Јанковић 2013

Written By: Vukan Dubocanin
УДК 343.1

Раденко Јанковић*  
                                                                                            
Прегледни чланак

ПРИХВАТАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ СПОРАЗУМА КАО СУДСКЕ ОДЛУКЕ И НЕКЕ ПОСЉЕДИЦЕ ОДБАЦИВАЊА СПОРАЗУМА

 

doi: 10.7251/SPM1346097J

 

Апстракт: Споразум о признању кривице представља нов ин- ститут у кривичнопроцесном законодавству Босне и Херцеговине. Пошто се ради о новом институту разумљиво је да су поједини његови аспекти остали нерегулисани или непотпуно регулисани. То за посљедицу има појаву низа спорних питања. Једно од њих је и питање да ли су прихватање и одбацивање споразума судске одлу- ке, а ако јесу које. За разлику од неких других законодавстава која су ова питања изричито ријешила законодавци у БиХ то нису учи- нили. Од рјешења овог питања зависи одговор на читав низ других важних питања нпр. могућност жалбе против одлуке о прихва- тању и одбацивању споразума, писмена израда, достављање и образлагање одлуке о прихватању и одбацивању споразума. Нека схватања о овим питањима која налазимо у стручним радовима и судској пракси немају основ у кривичнопроцесним законима у БиХ. И нека друга питања која су везана за прихватање и одбацивање споразума су непотпуно регулисана као нпр. саопштавања и за- писничко констатовање прихватања споразума, поступак са од- баченим споразумом и списима који су за њега везани, могућност да судија који је одбацио споразум након тога води главни претрес. Иако је споразум релативно често обрађиван у нашој литератури ова питања нису добила одговарајућу пажњу. Рад има за циљ да укаже на нека погрешна становишта о овим питањима, као и да укаже на нека питања која би требало изричито регулисати.

Кључне ријечи: прихватање и одбацивање споразума, жал- ба против одлуке о прихватању и одбацивању споразума, немо- гућност кориштења као доказа изјаве о признању кривице из од- баченог споразума, издвајање из списа и уништавање одбаченог споразума.

 

ACCEPTANCE AND REJECTION OF A PLEA BARGAINAS THE COURT’S DECISION AND SOME CONSEQUENCES OF THE REJECTION OF A PLEA BARGAIN

 

Summary

 

A plea bargain represents a new institute in the criminal proce- dure legislation of Bosnia and Herzegovina. Regarding the fact that this is a new institute it is understandable that its certain aspects remained unregulated or incompletely regulated. The consequence of the men- tioned is a number of contentious issues. One of the issues is whether the acceptance and rejection are court decision, and if yes, which ones. Unlike some other legislations which have completely regulated these question, the legislators in BiH have not. Answers on some other impor- tant questions are dependent on this issue, for example, the possibility of an appeal against the decision on acceptance and rejection of a plea bargain, written issuance, delivery and explanation of the decision on acceptance andrejection of a plea bargain. Some opinions on these is- sues in professional papers and court practice have no base in criminal procedure law of BiH. Some other question regarding the acceptance and rejection of a plea bargain are not completely regulated, such as announcing and recording in the minutes the acceptance of a plea bar- gain, the procedure with a rejected plea bargain and the files regard- ing it, the possibilitythat a judge who has rejected a plea bargain after that leads the main hearing. Although a plea bargain is relatively often mentioned in the literature, these issues havenot received adequate at- tention. This paper has the aim to indicate some wrong views on these issues, as well as to indicate some other questions which should be regulated.

Key words: acceptance and regulation of a plea bargain, an ap- peal against the decision on acceptance and rejection of a plea bar- gain, the impossibility of using as an evidence the admission of guilt statement from the rejected plea bargain, separation from the files and destroying of the rejected plea bargain.

 

*  Мр Раденко Јанковић, тужилац у Окружном тужилаштву у Бањој Луци

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

  1. I.  Књиге и чланци

М. Бајић, Модул 4, Скраћени кривични поступци, Високи судски и тужилачки савјет БиХ, Сарајево 2006.

М. Барашин, Институт споразума о признању кривице, предавање одржано на Конференцији у Сарајеву 27. и 28. марта 2008.

Благојевић Милан, Огледи из кривичнопроцесног права, Добој 2005.

М.  Дамашка,  Напомене  о  споразумима  у  казненом  поступку,

Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 1/2004,

Д. Кауриновић, Практична искуства у примјени нових кривично- процесних установа – признање кривице, споразум о при- знању и казнени налог, савјетовање на тему „Актуелна пи- тања примјене кривичног законодавства у БиХ“, Неум 2004.

Д. Кауриновић, Потврђивање оптужнице и пресуде без суђења, Зборник радова са међународног округлог стола “Реформа кривичног законодавства у Републици Српској”, Бањалука 2003.

А. Милетић, Институт преговарања о кривњи у пракси, Право и правда 1/2005,

Д. Николић, Споразум о признању кривице, Студентски културни центар Ниш, Ниш 2006.

М. Новковић, Нормативна и практична искуства у регулисању и примјени споразума о признању кривице као новог институ- та кривичног процесног права у БиХ, Билтен Окружног суда у Бањалуци 2-4/2006,

Б. Перић, Споразум о кривњи – законска обиљежја и правне недо- умице, реферат са семинара „Примјена закона о кривичном поступку“, Бања Врућици 2004.

Х. Сијерчић-Чолић, Расправа о реформи у кривичном правосуђу и кривичном законодавству БиХ, с посебним освртом на ново кривичнопроцесно право, Хрватски љетопис за казнено пра- во и праксу 1/2003,

Симовић Миодраг, Практични коментар Закона о кривичном по- ступку Републике Српске, Висока школа унутрашњих посло- ва, Бањалука 2005.

М. Симовић, В. Симовић, Актуелна правна питања у вези са доно- шењем закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку у БиХ, Правна ријеч 7/2006,

Љ. Филиповић, Модул 2 – Поступак оптужења и главни претрес, Високи судски и тужилачки савјет БиХ, Сарајево 2006.

 II.   Прописи

 Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Закон о кривичном поступку Републике Српске,

Закон о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине, Закон о кривичном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,

Законик о кривичном поступку Србије, Законик о кривичном поступку Црне Горе, Закон о казненом поступку Хрватске,

Codice di procedura penale – Законик о кривичном поступку Ита- лије,

Code de procedure penale – Законик о кривичном поступку Фран- цуске e=’let�/saPS�Lt’> го- дине, http://www.vetks.org.rs/documents/organizaciona/kodeks. pdf, asp,30. август 2011.

Статут    Ветеринарске    коморе    Србије,    http://www.vetks.org.rs/ documents/organizaciona/statut.pdf. asp, 30.август 2011. Дисциплинско – етички правилник Ветеринарске коморе Србије,

усвојен 10.10.2007. године, http://www.vetks.org.rs/documents/ normativna/disc-eticki%20prav.pdf. asp,30. август 2011.

Constitution of The World Veterinary Association,http://www.worldvet.

org/manuals/03CONSTI.pdf. asp,23. септембар 2011.

Code of Professional Ethics of The World Veterinary Association, http://www.worldvet.org/manuals/T-1-1.pdf. asp,23. септембар 2011.

European Veterinary Code of Conduct, adopted 6 June 2008, Federation of Veterinarians of Europe, FVE/07/doc/045, http://www.fve. org/news/position_papers/veterinary_profession/fve_07_045_ codeofconduct.pdf. asp,27. септембар 2011.

European Code of Good Veterinary Practice, Federation of Veterinarians of Europe, 2002, http://www.fve.org/news/publications/pdf/gvp. pdf. asp,27. септембар 2011.

European Veterinary Act, adopted 7 June 2008, Federation of Veterinarians of  Europe FVE/08/doc/009,http://www.fve.org/ news/position_papers/veterinary_profession/fve_08_009_vetact. pdf. asp, 27. септембар 2011.