Иванка Марковић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053007M                   UDK 343.541:305-055.1/.2(497.6)

Izvorni naučni članak

SILOVANJE – KRIVIČNO DJELO PROTIV POLNOG INTEGRITETA

(DILEME U SUDSKOJ PRAKSI)

Ivanka Marković[1]

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Apstrakt: U praktičnoj primjeni krivičnog djela silovanja, kao osnovnog krivičnog djela kojim se štiti polni integritet čovjeka, postojali su različiti stavovi o pojedinim elementima ovog krivičnog djela koji su dovodili i do različitog tumačenja i primjene ove inkriminacije. Najčešće se razlika odnosila na tumačenje elementa prinude, a nakon uvođenja nove koncepcije krivičnog djela silovanja u naše krivično zakonodavstvo, razlike se javljaju i u pogledu tumačenja „drugih polnih radnji“ odnosno „sa obljubom izjednačenih polnih radnji“.

Autorka u radu navodi relevantne primjere iz sudske prakse, naglašavajući pri tom da se stavovi sudske prakse u vezi navedenih pitanja polako približavaju međunarodnim standardima u oblasti zaštite polnog integriteta čovjeka.

 

Ključne riječi: silovanje, prinuda, druge polne radnje

 

 

RAPE – A CRIME AGAINST SEXUAL INTEGRITY

(DILEMMAS IN COURT PRACTICE)

Ivanka Markovic[2]

Law School University of Banja Luka

 

Abstract: In the practical application of the crime of rape, as a basic crime that protects the sexual integrity of man, there were different views on certain elements of this crime that led to different interpretations and applications of this incrimination. Most often, the difference referred to the interpretation of the element of coercion, and after the introduction of  a new concept of the crime of rape in our criminal legislation, differences also occur in terms of interpretation of „other sexual acts“ or „equal sexual acts“.

The author cites relevant examples from case law, emphasizing that the views of case law on these issues are slowly approaching international standards in the field of protection of human sexual integrity.

 

Keywords: rape, coercion, other sexual acts

 

LITERATURA:

Babić, Miloš i Ivanka Marković. Krivično pravo, posebni dio, peto izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2018.

Radovanović, Miloš i Miroslav Đorđević. Krivično pravo, posebni deo, sedmo izdanje. Beograd: Izdavač, 1977.

Kramarić, Ivica. Kazneni zakon, Sudska praksa. Zagreb: Izdavač, 1998.

Stojanović, Zoran. ,,Silovanje bez prinude, Usaglašavanje KZ Srbije sa članom 36 Istanbulske konvencije“, NBP, Žurnal za kriminalistiku i pravo, kriminalističko-policijska akademija (2016): 7

Sokolović, Smail. Krivični zakon SR BiH sa pregledom sudske prakse, Mjesto: Službeni list SRBIH, 1988.

Šuperina, Marijan i Ana Garačić. ,,Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi tumačenja i primjene kaznenopravnih rješenja iz glave XIV Kaznenog zakona“, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (2000): 423.

Ljudska prava u Evropi, Pravni bilten, br. 49/04.

Krivični zakonik Republike Srpske, Službeni glasnik RS, 64/17.

 

Presude:

Presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, broj 96 0K 068609 14 K.

Presuda Osnovnog suda u Derventi, broj: 84 0 K 023792 09 K.

Presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj: 80 0 K 054911 15 K.

PresudaOkružnogsuda u Dobojubr. 13 0 K 002448 13 K od 10.9.2013. godine.

Presuda Osnovnog suda u Zvorniku, broj: 83 0 K 015836 13 K od 05.02.2015. godine.

Presuda Suda BiH, broj: k-71/05 od  25.04.2006.  godine.

Presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj: 77 077 0 К 093963 19 К od12.08.2019. godine.

Presuda Okružnog suda  u Banjoj Luci, broj: 11 0 K 016949 15 K od 30.11.2015. godine.

Presuda Okružnog suda Banja Luka broj: 11 0 K 019519 16 K, od 16.1.2017.

Presuda Kantonalnog suda u Mostaru , od 5.10. 2016. godine.

PresudaVS RH, broj: I Kž-716/99, od 26.2.2002.

Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj:I Kž-108/91 od 20.02.1991.

Presuda VS RH, broj Kž: 1762/7.

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj. 11 0 K 009376 12 K od 28.12.2012. godine.

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj  11 0 K 008226 12 vK od 1.11.2012. godine.

Presuda Vs RH, broj: I Kž-716/99, od 26.2.2002.godine.

Presuda VSRH, I Kž-873/02, od 11.2. 2003.

PresudaVS RH, broj: I Kž: 387/91 od 2.10.1991. godine.

Presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj: 89 0 K 016443 10 K 2, od 26.03.2013. godine.

Presuda Vrhovnog suda Srbije, Kž. I 880/2005 od 7.7.2005.

Presuda Vrhovnog  suda Srbije broj: Kž.415/90.

Presuda Osnovnog suda u Derventi, Broj: 84 0 K 023792 09 K od 27. 11. 2009.

Presuda VS Srbije, broj Kž. 453/95 od 23. maja 1995.

Presuda Okružnog  suda u Banjoj Luci, broj: 011 0 K 08 000 005 od 16.04.2008. godine.

Presuda Apelacionog suda u Beogradu broj:Kž. 350/2010  od 31.3.2010.

Presuda VSRH, broj: I Kž- 294/01.

Presuda VSS Kž 1471/66

 

 

[1] Dr, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, šef Katedre za krivično pravo, el. pošta ivanka.markovic@pf.unibl.org

[2] Dr., full professor at the Faculty of Law, University of Banja Luka, Head of the Department of Criminal Law, E-mail: ivanka.markovic@pf. unibl. org