Игор Поповић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI  10.7251/SPMSR1851103P                                 UDK 341.645.5:341.384(497.6)

Изворни научни чланак

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ ШТЕТЕ

Игор Поповић[1]

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: У раду се анализира пракса Европског суда за људска права против Босне и Херцеговине поводом неизвршења судских одлука у случајевима ратне штете. Законодавство које уређује ово питање, а које дозвољава држави да одложи извршење судских одлука на одређено вријеме због разлога очувања финансијске стабилности државе. Међутим, аутор аргументује да је требало детаљније анализирати питање исплате ратне штете у Републици Српској и да садашње законодавство није у складу са Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, прије свега принципом законитости који је развијен у пракси Суда. У том смислу, правни оквир који уређује исплату ратне штете није доступан, довољно јасан, предвидљив и не пружа заштиту од арбитрарног поступања домаћих органа. Због тога се може основано тврдити и да је одлука Суда у предмету Кнежевић и други против Босне и Херцеговине, а који се тицао исплате ратне штете могла да буде другачија у смислу да се установи кршење права подносилаца представки.

Кључне ријечи: ратна штета, принцип законитости, Конвенција о заштити људских права и основних слобода, Европски суд за људска права, Босна и Херцеговина. 

 

OLD FOREIGN SAVINGS AND WAR DAMAGES: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE-LAW AGAINST BOSNIA AND HERZEGOVINA

Igor Popović, LL.M*

University of Banjaluka, Faculty of Law

Abstract: The paper deals with the case-law of the European Court of Human Rights against Bosnia and Herzegovina in cases of domestic judgments non-enforcement regarding old foreign savings and war damages. The author analyzes the Court’s reasoning and domestic legislation that allows the state to postpone enforcement of a domestic judgment in these cases. It can be concluded that the state’s financial stability is the reason for the enforcement delay of these judgments. Author argues that the Court has not analyzed with enough scrutiny these issues and that the current legislation is not in accordance with the lawfulness principle of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In this sense, the legislation is not accessible, clear enough and predictable and it does not provide for protection against arbitrariness of domestic authorities. Therefore, the Court’s decision in the Knežević and Others against Bosnia and Herzegovina case should have different outcome – violation of human rights.

Key words: war damages, old foreign savings, lawfulness principle, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights. 

ЛИТЕРАТУРА

УЏБЕНИЦИ, МОНОГРАФИЈЕ И ЧЛАНЦИ:

 • Harris, David, O’Boyle, Michael, Bates, Edward, Buckley, Carla, Harvey, Paul Lafferty, Michelle, Cumper, Peter, Arai, Yutaka, Green, Harris, O’Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: 2014.
 • Brežanski, Jasna. ,,Ratna šteta prouzročena terorističkim aktom“, у Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 27, br.1. Rijeka: Pravni fakultet, 2006, 575-609.
 • Mijović, Ljiljana. Bosna i Hercegovina pred Evropskim sudom za ljudska prava. Бањалука:
 • Bukovac Puvača, Maja. ,,Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom“, u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 27, br.1. Rijeka: Pravni fakultet, 2006, 267-306.
 • Беширевић, Виолета, Славољуб Царић, Марија Драшкић, Владимир Ђерић, Горан П. Илић, Иван Јанковић, Едо Корљан, Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Татјана Папић, Драгољуб Поповић. Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Београд:
 • Zrilić, Z ,,Odgovornost za ratnu štetu i štetu nastalu uslijed terorističkog akta“, Hrvatska pravna revija, br. 3, (2004).
 • Вукадиновић, Гордана, Радивој Степанов. Теорија државе и права. Нови Сад:
 • Поповић, Драгољуб. Европско право људских права. Београд: 2012.
 • Лукић, Радомир, Будимир Кошутић, Драган Митровић. Увод у право, Београд:
 • Савић, Снежана. Основи права. Бањалука:

 

СУДСКА ПРАКСА:

 • Ališić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and Former Yugoslav Republic Macedonia, представка бр. 60642/08, пресуда од 16. јула 2014
 • Burdov v. Russia (no. 1), представка бр 59498/00, пресуда од 07. маја године.
 • Cindrić and Bešlić v. Croatia, представка бр. 72152/13, пресуда од 06. септембра 2016. године.
 • Čolić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 1218/07, 1240/07, 1242/07, 1335/07, 1368/07, 1369/07, 3424/07, 3428/07, 3430/07, 3935/07, 3940/07, 7194/07, 7204/07, 7206/07, 7211/07, пресуда од 20. октобра године
 • Đurić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12, 115/13, пресуда од 20. јануара 2015. године.
 • Ignjatić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 6179/08, 12453/10, 17809/10, 17208/11, пресуда од 15. јануара године.
 • Knežević and Others v. Bosnia and Herzegovina, представка бр. 15663/12, пресуда од 14. марта године.
 • Kutic v. Croatia, представка бр. 48778/99, пресуда од марта 2002. године.
 • Liu Liu v. Russia, представка бр. 42086/05, пресуда од 06. децембра 2007
 • Runić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 28735/06, 44534/06, 48133/06, 1474/07, 48205/07, 48206/07, 48211/07, 48234/07, 48251/07, 55672/07, 4244/08, 4581/08, 9954/08, 14270/08, 14283/08, 17165/08, 17727/08, 20841/08, 30890/08, 34354/08, 34361/08, 37854/08, 39190/08, 39197/08, 39207/08, 47248/10, 47314/10, пресуда од 15. новембра 2011. године.
 • Shimovolos Russia, представка бр. 30194/09, пресуда од 21. јуна 201
 • Shmalko Ukraine, представка бр. 60750/00, пресуда од 20. јула 2004. године.
 • Teteriny Russia, представка бр. 11931/03, пресуда од 30. јуна 2005. године.
 • Voytenko Ukraine, представка бр. 8966/02, пресуда од 29. јуна 2004. године

 

Прописи и остали извори:

 • Закон о одлагању од извршења судских одлука на терет средстава буџета Републике Српске по основу исплате накнаде материјалне и нематеријалне штете настале усљед ратних дејстава и по основу исплате старе девизне штедње, Службени гласник РС, бр. 25/02, 51/03.
 • Закон о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у банкама, Службени гласник РС, бр. 2498, 70/01.
 • Закон о унутрашњем дугу, Службени гласник РС, бр. 1/12, 28/13, 59/13.
 • Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске, Службени гласник РС, бр. 63/04, 47/06, 17/08, 64/08, 34/09.
 • Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњих обавеза Федерације Босне и Херцеговине, Службене новине ФБиХ, бр. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09, 42/11, 35/14.
 • Закон о утврђивању и реализацији потраживања грађана у поступку приватизације, Службене новине ФБиХ, бр. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04.
 • Уредба о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја до 20. јуна 1996. године, Службени гласник РС, бр. 107/12, 103/13.
 • http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/srusene-tarabe-skuplje-od-ljudskog-zivota/q217f1j, asp., новембра 2017, 17:45.

 

 

[1] Мастер права, асистент на Правном факултету Универизета у Бањалуци, е-пошта: igor.popovic@pf.unibl.org. Овај чланак представља прерађени дио мастер рада, одбрањеног на Правном факултету Универзитета у Београду.

* Teaching assistant at the University of Banjaluka, Faculty of Law, e-mail: igor.popovic@pf.unibl.org. The following paper is based on the one part of my LL.M. thesis, which I completed at the Faculty of Law of University of Belgrade.