Ј. Дамјановић

Written By: Vukan Dubocanin
                                                             УДК:621.798:347.7
Јелена Дамјановић [1]

                                  Стручни чланак
ЗНАЧАЈ ПРАВА ЖИГА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ ПРАВА
 
                               doi: 10.7251/SPM1548285D

 

ААпстракт: Право жига  представља једно од права које чине корпус права индустријске својине. Разлог његовог издвајања у односу на остала права индустријске својине и посебног значаја, је због способности права жига да због своје основне функције, а то је дистинктивност заправо пружа јединствену економску добит за имаоца права жига. У модерној економији имати препознатљиву ознаку чини претпоставку унапријед обезбјеђене продаје робе како на домаћем тако и међународном нивоу. Као доказ томе је повећање закључења уговора о лиценци; те повећање броја судских спорова који за предмет имају повреду права жига. Због економске добити коју пружа имаоцу право жига је често предмет „подражавања жига“, неовлашћеног коришћења жига за означавање робе исте или сличне врсте; означавање фалсификоване робе заштићеним жигом… Другим ријечима правна пракса доказује да активно коришћење и заштита права жига пропорционално утиче на развој правне теорије међународног пословног права.

Кључне ријечи: Право жига; повреда права жига; међународно пословно право.

 

 

Jelena Damjanović

Summary: Trademark right represents one of the rights that asembless industrial property rights. The reason of the special attention that it receivs befor other industrial propety rights and its special significance is its abillity based on its basic function wich is distincivity, that offers trade mark a unique economic beneffit to a trade mark holder. In a modern economy to have a distinctive trade mark is a safe presumption of selling goods as well domestic and world wide. The proof lies in rising number of licence contracts; and disputes that resolve infrigiment of trade mark rights. For its profits to the trade mark holder, the trade mark right is often a subject of “ mimmicin a trade mark”; unauthorised use of trade mark on goods; using protected trade mark to mark counterfit goods…In other words legal practise prooves that active use and protection of trade mark rights proportionaly influence on development of legal theory of international business law.

Key words: Trade mark right;infrigiment of trade mark right; international business law.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Брадгејт, Роберт и (Bradgate Robert and), Вајт, Фиделма. (White Fidelma). Commercial law, New York 2005.
 2. Васиљевић, Мирко. Трговинско право, Београд, 2006.
 3. Васиљевић, Мирко, Рајчевић, Марко и Поповић Витомир.  Уговори у привреди теорија-пракса-обрасци, Бања Лука, 2002.
 4. Велимировић, Михајло. Привредно право, Српско Сарајево, 2002.
 5. Дамјановић, Јелена. Међународно арбитражно рјешавање спорова у области заштите права интелектуалне својине. Магистарски рад, Универзитет у Бањој Луци 2012.
 6. Ђуровић, Радомир и  Стакић, Будимир.  Закључивање спољнотрговинских уговора, са огледним примерима уговора,  Београд, 1991.
 7.  Ђуровић, Радомир. Међународно привредно право, Београд, 2004.
 8.  Идриз, Камил. Интелектуална својина, Београд, 2003.
 9. Капор, Владимир и  Царић, Славко. Уговори робног промета, Београд, 1990.
 10. Јовановић-Спировић, Луција. Трговинско право, Београд, 2004.
 11. Касагић, Рајко. Основи права и пословно право, Бања Лука-Брчко, 2003.
 12. Лоза, Богдан. Облигационо право, општи део, Београд, 2000.
 13. Марковић, М. Слободан. Право интелектуалне својине, Београд, 2000.
 14. Марковић, М. Слободан. Право интелектуалне својине, Источно   Сарајево,  2007.
 15.  Марковић, М. Слободан. Патентно право, Београд, 1997.
 16. Марковић, Слободан. Основи ауторског права и суседних права, Београд,   1992.
 17.  Мировић, Драгутин. Пословно право, Бијељина, 2007.
 18. Париводић, С. Милан. Право међународног франшизинга, Београд 2003.
 19. Поповић Bитомир и Вукадиновић, Радован. Међународно пословно право, општи  део,  Бања Лука- Крагујевац, 2005.
 20. Рајчевић, Марко. Пословно право, основе права, стварног и  облигационог права и привредно правни послови, Бања Лука, 2007.
 21. Слорах Џ. Скот., и (Slorach J.Scott. and) Елис, Џејсон (Ellis Jason).  Business Law, New York 2005.
 22. Закон о индустријском власништву у Босни и Херцеговини, (“Службени гласник БиХ” 3/02).

.               [1] Виши асистент на Факултету пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву.