Игор Давидовић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 349.22
Игор Давидовић[1]

Изворни научни чланак

 

MEЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И НОВИ ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

doi:10.7251/SPM162249011D

 

Сажетак: Инструменти којим се спроводила глобална политика социјалне сигурности су конвенције, препоруке, споразуми и закључци сачињени од стране учесника (државних и недржавних актера) на међународним скуповима, институција чији је рад повезан са социјалном сигурношћу. Најмаркантнија партнерска институција тог типа за МОР је Међународно удружење за социјалну сигурност (МУСС). Неке од конвенција Међународне организације рада (Конвенција бр. 117. о главним циљевима и стандардима у социјалној политици и Конвенција бр. 102. о минималним нормама социјалног обезбјеђења) утицале су, посебно у земљама у развоју, на формирање система социјалне политике.

Промјене у глобалној политичкој равнотежи, унутрашњим и међудржавним конфликтима, стварање регионалних интеграција, нових трговинских споразума, мобилност међународног тржишта рада, експанзија у комуникацијама и промјене у економском животу захтијевале су прилагођавање система социјалне сигурности околностима које се најчешће догађале ван граница националних утицаја.

 

Кључне ријечи: Глобализација, криза, изазови, социјална сигурност, међународне огранизације.

 

 

Igor DavidovićLL.M*

 

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION AND NEW CHALLENGES OF SOCIAL SECURITY

 

Abstract: The global social security policy had been carried out using instruments such as conventions, recommendations and conclusions ad opted on behalf of actors  (governmentalor non-governmental) or participants on international forums such as a Summit of the UN and the ILO. On behalf of other international institutions incharge for socialsecurity, International Association for Social Security has been seen as the most remarkable partner. Changes in the global political ballance, internalor inter-stateconflicts, regionalintegrations, newtradetreaties, mobility of the international labor market, communication and economic expansion – demanded ana djustment of the social security system to the new environment, mostly occured within an area wider than national. An informal or silenteconomy, global economic crisis, migration wave or uncertain prospective of the EU enlargement in affectedareas – called for an action on behalf of the ILO and the IASS to act imposing the concept of Decent Work as a respond to new challenges. Globalisation invited to provide minimum standars of the social security either affected states had adopted some conventionornot, and the primargoal is notonly to protectbeneficiaries, but to facilitate economic reconstruction as well.

Key words:g lobalisation, crisis, challenges, socialsecurity, international organizations.

 

_____________________________

*Igor  Davidović, LLM, Councelor to the President of the National Assembly of the Republic of Srpska

 

 

Литература

 • Case study on Lao P.D.R. ILO/ISSA/AIM study on linkages between statutory social security schemes and community based social protection mechanisms to extend coverage.
 • Harris, R.G.; Richards, J.; Brown, D.M.; McCallum, J. Payingourway: he welfarestate in hard times. C.D. Howe Institute, Toronto, ON, Canada. 1994.
 • Чекаревац, Ана. ,,Сиромаштво у развијеним земљама тржишне привреде“. Зборник радова, Социјални рад и социјална политика, Београд: ФПН. 1997.
 • Stack, Michael. Vierzig Jahre im Diensteder Sozialen Sicherheit, Genf.
 • Вуковић, Дренка и Перишић, Наталија. ,,Концептуални оквири активне социјалне политике“.  Годишњак ФПН, Београд: Факултет политичких наука.
 • Ружица, Мирослав. ,, Повратак државе благостања“, Европске свеске, Вол. 1. Но 4. Београд. 2008.
 • Арандаренко, Ј.; Јоргони, М.; Стубс, П. Социјални утицај глобалне економске кризе на Западни Балкан, Београд; ФПН.
 • Likić-Brborić, Branka. „Migration, Precarity & Global Governance“

ILO, Geneva. 2015.

 • МОР. Стратегија Међународне организације рада – Социјална сигурност за све, International Labour Organization; ILO DWT and CountryOffi ce for Centraland Eastern Europe.
 • Детаљи о XVIII Свјетском конгресу о сигурности и здрављу на раду одржаном у Републици Кореји од 29.06. до 02.07.2008. Доступно: http://www.issa.int/aiss/News-Events/Events/XVIII-World-Congress-on-Safety-and-Health-at-Work, приступ 14.01.2016.
 • http://www.issa.int/aiss/Observatory/Social-Security-Databases, приступ 16.01.2016.
 • seouldeclaration.org, приступ 15. 09. 2014.

 

[1] Mагистар права Игор Давидовић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске.