Јовић 2013

Written By: Vukan Dubocanin
 Његослав Јовић*   

                                                                                                                                     УДК 341

Прегледни чланак

doi: 10.7251/SPM1346139J 

Апстракт: Постоје уговори који не дефинишу тренутак престанка дејства уговора (нпр. „вјечити уговори“) нити садр- же одредбе о ревизији иако су закључени на одређени временски период. Код оваквих уговора може се десити да у току одређеног временског периода у коме уговор треба да буде извршен, наступе промијењене околности које се нису могле предвидјети у момен- ту закључења уговора а које битно отежавају испуњење обавезе једне државе. У оваквим ситуацијама државе су се позивале на клаузулу rebus sic stantibus да би раскинуле уговор или тражиле ревизију уговора иако није била предвиђена уговором, те на тај начин уговорне клаузуле прилагодиле новонасталим околностима. Правна природа клаузуле rebus sic stantibus у доктрини међу- народног јавног права спада у једно од најконтроверзнијих, сре- дишњих и тешких питања. Постоје потпуно супротни ставови о томе да ли правило rebus sic stantibus представља правно правило или не. У теорији се веома пуно расправљало о овој теми те по- стоји мноштво радова и правних конструкција. Суштинска промјена околности (клаузула rebus sic stantibus) је један од основа престанка дејства уговора који је као такав усвојен у Бечкој конвенцији о уговорном праву. У овом раду изложићемо појам, настанак и историјски раз- вој правила rebus sic stantibus, односно правила суштинске промје- не околности, затим ћемо изложити правну природу те позитив- ноправно важење правила са праксом међународних судова.

Кључне ријечи: суштинска промјена околности, клаузула rebus sic stantibus, члан 62 Конвенције о уговорном праву, преста- нак дејства уговора. 

* Његослав Јовић, мастер права, приправник у „ЕКО-БеЛ-у“ д.о.о. Лакташи

 FUNDAMETAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES AS A BASIS TERMINATION OF TREATY IN INTERNATIONAL PUBLIC LAW

Summary

There are treaty that don’t define the moment of termination of contract action (eg “eternal agreements”) and don’t contain any pro- visions on the review although they are concluded for a particular time period. In these treaty may be that during a certain period of time in which the treaty needs to be executed, changed circumstances occur which could not be foreseen at the time of the treaty and which substan- tially impede the fulfillment of the obligations of a state. In these situa- tions, the state relied on the clause rebus sic stantibus to terminated a treaty or requested review of the treaty although the treaty was not pro- vided, and in that way treaty’s clauses adapted to new circumstances. Legal nature of the clause rebus sic stantibus in the doctrine of public international law belongs to one of the most controversial, cen- tral and difficult issues. There are totally opposite views on whether the rule of rebus sic stantibus a legal rule or not. In theory, a lot of discus- sion on this subject and there are many papers and legal structures. The fundamental change of circumstances (clause rebus sic stan- tibus) is one of the grounds for termination of treaty action as such is adopted in the Vienna Convention on the Law of Treaties. In this work we present the concept, origin and historical devel- opment of rebus sic stantibus rules, or rules of fundamental change of circumstances, then we explain the legal nature and validity of the pos- itive legal rules with the practice of international courts.

Keywords: fundamental change of circumstance, the clusule re- bus sic stantibus, Article 62 of the Convention on the Law of Treaties, termination of the treaty action. 

ЛИТЕРАТУРА

 Књиге, чланци

 

С. Аврамов, „Правило rebus sic stantibus у савременом међународ- ном праву“, Анали Правног факултета у Београду, 4/1964.

  1. Brownlie, Principles of Public International Law, Fourth edition, Oxford University Press, Oxford 1990.
  2. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, Volume VI, A. W. Sijthoff International Publishing Company B. V., 1973.

M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Brill 2009.R. V. Gotschalg, “A cláusula rebus sic stantibus: A previsão das alteracões fundamentais de circunstâncias do art.62 da convencão de viena sobre o direito dos tratados de 1969” преузето са: http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/2_2010/discentes/A%20 CLAUSULA%20REBUS%20SIC%20STANTIBUS.pdf, 12. јул 2011.Дипломатическая академия мид России, Международное право, 3-е издание, (ответственные редакторы: А. А. Ковалев и С. В. Черниченко), Проспект, Москва 2008.

T. O. Elias, The Modern Law of Treaties, Sijthoff International Publishing Company, Oceana 1974.В. Иблер, Рјечник међународног јавног права, Информатор, Загреб 1972.

Њ. Јовић, „Накнадна немогућност извршења као основ престанка уговора у међународном јавном праву“, Српска правна ми- сао, Бања Лука 45/2012.М. Крећа, Међународно јавно право, четврто издање, Правни фа- култет Универзитета у Београду, Београд 2010.

М. Крећа, Престанак дејства уговора у савременом међународном јавном праву, Научна књига, Београд 1988.

L. Le Fur, Précis de droit international public (prevod: Међународно јавно право), Правни факултет Универзитета у Београду, Бе- оград 2010.

С. Перовић, „Раскид уговора због промијењених околности и на- чело правне сигурности“, Сепарат из Научног прегледа, Бе- оград 1974.

E. Scbwelb, „Fundamental Change of Circumstances”, Max-Planck- Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, преузето са: http://www.zaoerv.de/29_1969/29_1969_1_c_39_70.pdf, 12. јул 2011.

I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Second Edition, Melland Schill Fund, Manchester University Press, Manchester 1984.

Y. Caliskan, The Development of International Investment Law, Boca Ration, Florida 2008.

Yearbook of International Law Commission, 1957, Volume II, преузето са: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes

%28e%29/ILC_1957_v2_e.pdf, 18. jули 2011.

Yearbook of International Law Commission, 1963, Volume I, преузето са: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes

%28e%29/ILC_1963_v1_e.pdf, 18. jули 2011.

Yearbook of International Law Commission, 1966, Volume II, преузето са: http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes

%28e%29/ILC_1966_v2_e.pdf, 18. jули 2011.

 

Пресуде међународних судова

1)  Case of Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (Judgment of 7 June 1932), PCIJ Publ. 1932, Series A/B, No. 46, преузето са:

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_46/01_Zones_ franches_Arret.pdf, 28. јун 2011.

2)  Fisheries Jurisdiction (UK v. Iceland), Jurisdiction, Judgment of 2 February 1973, ICJ Reports 1973, p. 3, преузето са:

http://www.icj-cij.org/docket/files/55/5749.pdf, 28. јун 2011.

3)  Case Concerning The Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary/ Slovakia), Judgment of 25 September 1997, ICJ Reports 1997, преузето са:

http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf, 28. јун 2011.

4)  Racke Gmbh, Case C-162/96 (1998), ECR-1-3655, преузето са: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&alljur

=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff

=C162/96%20&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&al lcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocre c=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=d ocav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnor ec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on& newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj

&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rec hercher, 12. јул 2011.

pt’>�2pn��P0Ityle=’letter-spacing:-1.35pt’>Veterinary Code of Conduct, adopted 6 June 2008, Federation of Veterinarians of Europe, FVE/07/doc/045, http://www.fve. org/news/position_papers/veterinary_profession/fve_07_045_ codeofconduct.pdf. asp,27. септембар 2011.

European Code of Good Veterinary Practice, Federation of Veterinarians of Europe, 2002, http://www.fve.org/news/publications/pdf/gvp. pdf. asp,27. септембар 2011.

European Veterinary Act, adopted 7 June 2008, Federation of Veterinarians of  Europe FVE/08/doc/009,http://www.fve.org/ news/position_papers/veterinary_profession/fve_08_009_vetact. pdf. asp, 27. септембар 2011.