Јадранка Петровић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 321.01

Јадранка Петровић[1]

        Прегледни чланак

Модели развојних политика

 doi: 10.7251/SPM162249006P

 

Сажетак:Који су модели развојних политика, и какви су њихови резултати у пракси? У раду је дат кратки историјат економске мисли од 15. вијека до данас. Затим је дат приказ владајуће неокласичне школе економије или неолиберализма и, на њој засноване,  политике Вашингтонског консензуса. Рад приказује и алтернативне  моделе развоја као што је развојни концепт шведског нобеловца Карла Гунара Мирдалаarl Gunnar Myrdal), критичара неокласичне теорије и заступника тзв. институционалног приступа, који је  својим идејама и политичким ангажмањем имао велику улогу у стварању шведског модела државе благостања. У раду су дати и примјери примјене неолибералне политике развоја у транзиционим земљама централне и источне Европе 90-тих година 20. вијека,  те интервенционистичке државне политике у земљама источне Азије. Иако нема јединственог рецепта за развој, анализа успјешних примјера економског развоја показује да оно што је заједничко успјешним земљама је постојање равнотеже између регулације државе и механизама тржишта те да су активне, компетентне и прагматичне владе имале кључну улогу у развоју.

 

Кључне ријечи: развојне политике, неолиберализам, Вашингтонски консензус, институционализам

Jadranka Petrović[2]

MODELS OF DEVELOPMENT POLICIES

Abstract: What are the models of development policies, and what are their results in practice? The paper gives a brief history of economic thought from the 15th century to the present day. We then investigate the ruling neoclassical school of economics and neoliberalism and, based on it, the policies of the Washington Consensus. The paper also presents the alternative development models such as the one of the Swedish Nobel Prize winner Кarl Gunnar Myrdal, who criticized  the neoclassical theory and who the representatives of the so-called institutional approach, and whose ideas and political engagement had a major role in the creation of the Swedish model of the welfare state. The paper provides examples of the application of neoliberal policies in  transition countries in Central and Eastern Europe as well as the interventionist government policies in the countries of East Asia. Although there is no single recipe for development, analysis of successful examples of economic development shows that what is common to successful countries is balance between the state regulation and market mechanisms and that the active, competent and pragmatic government played a key role in development.

Key words: development policy, neoliberalism, the Washington Consensus, institutionalism

 

ЛИТЕРАТУР

 1. Bohle, Dorothee and Greskovits, Bela. „The State, Internationalization, and Capitalist Diversity in Eastern Europe”, Competition and Change.Vol. 11, No. 2, 2007.
 2. Brazinsky, Gregg. „From Pupil to Model: South Korea and American Development Policy during the Early Park Chung Hee Era”, Diplomatic History. Vol. 29, No.1, 2005.
 3. Giles, Chris, Atkins, Ralph and Guha Krishna. „The undeniable shift to Keynes„, Financial Times. 29 December 2008, http://www.ft.com/cms/s/0/8a3d8122-d5da-11dd-a9cc-000077b07658.html#axzz3qcFtntHT, преузето 10. септембар 2015.
 4. Ebenstein, Lenny. Milton Friedman: A Biography. St. Martin’s Press, 2007.

5 International Encyclopedia of the Social Sciences. About Gunnar Myrdal, http://www.encyclopedia.com/topic/Gunnar_Myrdal.aspx, 2008, преузето 15. септембар 2015.

 1. 6. Kersting, Cristoph and Kreizer, Nenad. „Estonija – gospodarsko čudo koje napuštaju stanovnici“. http://www.dw.de/estonija-gospodarsko-%C4%8Dudo-koje-napu%C5%A1taju-stanovnici/a-16311051, 17.10.2012.
 2. 7. Naím, Moisés. “Washington Consensus or Washington Confusion?”, Foreign Policy. Spring 2000.
 3. 8. Palley, Thomas. From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics, 2004., http://www.thomaspalley.com/docs/articles/selected/Neo-liberalism%20-%20chapter.pdf
 4. 9. Panico, Carlo and Rizza, Maria Olivella. „Myrdal, growth processes and equilibrium theories“ in Geography, structural change and economic development : theory and empirics. Cheltenham,: Elgar 2009.
 5. 10. Park, Jong. “The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries”, Journal of Developing Societies, 18, No. 4, 2002.
 6. 11. Stiglitz, Joseph. “Some Lessons from the East Asian Miracle”, The World Bank Research Observer. Vol. 11, No. 2, 1996.
 7. 12. Stiglitz, Joseph. Development Policies in a World of globalization, in Putting Development First: The Importance of Policy Space in the WTO and International Financial Institutions, Kevin P. Gallagher (ed.), New York 2005.
 8. 13. Stiglitz, Joseph. Успјех глобализације – Нови кораци до праведнога свијета. Алгоритам, Загреб, 2009.
 9. 14. Stiglitz, Joseph. Creating the Institutional Foundations for a Market Economy, in Law and Economic Development with Chinese Characteristics: Institutions for the 21st Century, Oxford University Press, New York, 2013.
 10. 1 Haggard, Stephan. “Institutions and Growth in East Asia” in Studies in Comparative International Development. Vol. 38., No. 4., 2004.
 11. 16. Choi, Ji Yong. “Rethinking Economic Development and the Financial Crisis in South Korea and the State in an Era of Globalization”, Joumal of Third World Studies. Vol. XXVI, No. 2., 2009.
 12. 17. Шошкић Бранислав. Развој и основе савремене економске мисли. Савремена администрација и Институт за економска истраживања, Београд 1986.
 13. 18. Weintraub, Roy. “Neoclassical Economics” in The Concise Encyclopedia of Economics. 2007, http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
 14. 19. Williamson, John.“What Washington means by policy reform” in: ,Latin American Adjustment: How Much has Happened?, Institute for International Economics, Washington DC 1990.
 15. 20. Williamson, John. The Washington consensus as Policy Prescription for Development. Institute for International Economics, Washington DC 2004.
 16. 21. World Bank. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford

University Press, New York 1993.

22.World Bank. The Growth Report – Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Commission on Growth and Development, 2008

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101. преузето 15. септембар 2015.

 

[1] Магистар економских наука, докторант на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци

[2] MSc, student of doctoral studies at the University of Banja Luka, Faculty of Economics