СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Часопис за правну теорију и праксу

Импресум

Written By: Vukan Dubocanin

    СРПСКА ПРАВНА МИСАО

      Часопис за правну теорију и праксу

Излази једном годишње

ИЗДАВАЧ:

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Центар за публикације, Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 77, Тел: 051 339 000, 339 007 и 339 002, www.spmisao.rs, e-mail: czp@pravobl.org,  Жиро-рачун код Развојне банке АД Бања Лука: 562-099-802468882-74

ЗА  ИЗДАВАЧА:

Проф. др Петар Кунић, в.д. декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Р Е Д А К Ц И Ј А:

Академик проф. др Радован Вукадиновић, професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу; проф. др Никола Мојовић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; проф. др Валерија Шаула, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; проф. др Миле Дмичић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; проф. др Здравко Злокапа, декан Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци; проф. др Брацо Ковачевић, професор  факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци; проф. др Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске; проф. др Здрава Стојановић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; проф. др Игор Милинковић, професор  Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; доц. др Раденко Јотановић, доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци;  доц. др Зоран Васиљевић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; доц. др Дарко Радић, доцент  Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; доц. др Јелена Ћеранић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; доц. др Ђорђе Раковић, доцент на  Правном факултету Универзитета у Бањој Луци;

                              ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

                                            Проф. др Петар Кунић

                           УРЕДНИК:

                                           Доц. др Зоран Васиљевић