in addition to the physical impossibility of performance in the theory of the state and the legal, sociological and moral impossibility of performance.

In this work we will expose conditions for the use of physical impossibility of performance and present the views of eminent theorists of international law. After quoting the views of eminent theorists we will state our views and reflect the relation between the supervening impossibility of performance and fundamental change of circumstances.
Key words: supervening impossibility of performance, Article 61 of the Convention on the Law of Treaties, termination of treaty action, force majeure (vis major; force majeure), fundamental change of circumstances (rebus sic stantibus).


  • ·  Мр Његослав Јовић