Дражен Миљић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                                    УДК:342.9

Дражен Миљић[1]

   ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

УПРАВНА СТВАР

 

doi: 10.7251/SPMSR1750121M

 

Резиме: У позитивном праву Републике Српске управна ствар није нормативно дефинисана. Теорија управног права није сагласна по питању конститутивних обиљежја овог појма. Судску праксу у питању управне ствари одликује неконзистентност, склоност да се управна ствар одређује од случаја до случаја, без довољне и ваљане аргументације. Због тога, овај рад има за циљ да укаже на потребу адекватног законског дефинисања овог појма како би се олакшао рад органа јавне управе и судских инстанци приликом свакодневног дјеловања.

Кључне ријечи: управна ствар, управни акт, закон о општем управном поступку, закон о управним споровима.

 

Dražen Miljić[2]

ADMINISTRATIVE MATTER

Abstract: In the positive law of the Republic of Srpska administrative matter is not normatively defined. In theory of administrative law there is no consent regarding the constituent elements of this term. Jurisprudence comes to administrative matters is characterized by inconsistency, propensity to an administrative matter is determined on a case-by-case basis, without sufficient and valid arguments. Therefore, this paper aims to draw attention to the need for an adequate legal definition of this term in order to facilitate the work of public administration bodies and judicial instances in every day activities.

Key words: administrative matter, administrative act, Administrative procedure act, Administrative dispute act.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Бачанин, Невенка, Управно право, Крагујевац, 2000,
 2. Невенка Бачанин, Теорија управног акта, Крагујевац, 1994,
 3. Милков, Драган, Појам управног акта, докторска дисертација, Нови Сад, 1983,
 4. Ћурковић, Страхиња, ,,Појам управног акта по Закону о управним споровима Републике Српске“, Билтен Окружног суда у Бањој Луци, број:7-8, Бања Лука, 2007,
 5. Јелић, Зоран, ,,У трагању за идентитетом управне ствари“, Правни живот, бр. 9, Београд 1996,
 6. Лукић, Радомир Увод у право, Београд, 1978,
 7. Томић, Зоран, Рјешавање у управним стварима, Архив за правне и друштвене науке, бр. 4, Београд, 1984,
 8. Милков, Драган, Управно право II, Управна делатност, Нови Сад, 2003,
 9. Лилић, Стеван, Кунић, Петар, Димитријевић, Предраг, Марковић, Милан, Управно право, Београд, 1999,
 10. Стјепановић, Никола, Управно право СФРЈ, Београд, 1971,
 11. Иванчевић, Драго, Ивчић, Лалић, Закон о управним споровима са коментаром и судском праксом, Загреб, 1958,
 12. Мајсторовић, Богдан, Коментар Закона о управним споровима, Сл. лист, Београд, 1965,
 13. Димитријевић, Павле, Правоснажност управног акта, Београд, 1963,
 14. Поповић, Славољуб, Управно право, Београд, 1982,
 15. Перовић, Мирко, Коментар Закона о управним споровима, Београд, 1972,
 16. Томић, Р Зоран, Коментар Закона о управним споровима са судском праксом, Београд, 2010,
 17. Рађеновић, Мирјана, ,,Појам и обиљежја управног акта као кључног инструмента управног рада“, Модерна управа, број 2, Бања Лука, 2009,
 18. Крбек, Иво, Право југословенске јавне управе III, Загреб, 1962,
 19. Лилић, Стеван, Управна ствар у свјетлу традиционалне доктрине и савременог законодавства, Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2006,
 20. Церовић, Дражен, Управна ствар и уставна жалба, магистарски рад, Београд, 2003,
 21. Пљакић, Б. Љубомир, Практикум за управни спор, Интермекс, Београд, 2011,
 22. Кунић, Петар, Управно право, Бања Лука, 2010,
 23. Милков, Драган, ,,Управна ствар“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 5/86, Београд, 1986,
 24. Јелић, Зоран, ,,Законско дефинисање управне ствари“, Избор судске праксе, бр. 12, Београд, 1997,
 25. Ђерда, Дарио, Пучуљан, Зоран, ,,Ново хрватско опће управнопоступовно право“, Зборник радова Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1, Ријека, 2009,
 26. Лилић, Стеван, Управно право, управно процесно право, Београд, 2010.
 27. ЦИТИРАНА СУДСКА ПРАКСА
 28. Пресуда Врховног суда Републике Српске, број: Увл-117/04 од 08.12.2005. године.
 29. Предуда Врховног суда Србије, – У број: 5069/69 од 14.1.1970. године.
 30. Пресуда Врховног суда Републике Српске, број: Увл-117/04 од 08.12.2005. године.
 31. Предуда Врховног суда Србије, – У број: 5069/69 од 14.1.1970. године.
 32. Пресуда Врховног суда Србије бр. 2598/02, од 14.12.2002.
 33. Пресуду Врховног суда Хрватске у предмету: У 4234/69 од 20.2.1970.
 34. Пресуда Врховног суда Србије бр. 2598/02, од 14.12.2002.
 35. Пресуда Врховног суда Србије, Уж, 11190/65, од 6. маја 1965. године.
 36. Рјешење Окружног суда у Бањој Луци број: У 679/06 од 04.04.2007. године
 37. Рјешење Окружног суда у Бањој Луци број: У- 330/06 од 16.7.2007. године.
 38. Рјешење Савезног врховоног суда, Уж 4298/56, од 13. јула 1956. године
 39. Рјешење Окружног суда у Бањој Луци број: У 679/06 од 04.04.2007. године
 40. Рјешење Окружног суда у Бањој Луци број: У- 330/06 од 16.7.2007. године.
 41. Рјешење Окружног суд у Добоју, У-89/05 од 06.12.2005. године.
 42. Рјешење Савезног врховоног суда, Уж 4298/56, од 13. јула 1956. године
 43. Рјешење Врховног војног суда, Уп 347/78, од 28. марта 1979. године.

 

 1. ЗАКОНСКИ АКТИ
 2. Закон о управним споровима Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број: 111/2009).
 3. Закон о општем управном поступку Републике Србије, (,,Службени гласник Републике Србије број: 18/2016).
 4. Закон о општем управном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,87/07 и 50/10)
 5. Закон о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број: 109/05 и 63/11)
 6. Закон о општем управном поступку Хрватске, (Народне новине, број: 47/09)

 

 

 

[1] Доктор правних наука, Универзитет у Бањој Луци. drazen.miljic@unibl.rs

[2] LL.D, University of Banja Luka.