Игор Поповић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                                     УДК: 341.2

Игор Поповић*

                                                          ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

 

ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНО ДЕЈСТВО ЧЛАНА 3 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

 

doi: 10.7251/SPMSR1750203P

Апстракт: Члан 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода штити појединце примарно од мучења, те нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања[1] на територији Високе стране уговорнице Конвенције. Међутим, могућа је примјена овога члана и на ситуације када се наведена злостављања још нису десила, већ постоји стварна опасност да се десе. У том случају, она ће се десити тек уколико се изврши физички премјештај апликанта на територију друге државе. Опасност од аката забрањених чланом 3 Конвенције пријети на територији те друге државе која прима апликанта, а не од државе из које се премјешта апликант. Тада говоримо о екстериторијалном дејству члана 3 Конвенције. Апликант је у обавези да докаже да постоји стварна опасност да ће бити злостављан, уколико буде премјештен на територију друге државе. Да ли ће одређени акти представљати злостављање у смислу члана 3 Конвенције цијени се искључиво према стандардима из праксе Европског суда за људска права. Ова врста дејства члана 3 се у досадашњој пракси Суда редовно односила на ситуације изручења, протјеривања и азила.

 

Кључне ријечи: Екстериторијално дејство члана 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода; Non-refoulement; Стварна опасност; Изручење, протјеривање и азил.

 

УДК: 341.2

Igor Popović*

EXTERRITORIAL EFFECT OF ARTICLE 3 OF ECHR

Abstract:

Article 3 of The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms protects individuals from being ill-treated within the territory of a High Contracting Party. Nevertheless, this article applies also when ill-treatment has not occurred yet, but there is a real risk of occurring. In that case, ill-treatment will occur only if an applicant is physically transferred to a territory of other state. So there is a real risk that applicant will be ill-treated within the territory of that other state, not the one that has transferred him or her. That situation is called exterritorial effect of the Article 3 of the Convention. Applicant has to prove that there is a real risk of ill-treatment, if transferred to the other state. Ill-treatment shall be assessed solely by the standards from the case-law of the European Court of Human Rights. This kind of effect of the Article 3 of the Convention regularly occurs in the situations of extradition, deportation and asylum. 

 

Key words: The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Non-refoulement; Real risk; Extradition, deportation and asylum.

 

Литература

 • Alston, P. and Goodman R., International Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • van Dijk, P. и van Hoof, G.J.H. Teorija i praksa Evropske konvencije o ljudskim pravima. Muller, Сарајево 2001.
 • Gomien, D. Kratki vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Savjet Evrope Сарајево 2005.
 • Messineo, F., “Non-refoulement Obligations in Public International Law: Towards a New Protection Status?”, The Asshgate Companion to Migration, Theory and Policy (ed. Satvinder Juss), (Ashgate 2013). Доступно на: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1802800, преузето 11.2016, 16:01.
 • Поповић, Д. Европско право људских права. Службени Гасник, Београд 2012.
 • Harris, D. et al., Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Shaw, М., International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Wouters, C. W., International Legal Standards for the Protection from Refoulement, Oxford, Portland 2009. Доступно на: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13756/000-wouters-B-25-02-2009.pdf?sequence=2/, преузето11.2016., 15:58.
 • White, R. C. A. and Ovey, C., Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Европскa конвенцијa за заштиту људских права и основних слобода („Сл. гласник БиХ“, број: 6/99).
 • Конвенцијa Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори„, бр. 9/91).
 • Al Husin v. Bosnia and Herzegovina, бр. апликације 3727/08, пресуда од 07.02.2012. године. Превод пресуде доступан на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„languageisocode“:[„BOS“],“appno“:[„3727/08″],“documentcollectionid2“:[„CHAMBER“],“itemid“:[„001-155393“]}, преузето11.2016, 16:53.
 • Al Saadoon and Mufdhi v. The United Kigdom, бр. апликације 61498/08, пресуда oд 03.2010. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-97575“]}, преузето 07.11.2016, 16:46.
 • Babar Ahmad and others v. The United Kingdom, бр. апликација 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 и 67354/09, пресуда од 10.04.2012. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-110267“]}, преузето11.2016, 17:02.
 • Chahal v. The United Kingdom, бр. апликације 22414/93, пресуда oд 15.11.1996. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-58004“]}, преузето11.2016., 16:40.
 • Cruz Varas and others v. Sweden, бр. апликације 15576/89, пресуда oд 20.03.1991. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-57674“]}, преузето11.2016, 16:44.
 • D v. The United Kingdom , бр. апликације 30240/96, пресуда од 02.05.1997. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-58035“]}, преузето11.2016, 16:57.
 • Foster v. Florida, 537 U.S. 990 (2002). Доступно на: https://www.courtlistener.com/opinion/124715/foster-v-florida/, преузето09.2016, 9:46.
 • L.R. v. France, бр. апликације 24573/94, пресуда од 29.04.1999. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-58041“]}, преузето 07.11.2016, 16:47.
 • Ireland v. The United Kigdom, бр. апликације 5310/71, пресуда од 18.01.1978. године, § 162. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-57506“]}, преузето11.2016, 14:44.
 • Ismoilov and others v. Russia, judgment, бр. апликације 2947/06, пресуда од 24.04. 2008. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-86086“]}, преузето11.2016, 17:04.
 • Klein v. Russia, бр. апликације 24268/08, пресуда од 01.04.2010. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-98010“]}, преузето11.2016, 16:51.
 • Y.H. and others v. Sweden, бр. апликације 50859/10, пресуда од 27.06. 2013. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-121567“]}, преузето 07.11.2016, 17:06.
 • Mamatkulov and Askarov v. Turkey, бр. апликација 46827/99 и 46951/99, пресуда од 04.02.2005. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-68183“]}, преузето11.2016, 16:59.
 • N v. Sweden, бр. апликације 23505/09, пресуда од 20.07.2010. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-99992“]}, преузето11.2016, 16:50
 • Ryabikin v. Russia, no. 8320/04, judgment of 19 June 2008.
 • Saadi v. Italy, бр. апликације 37201/06, пресуда од 28.02.2008. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-85276“]}, преузето11.2016, 17:01.
 • Salah Sheekh v. The Netherlands, бр. апликације 1948/04, пресуда од 11.01.2007. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-78986“]}, преузето11.2016, 17:07.
 • Soering v. The United Kingdom, бр. апликације 14038/88, пресуда oд 07.07.1989. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-57619“]}, преузето 07.11.2016, 15:40.
 • Sufi and Elmi v. The United Kingdom, бр. апликација 8319/07 и 11449/07, пресуда од 28.06.2011. године. Доступно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„itemid“:[„001-105434“]}, преузето 07.11.2016, 16:55.
 • Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Judgment of 20 July 2012, ICJ Reports 2012.

 

 

 

*  Дипломирани правник и асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци, i.popovic@pravobl.org

* The Bachelor of Laws (LL.B.). Research and teaching assistant at the Faculty of Law of University of Banjaluka, i.popovic@pravobl.org..