Импресум

Written By: Vukan Dubocanin

   СРПСКА ПРАВНА МИСАО
Часопис за правну теорију и праксу
Излази једном годишње
ИЗДАВАЧ:
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Центар за публикације,
Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 77, Тел: 051 339 000,
339 007 и 339 002, www.spmisao.rs, e-mail: czp@pf.unibl.org,
Жиро-рачун код Развојне банке АД Бања Лука: 562-099-802468882-74

САИЗДАВАЧ:

Правни факултет Универзитета у Приштини са  привременим сједиштем у Косовској Митровици

ЗА ИЗДАВАЧА:
Проф. др Жељко Мирјанић, декан
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

                                                                         У Р Е Д Н И Ш Т В О:
Проф. др Никола Мојовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Олга Јовић Прлаиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Владимир Боранијашевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Драгиша Дракић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, проф. др Вук Радовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Игор Милинковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Зоран Васиљевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Страхиња Миљковић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, проф. др Славко Ђорђевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, др Радислав Лале, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, др Бојан Влашки, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

                                                               ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Проф. др Жељко Мирјанић
УРЕДНИК:
Доц. др Бојан Влашки
ЛЕКТОР:
Драгана Милинчић, проф.
ШТАМПА:
Графид д.о.о. Бања Лука
ЗА ШТАМПАРИЈУ:
Бранислав Иванковић
Тираж
400 примјерака
Часопис суфинансира Министарство науке
и технологије Републике Српске