Јотановић

Written By: Vukan Dubocanin

Раденко Јотановић ·                                                                                        УДК 347.4

                                                                                                            Стручни  чланак

НОВЧАНА НАКНАДА ПОЈЕДИНИХ ВИДОВА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ПРЕТРПЉЕНЕ ДУШЕВНЕ БОЛОВЕ

doi:10.7168/spm.12.1845.08J

 

Апстракт

 

                Нематеријална штета је штета која се досуђује у случају повреде права личности. Може се састојати у новчаној и неновчаној накнади (репарацији). Позитивноправно регулисање (члан 200/1 Закона о облигационим односима) је такво да се новчана накнада нематеријалне штете одређује као „правична новчана накнада“. Наиме, новчана накнада нематеријалне штете нема за сврху новчану репарацију онога што је оштећени изгубио (претрпљени физички и психички бол или страх), већ да оштећени за досуђени новчани износ прибави себи неку сатисфакцију (задовољство, задовољштину) умјесто зла које му је нанесено. Осјећај бола или страха који је оштећени претрпио не може се надокнадити, јер се ради о једној нематеријалној (моралној) вриједности, али му се може дати одређена новчана сатисфакција која ће омогућити да себи прибави један други, позитивни осјећај, осјећај среће и задовољства који ће бар донекле ублажити првобитни негативни осјећај. Оштећени ће за досуђени новац моћи себи да прибави оно (морално или материјално) задовољство које му, по његовом мишљењу, на најбољи начин омогућава да успостави нарушену психичку равнотежу. Овакво рјешење неће увијек бити правично, али у недостатку другог, којим се може на бољи начин уклонити или ублажити претрпљени бол и страх, свакако је прихватљиво, јер „из тога, што се не може направити боље, никако не слиједи, да не треба направити ништа“.

              

Кључне ријечи: права личности, нематеријална штета, душевни бол, умањење животних активности, наруженост, смрт блиског лица, тешки инвалидитет блиског лица, сатисфакција у посебним случајевима, (морална) права аутора.

Radenko Jotanović  LL.M

Senior assistant

Faculty of Law

University in Banja Luka

 

 

MONETARY REPARATION OF MORAL DAMAGE FOR SUFFERED PSYCHIC PAINS

 

 

Summary:

Expanding of concept of damage which previously has been limited on material damage is result of individual rights recognition as subjective civil rights. Reparation of moral damage is close to subjective civil rights but there are some differences between them. Reparation of moral damage appears in monetary and nonmonetary form. Essential difference between those two forms of reparation is that in first case damaged person has to prove only offence of individual right but in second case he/she has to prove a consequence as well (psychic and physical pain). In Code of Obligation legislator has accepted, so called, subjective concept of monetary reparation for offending of individual rights which considers that damage means causing the other person psychic or physical pain or fear, not just offending of individual rights.

 

Key words: individual rights, moral damage, psychic pain, decreasing vital activities, disability of relatives, death of relatives, satisfaction in special cases, moral component of copyright.


  • ·  Мр Раденко Јотановић, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци