Јовашевић – Симовић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI  10.7251/SPMSR1851141J                                             UDK 343.241:343.3/.7”2017”

Прегледни научни чланак

 

КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

 

Драган Јовашевић*

Правни факултет Универзитета у Нишу

Марина М. Симовић**

Универзитет Апеирон Бања Лука

 

Сажетак: У Републици Српској је у јулу 2017. године донесен нови Кривични законик који у знатној мјери одступа од постојећих рјешења у другим кривичним законима Босне и Херцеговине, односно Федерације Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта. Међу најзначајнијим новинама свакако се сматра нови систем кривичних санкција, а међу њима нови казнени систем, те правила за изрицање кривичних санкција. О појму, елементима, карактеристикама, сврси, врсти и изрицању кривичних санкција у Републици Српској, према новим законским рјешењима, говори се у овом раду.

Кључне ријечи: законик, кривично дјело, кривичне санкције, казне, суд, изрицање.

 

PENAL SYSTEM IN REPUBLIKA SRPSKA ACCORDING TO 2017 CRIMINAL CODE

 

Dragan Jovašević, LL.D[1]

Faculty of Law of Niš University

Marina M. Simović, LL.D[2]

Faculty of Law of „Apeiron“ University in Banja Luka

 

Abstract: In july 2017, a new Criminal Code was passed in Republika Srpska which, to a significant extent, varies from existing solutions in other criminal laws of Bosnia and Herzegovina, i.e. Federation of Bosnia and Herzegovina and Brčko District. One of the most significant novelties is a new system of criminal sanctions and, amongst them, a new penal system, as well as rules for imposing criminal sanctions. This Paper is about the concept, elements, characteristics, purpose, type and imposing of criminal sanctions in Republika Srpska in accordance with new legal solutions

Key words: code, criminal act, criminal sanctions, sentences, court, imposing.

 

ЛИТЕРАТУРА

Бабић, Милош и Иванка Марковић. Кривично право, Општи дио. Бања Лука: 2008

Бачић, Фрањо. Кривично право, Општи дио. Загреб: 1978

Грозданић, Велинка, Marissabell Шкорић, Игор Мартиновић. Казнено право, Општи дио. Ријека: 2011.

Јовашевић, Драган. Коментар Кривичног закона СР Југославије. Београд: 2002.

Јовашевић, Драган. ,,Примјена новчане казне у кривичном праву Републике Србије“, у Зборник Правног факултета у Нишу, (55). Ниш: Правни факултет у Нишу, 2010.

Јовашевић, Драган.  Лексикон кривичног права. Београд: 2011.

Јовашевић, Драган. Кривично право, Општи дио. Београд: 2016.

Јовашевић, Драган, Љубинко Митровић, Вељко Икановић. Кривично право Републике Српске, Општи дио. Бања Лука: 2017.

Јовашевић, Драган, Вељко Икановић. Кривично право Републике Српске, Општи дио. Бања Лука: 2012.

Лазаревић, Љубиша. Коментар Кривичног законика Републике Србије. Београд: 2005.

Мрвић Петровић, Наташа. Кривично право. Београд: 1995.

Новоселец, Петар. Општи дио казненог права. Загреб: 2004.

Павишић, Берислав, Велинка Грозданић, Петар Веић. Коментар Казненог закона. Загреб: 2007.

Петровић, Борислав, Драган Јовашевић. Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Општи дио. Сарајево: 2005.

Петровић, Берислав, Драган Јовашевић, Амила Ферхатовић. Кривично право 2. Сарајево: 2016.

Радовановић, Милош. Кривично право, Општи део. Београд: 1975

Селиншек, Лиљана. Казенско право, Сплошни дел ин основе посебнега дела. Љубљана: 2007.

Симовић, Миодраг et al. Малољетничко кривично право. Источно Сарајево: 2015

Турковић, Ксенија et al. Коментар Казненог закона. Загреб: 2013.

Хорватић, Жељко. Казнено право, Општи дио. Загреб: 2003.

Шуковић, Мијат.  Условни отпуст. Београд: 1971.

 

[1] Full Professor, Faculty of Law of Niš University E-mail: jovas@prafak.ni.ac.rs

[2] Secretary of the Ombudsman for Children of the Republika Srpska and Assistant professor at the Faculty of Law of „Apeiron“ University in Banja Luka