Јелена Ћеранић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 347.77/78

Јелена Ћеранић[1]                                  

 

Изворни научни чланак

 

УСПОСТАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПАТЕНТНОГ СУДА

 

doi: 10.7251/SPM162249001C

Резиме: У раду се анализира успостављање и организација новог правосудног органа за решавање патентних спорова у Европи – Јединственог патентног суда.Након уводних напомена о покушајима увођења јединственог система заштите проналазака у Европској унији, у првом делу рада дат је каратак осврт на историјат успостављања јединственог система решавања патетних спорова у Европи. У другом делу представљени су правни акти на којима се заснива рад Јединственог патентног суда.То су Споразум о Јединственом патентном суду и Нацрт пословника Јединственог патентног суда.У трећем делу рада размотрена је организација Јединственог патентног суда.Посебна пажња посвећена је начину избора судија, структури Јединственог патентног суда и језику на коме се води поступак пред Јединственим патентним судом.

Кључне речи: Јединствени патентни суд, Европска унија, унитарни патент, Споразум о Јединственом патетном суду, патентни спор.

 

Jelena Ćeranić[2]

 

ESTABLISHMENT AND ORGANIZATION OF THE UNIFIED PATENT COURT

 

The paper analyses the establishment and organization of a new judicial body for patent litigations in Europe – Unified Patent Court (UPC). After introductory notes with regard to attempts to introduce unitary patent protection system in the European Union, the first part of the article respresnts an overview to the history of establishment of the unified patent litigation system in Europe. The second part analyses the legal bases of the Unified Patent Court. The third part of the article is dedicated to the organization of the Unified Patent Court. The special attention is devoted to appointment of UPC judges, UPC structure and languages of the proceedings before the Unified Patent Court.

Key words: Unified Patent Court, European Union, Unitary Patent, Agreement on Unified Patent Court, Patent Litigation.

 

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ћеранић, Јелена. „ Јединствени патентни суд – нови правосудни орган за решавање спорова у вези са европским и унитарним патентном“, Страни правни живот, (Београд, 3/2013), 121–135.;
  2. Ћеранић, Јелена. „О успостављању јединственог поступка решавања патентних спорова у Европи“, Право и привреда, (Београд, 7-9/2014), 71 – 84;
  3. Ћеранић, Јелена. „Режим превођења унитарног патента: проблеми, приоритети и перспективе, Правна ријеч, (Бања Лука, 37/2014), 671–686.
  4. Hilty Reto, at al, „Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court“, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Reseearch Paper Series,16/2013, 1–4;
  5. Jaeger, Thomas. „What’s in the Unitary Patent Package?”, Max Plank Institute for Inovation and Competition Research Paper, 8/2014, 1–29;
  6. Machek,Nina. „How ’Unitary’ is the Unitary Patent?”,http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2407357, приступљено новембра 2015.
  7. Moran, Naula . Hudson L. Richard, Koekoek Peter. „Deal reached : Unitary Patent Court to have Three Homes”, http://bulletin.sciencebusiness.net/news/75784/Deal-reached-Unitary-patent-court-to-have-three-homes,приступљено 4. новембра 2015;
  8. “Motion on the project on European Patent Court by Law professors and lawyers”,
  9. http://www.unitary-patent.eu/content/motion-project-european-patent-court-law-professors-and-lawyers,приступљено 27. октобра2015;

 

 

 

 

 

 

 

[1] Доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и научни сарадник Института за упоредно право у Београду.

[2] PhD, Assistant professor at the Faculty of  Law of the University of Banja Luka, Research associate at the Institute of Comparative Law  in Belgrade.