Икановић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                          УДК 343.1

Вељко Икановић

 

 

ПРИЗНАЊЕ ДОКАЗА ИЗВЕДЕНИХ ОД СТРАНЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СТРАНЕ ДРЖАВЕ

 

doi: 10.7251/SPM1447029I

 

Изворни научни чланак

 

Апстракт: Аутор се у овоме раду бави проблематиком ваљаности и прихватљивости доказа који су у иностранству изведени од стране органа правосуђа за потребе домаћег кривичног поступка. Полазећи од садржине прописа који уређују овај поступак, указује на одређене правне ситуације и могуће проблеме, начине њиховог рјешавања и поступање суда у тим случајевима.

Кључне ријечи: страни докази, признање, прихватање, ваљаност.

 

Veljko Ikanović*

 

RECOGNITION OF THE EVIDENCE PRESENTED BY THE JUDICIAL AUTHORITIES OF FOREIGN STATE

 

Abstract: The author of this paper deals with the issues of validity and acceptability of evidence presented by the judicial authorities abroad for the purpose of the domestic criminal procedure. In terms of the content of the regulations governing the process, points out to specific legal situations and possible problems, ways of their solving and proceedings of the court in such cases.

Key words: foreign, evidence, recognition, acceptability, validity.

 

Summary

 

Evidence presented in front of the judicial authorities of foreign state for needs of the domestic criminal procedure is demanding very special legality validation, different from the validation of the domestic evidences. Recognition of the evidence, as the basic assumption of its use in a procedure in front of domestic court, depends from that validation. The reason for that is that the locus regit actum is one of the institutes of international legal aid and the specificities in criminal procedures in different states cause significant differences in ways of presenting evidences. Because of that, for legality validation and recognition of the evidence it is necessary, besides knowing the domestic law, to have a good knowledge of requested state law. Additionally, it is also necessary knowing the international standards especially included i in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms for interpretation of controversial, undefined or incomplete rules in domestic or foreign law.

Evaluation of validity and recognition of evidences presented abroad requires consideration of foreign law specificity and making exceptions from the domestic law. These exceptions can never exclude application of imperative rules of the domestic criminal procedure law to certain forms of the procedure.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Јовашевић, Драган. Међународно кривично право. Ниш, 2011.

Радуловић, Драго. Међународно кривично право. Подгорица, 1999.

Деган, Владимир – Ђуро и Павишић, Берислав. Међународно казнено право. Загреб, 2005.

Бабић, Милош. Међународно кривично право. Бања Лука, 2011.

Сладоје, Никола. et al., Међународна кривично правна помоћ – Књига I. Сарајево, 2006.

Сладоје, Никола. et al, Међународна кривично правна помоћ – Књига II. Сарајево, 2006.