Ирена Радић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053107R               УДК 340.141:347.233]:336.07

Изворни научни чланак

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА “ЗОНЕ СУМРАКА” – КАДА ПОСТОЈИ ВЈЕРОВАТНОЋА НАСТУПАЊА ИНСОЛВЕНТНОСТИ?

 

Ирена Радић[1]

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Апстракт: Зона сумрака” у пословању привредног друштва je период у коме је његова финансијска и пословна ситуација погоршана до те мјере да је наступање инсолвентности вјероватно, али ипак и даље постоји могућност опоравка и наставка пословања. Дакле, то је један амрорфни период између солвентности и инсовлентности када су интереси повјерилаца, запослених и осталих стејкхолдера нарочито угрожени, усљед веће спремности на ризик и опортунистичко понашање лица која представљају друштво.

Упоредноправно посматрано, постоје различити инструменти заштите интереса повјерилаца и осталих стејкхолдера у „зони сумрака“. Један од тих инстурмената је проширење објекта посебних дужности према друштву на повјериоце и остале стејкхолдере. Наведени приступ је усвојен Директивом о реструктурирању и инсолвентности која предвиђа обавезу држава чланица да обезбиједе да директори, у периоду када постоји вјероватноћа наступањa инсолвентности, узимају у обзир интересе повјерилаца, чланова и осталих стејкхолдера. У овом раду ћемо покушати да одредимо тренутак у коме се сматра да је наступање инсолвентности вјероватно, односно тренутак када друштво улази у “зону сумрака” и када из“зоне сумраке” излази. Заложићемо се за примјену субјективно – објективног критеријума, који би се заснивао на претпостављеном знању лица са дужностима према друштву да је наступање инсовлентности вјероватно уколико су испуњени одређени објективни критеријуми. Ради утврђивања објективних критеријума (индикатора инсолвентности) анализираћемо могућности употребе модела за предвиђање инсолвентности и система раног упозоравња.

Kључне ријечи: пријетећа инсолвентност, зона сумрака, дужности директора, модели за превиђање инсолвентности, системи раног упозорења.

 

DEMYSTIFYING THE “TWILIGHT ZONE” – WHEN THERE IS LIKELIHOOD OF INSOLVENCY?

 

Irena Radić[2]

Faculty of Law, University of Banja Luka

 

Summary: “Twilight zone” is a challenging period when a company runs into financial difficulties and it is not certain whether or not formal insolvency will eventuate or the business will be rescued. Thus, it is an amorphous period between solvency and insolvency in which the interests of creditors and other stakeholders are at risk due to the opportunism and greater risk-taking behavior by the company’s directors and shareholders. 

There are different mechanisms of creditors’ and other stakeholders’ protection in comparative company law. One of them is the shift of directors’ duties to creditors and other stakeholders when there is a likelihood of insolvency. This approach is adopted by the Directive on restructuring and insolvency which provides that the Member States shall ensure that, where there is a likelihood of insolvency, directors, have due regard to the interests of creditors, equity holders and other stakeholders; the need to take steps to avoid insolvency; and the need to avoid deliberate or grossly negligent conduct that threatens the viability of the business. This paper aims to shed a light on this “twilight” in the zone of insolvency, i.e. to determine the point in time when these duties arise. We will advocate for the adoption of subjective criteria based on objective indicators, i.e. for the adoption of an assumption of directors’ knowledge that there is the likelihood of insolvency if prescribed objective indicators are established. In determining these objective indicators, we will analyze the possibility of the application of models for insolvency prediction and early warning tools. 

 

Key words: twilight zone, the likelihood of insolvency, directors’ duties, insolvency prediction models, early warning tools.

ЛИТЕРАТУРА:

Gerner – Beuerle, Carsten. Schuster, Edmund – Phillip. “The Evolving Structure of Directors’ Duties in Europe“, European Business Organization Law Review, 15 (2015): 191-233.

Giaia, Balp. “Early Warning Tools at the Crossroads of Insolvency Law and Company Law”, Global Jurist,  2 (2019).

Bešlić – Obradović, Dragana. Jakšić, Dejan. Bešlić – Rupić, Ivana. Andrić, Mirko. “Insolvency prediction model of the company: the case of the Republic of Serbia”, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 31, 1 (2018): 139-157.

Keay, Andrew. “The Shifting of Directors’ Duties in the Vicinity of Insolvency”, International  Insolvency Review, 24, 2 (2015): 140– 164.

Михајловић, Борко. “Посебне дужности у периоду ризика од стечаја”, Анали Правног факултета у Београду, LXVII, 3 (2019): 186 – 215.

Markić, Slavica. “Analiza modela za predviđanje financijske nestabilnosti proizvodnih poduzeća u RH”, master rad, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu,  2016.

Malagurski, Marina. “Testiranje modela za predviđanje poslovnog neuspehа”, master rad, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. 2019.

Pearce, A. John. Lipin, A. Ilya. „The Duties of Directors and Officers Within the Fuzzy Zone of Insolvency“,  ABI Law Review, 19 (2011); 361-399.

Радовић, Вук. Стечајно право – књига прва. Београд: Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2018.

UNCITRAL. Legislative Guide on Insolvency Law – Part four: Directors’ obligations in the period approaching insolvency, New York: United Nations, 2013.

European Commission. Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance – Final Report. Brussels, 2020, доступно на:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en,

Vidimlić, Selma. “Innovated Altman’s Model as a Predictor of Malfunctioning of Small and Medium-Sized Businesses in Bosnia and Herzegovina”, Economic Themes, 57, 1 (2019): 21-33.

 

[1] Мастер права, асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. irena.radic@pf.unibl.org

[2] Teaching and Research Assistant at the Faculty of Law, University of Banja Luka, Master of  Laws (Business Law) irena.radic@pf.unibl.org