Иван Милић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053089M           УДК  578.834:343.81-058.56(497.6)

Изворни научни чланак

ЖИВОТ У КАЗНЕНИМ ЗАВОДИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Иван Д. Милић[1]

Правни факултет Универзитета у Новом Саду

 

 

Сажетак: За време ванредног стања лицима лишеним слободе била су ускраћена или ограничена одређена права. Реч је пре свега о праву на посету чланова породице и браниоца. Такође, поједина лица којима је одређен притвор била су упућена у „посебне казнене заводе“.

            Аутор има циљ да утврди у којој мери су се ускраћивала или ограничавала права лицима лишеним слободе за време ванредног стања, ко је о томе одлучивао, на основу којег правног основа и који је пропис о томе донет.

Кључне речи: права, лишење слободе, притвор, посете, бранилац.

 

LIFE IN PENAL INSTITUTIONS DURING THE STATE OF EMERGENCY DECLARED DUE TO EPIDEMICS OF INFECTIOUS DISEASE COVID-19

Ivan D. Milić[2]

Faculty of Law University of Novi Sad

 

Summary: During the state of emergency, persons deprived of liberty were denied or restricted certain rights. It is primarily about the right to visit of family members and defense attorneys. Also, some persons who were assaigned into custody were sent to „special penitentiary institutions“.

The author aims to determine the extent to which the rights of persons deprived of their liberty during the state of emergency were denied or restricted, who decided on it, on the basis of which legal basis and which regulation was established.

Keywords: rights, deprivation of liberty, detention, visits, defense attorney.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Милић, Иван. ,,Индивидуaлизaциja кaзнe зaтвoрa нa oснoву Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o извршeњу кривичних сaнкциja из 2019. гoдинe“, у Збoрник рaдoвa Прaвнoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду. Нови Сад: Правни факултет, 2019: 1277-1281

Милић, Иван. ,,Специфичност одлагања извршења казне затвора и примене мере притвора с обзиром на трудноћу и личност жене“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. Нови Сад: Правни факултет, 2014: 450-452

Milić, Ivan. ,,Upućivanje osuđenih na izdržavanje kazne zatvora i mogućnost odlaganja izvršenja kazne zatvora“, u Zbornik radova „Kriminalističko – kriminološka istraživanja – stanje i perspektive, 283-293. Banja Luka, 2015.

Димoвски, Дарко и Иван Mилић. ,,Рaднo aнгaжoвaњe oсуђeних лицa (истoриjски aспeкт)“, Културa пoлисa, 37 (2018): 263-278.

Дракић, Драгиша и Иван Милић. Основи кривичног извршног права. Нови Сад: Правни факултет у Новом Саду, 2019.

***

 

Закон о извршењу кривичних санкција, ,,Службени гласник РС“, број 55 од 23. маја 2014, 35 од 21. маја 2019.

Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, ,,Службени гласник РС“, број 62 од 29. априла 2020.

Законик о кривичном поступку, ,,Службени гласник РС“, бр. 72 од 28. септембра 2011, 101 од 30. децембра 2011, 121 од 24. децембра 2012, 32 од 8. априла 2013, 45 од 22. маја 2013, 55 од 23. маја 2014, 35 од 21. маја 2019.

Наредба о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица, ,,Службени гласник РС“, бр. 28 од 14. марта 2020, 66 од 7. маја 2020, 87 од 19. јуна 2020.

Правилник о извршењу мере притвора, ,,Службени гласник РС“, број 132 од 9. децембра 2014.

Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора, Службени гласник РС, бр. 110 од 14. октобра 2014, 79 од 23. септембра 2016.

Правилник о раду осуђених лица, ,,Службени гласник РС“, број 145 од 29. децембра 2014.

Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица, ,,Службени гласник РС“, број 66 од 27. јула 2015.

Правилник о упућивању осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе за извршење кривичних санкција, ,,Службени гласник РС“, број 31 од 1. априла 2015.

Уредба о мерама за време ванредног стања, ,,Службени гласник РС“, бр. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 60/2020.

Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, ,,Службени гласник РС“, број 49/2020.

Устав Републике Србије, ,,Службени гласник РС“, број 98 од 10. новембра 2006.

 

***

 

„Прва пресуда скајпом: За кршење самоизолације Нишлија добио три године затвора, Пожаревљанин две,“ Новости, последње измене 27. 2. 2020, https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:855575-Prva-presuda-skajpom-Za-krsenje-samoizolacije-Nislija-dobio-tri-godine-zatvora.

Обавештење Окружног затвора у Београду бр. 704-466/20-04, од 08. 05. 2020. које је упућено Адвокатској комори Београд, приступљено  15. 06. 2020, https://akb.org.rs/wp-content/uploads/2020/05/Obavestenje-advokatima.pdf?script=lat.

„Промена режима за посете у свим затворима у Србији,“ Адвокатска комора Београда, приступљено 14. 06. 2020, https://akb.org.rs/wp-content/uploads/2020/03/Promena-re%C3%85%C2%BEima-za-posete-u-svim-zatvorima-u-Srbiji.pdf?script=lat.

„Епидемија корона вируса, ванредно стање, самоизолација и права грађана у Србији,“ 021, последње измене 24. 07. 2020, https://www.021.rs/story/BBC/240536/Epidemija-korona-virusa-vanredno-stanje-samoizolacija-i-prava-gradjana-u-Srbiji.html.

„У притвору 75 лица због кршења мера самоизолације,“ Министарство правде, последње измене 24. 3. 2020, https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/29668/u-pritvoru-75-lica-zbog-krsenja-mera-samoizolacije.php.

„Због кршења самоизолације у притвору 139 особа,“ РТС, последње измене 4. 4. 2020, https://www.rts.rs/page/stories/ci/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/story/3131/koronavirus-u-srbiji/3912522/samoizolacija-krsenje-pritvor.html.

„Годишњи извештај о раду Управе за извршење заводских санкција за 2008. годину,“ Управа за извршење заводских санкција, приступљено 20. 07. 2020, https://www.lls.rs/attachments/Izvestaj%20za%202008.pdf.

„У затворима нема заражених осуђеника и притвореника,“ Радио-телевизија Војводине, последње измене 8. 4. 2020, https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/u-zatvorima-nema-zarazenih-osudjenika-i-pritvorenika_1111890.html.

„Управа демантовала: Заражени осуђеници нису напуштали затвор од 11. марта,“ B92, последња измена 6. 5. 2020,

„Обавештење Управе за извршење кривичних санкција,“ Адвокатска комора Шабац, приступљено 14. 06. 2020, http://www.advokatskakomorasapca.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=305 и Адвокатска комора Чачак, последња измена 30. 3. 2020, https://advokatskakomoracacak.rs/obavestenje-uprave-za-izvrsenje-ks/.

tps://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2020&mm=05&dd=06&nav_category=12&nav_id=1681355.

 

 

[1] Доктор правних наука, асистент  Правног факултета Универзитетa  у Новом Саду, i.milic@pf.uns.ac.rs.

[2] Assistant with Ph.D. University of Novi Sad Faculty of Law Novi Sad I.Milic@pf.uns.ac.rs