Јовић

Written By: Vukan Dubocanin

   УДК 349.2:342.8(4976)

Роберт Јовић

 

 

ЗАШТИТА ПРАВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

doi: 10.7251/SPM1447099J

Прегледни чланак

 

Апстракт: Право на рад и радни односи представљају област од посебног значаја и интересовања како за законодавца, државу и друштво у цјелини, тако и за грађане и правна лица која се налазе под њиховом правном јурисдикцијом. Аутор ће кроз неколико тема покушати теоретски анализирати и критички сагледати нормативна рјешења, институте и поступке из области заштите права из радног односа државних службеника као посебној категорији радника чији је радноправни статус примарно регулисан Законом о државним службеницима као lex specialis. Такође, аутор ће посебну пажњу усмјерити на квалитативну анализу ставова судске праксе у вези са практичном примјеном заштите права државних службеника у судском поступку, са краћим освртом на судску праксу у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и у Републици Србији. Штавише, аутор ће разматрати и одређене недоумице у погледу заштите права државних службеника у судском поступку те анализирати могуће поводе и узроке таквог поступања надлежних судова.

Кључне ријечи: права, дужности и одговорности из радног односа, државни службеник, заштита права државних службеника, судска пракса.

 

Jović Robert

 

PROTECTION OF CIVIL SERVANT RIGHTS
IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

Summary

 

Right to work and employment is area of particular importance and interest for legislator, state as well as for the society as a whole and also for the citizens and legal entities that are under their legal jurisdiction. The author shall through several topics try to theoretically analyse and critically consider legislative solutions, institute and procedures from the area of protection of civil servant rights of employment as well as special category of employee whose employment-legal status is primarily regulated by the Law on Civil Servants as lex specialis. Also, the author will particularly focus on qualitative analysis of jurisprudence opinions related to practical application of protection of civil servant rights during the court proceedings, with brief reference to the jurisprudence in the Republic of Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Serbia. Furthermore, the author shall also consider certain dilemmas related to the civil servants rights in court proceedings and analyse possible causes and reasons of such procedures of the competent court.

Key words: rights, duties and responsibilities of employment, civil servant, protection of civil servant rights, jurisprudence.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Правна литература

 

Денковић Ђ. Драгаш, Добра управа, Београд, 2010. година

Димитријевић П., Управно право, Београд, 1986. година

Дрмић Аница, Уређење дисциплинске одговорности државних службеника“, Хрватска јавна управа, година 2010, број 4

Ковачић – Костић Јелена, „Заштита права државних службеника“, Социјална мисао, година 2011, број 3

Кунић Петар, Управно право, Бања Лука, 2010. година

Лилић Стеван, Управно право и управно процесно право, Београд, 2009.

Томић Р. Зоран, Опште управно право, Београд, 2009. година

 

Правни извори

 

Универзална декларација о људским правима и основним слободама Уједињених нација од 10. децембра 1948. године (текст декларације је доступан на: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/src2.pdf)

Устав Републике Српске

Закон о раду – пречишћени текст („Сл. гл. РС“, број 55/07)

Закон о државним службеницима („Сл. гл. Р. Српске“, број 118/08, 117/11 и 37/12)

Закон о општем управном поступку („Сл. гл. Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10)

Закон о судовима Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 37/12)

Закон о заштити личних података („Сл. гл. БиХ“, број 49/06 и 76/11)

Закон о управној инспекцији („Сл. гл. РС“, борј 1/09 и 109/12)

Закон о управним споровима („Сл. гл. РС“, број 109/05 и 63/11)

Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине („Сл. новине Федерације БиХ“, број 29/03)

Закон о државним службеницима („Сл. гл. Републике Србије“, број 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07 и 67/07 – исправка)

Закон о државним службеницима („Народне новине“ број 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Закон о Регистру запослених у јавном сектору, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – пречишћени текст, 37/12 и 38/13)

Кодекс понашања државних службеника Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 83/09)

Пословник о раду Одбора државне управе за жалбе („Сл. гл. РС“, број 102/09)

Уредба о дисциплинској и материјалној одговорности у републичким органима управе Републике Српске („Сл. гл. РС“, број 104/09)

 

Судска пракса

 

Пресуда Врховног суда Републике Српске број Рев-82/2001 од 21. децембра 2001. године

Пресуда Врховног касационог суда број Уж 155/10 од 13. априла 2010. године

Пресуда Врховног касационог суда број Уж 243/10 од 15. априла 2010. године

Рјешење Окружног суда у Бијељини број 12 0 У 002 187 11 У од 21. фебруара 2012. Године

Рјешење Врховног суда Федерације БиХ број Ур-13/07 од 05. априла 2007. године

 

Интернет извори

 

Агенција за државну управу Републике Српске (http://adu.vladars.net/cyrl)

Службена интернет страница Владе Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/)

Службена интернет страница Владе Републике Српске (http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Pages/Default.aspx)

Портал правосуђа Босне и Херцеговине (www.pravosudje.ba)

Управни суд Републике Србије (http://www.up.sud.rs/cirilica)

Врховни касациони суд Републике Србије (http://www.vk.sud.rs/)

Управни суд Републике Хрватске (http://www.upravnisudrh.hr/index.php)

Управни суд Црне Горе (http://sudovi.me/uscg)

 

Остали извори

 

Обавијест Окружног суда у Источном Сарајеву број 014-0-Су-13-000367 од 25. новембра 2013. године

Одговор Окружног суда у Добоју на захтјев за приступ информацијама број 013-0-Су-13-000 758 од 27. децембра 2013. године

Одговор Окружног суда у Бијељини број 012-0-Су-13-000 646 од 02. децембра 2013. године

Одговор Окружног суда у Требињу број 015-0-Су-13-000 610 од 04. децембра 2013. године

Обавијест по захтјеву за приступ информацијама број 011-0-Су-13-001 741 од 09. децембра 2013. годинe