Јелена Дамјановић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                          УДК:347.4:347.7

Јелена Дамјановић[1]

Прегледни чланак                        

 

РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ОКВИРУ СВЈЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 

doi: 10.7251/SPMSR1750103D

Апстракт: У данашњем модерном добу када је спор неизоставан пратилац пословноправних односа, алтернативно рјешавање спорова добија на значају у односу на редовне видове рјешавања спорова судским путем. Свјетска трговинска организација (СТО) свој заначај дугује високом степену извршења одлукакоје су донесене путем арбитражног рјешавања спорова. У овом раду ће посебно бити приказане двије одлуке из области пословног права и права индустријске својине, са јасно назнаком утицаја арбитражних одлука на међународно пословање.

 

Кључне ријечи: спор, Свјетска трговинска организација, арбитража.

 

Jelena Damjanović

 

SOLVING DISPUTES IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS AND CORPORATE RELATIONS

 

Summary: In today’s modern age when the dispute is an indispensable companion business relations, alternative disputes resolution important in relation to regular aspects of resolving disputes in court. World Trade Organization (WTO) owes its great importance, the high level of execution of decisions solved by the arbitral resolving disputes. This paper will specifically be shown two decisions in the field of business law and industrial property rights, with a clear indication of the impact of arbitral awards on international business.

 

Key words: dispute, World Trade Organization, arbitration.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Васић, Радмила и Чавошки, Коста, Увод у право II,  Драганић,  Београд 1999.
  2. Мировић, Драгутин, Поповић, Витомир, Трговинско право статусни дио-привредна друштва, Универзитет у Источном Сарајеву- Факултет пословне економије, Бијељина, 2007.
  3. Поповић Витомир, Вукадиновић Радован, Међуанродно пословно право, посебни део уговори међународне трговине, Бањалука – Крагујевац, 2010.
  4. Стојиљковић, Владимир, Међународно привредно право, ИП Јустинијан, Београд 2003.
  5. Тодоровић, Владимир, Трговина и облигације, 87 мултилатералних међународних конвенција и других аката, Службени гласник, Београд 2000.
  6. Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине – ТРИПС из 1994. године.
  7. World Trade Organization, Dispute settlement : Dispute DS199, Brazil – Measures Affecting Patent Protection,worldtradeorganization.com, asp, приступљено 5. септембар 2013, 13:00.
  8. Brazil, Industrial Property Law, Law No. 9.279, of May14, 1996 as amended by Law 10.196 of February 14,2001) , чл. 68, https://www.jpo.go.jp/…sonota…/brazil/industrial_, asp, приступљено август 2014, 15:40.
  9. World Trade Organization, Argentina — Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data), worldtradeorganization.com, asp приступљено 16. септембар 2013, 21:00.

 

1 Доцент на Факултету пословне економије ,Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву. jelenadamjanovic83@gmail.com