Импресум

Written By: Vukan Dubocanin

   СРПСКА ПРАВНА МИСАО
Часопис за правну теорију и праксу
Излази једном годишње
ИЗДАВАЧ:
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Центар за публикације,
Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 77, Тел: 051 339 000,
339 007 и 339 002, www.spmisao.rs, e-mail: czp@pf.unibl.org,
Жиро-рачун код Развојне банке АД Бања Лука: 562-099-802468882-74
ЗА ИЗДАВАЧА:
Проф. др Жељко Мирјанић, декан
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци
У Р Е Д Н И Ш Т В О
Проф. др Никола Моjовић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска – БиХ
Проф. др Игор Милинковић,
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска – БиХ
Доц. др Зоран Васиљевић,
доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци Република Српска – БиХ
Проф. др Драгиша Дракић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Србија
Проф. др Вук Радовић,
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Србија
Проф. др Славко Ђорђевић,
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Србија
Доц. др Радислав Лале,
доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска – БиХ
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Проф. др Жељко Мирјанић
УРЕДНИК:
Доц. др Зоран Васиљевић
ЛЕКТОР:
Драгана Милинчић, проф.
ШТАМПА:
Графид д.о.о. Бања Лука
ЗА ШТАМПАРИЈУ:
Бранислав Иванковић
Тираж
400 примјерака
Часопис суфинансира Министарство науке
и технологије Републике Српске