Дражен Миљић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10. 7251/SPMSR1952081M                          УДК 347. 956:35. 077. 3(497. 6)
ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Дражен Миљић[1]
Универзитет у Бањој Луци 
Сажетак: Закон о општем управном поступку Републике Српске прописује да се у управним областима за које је законом прописан посебан поступак поступа по одредбама тог закона али да те одредбе морају бити у сагласности с основним начелима утврђеним Законом о општем управном поступку. Данас, у позитивном праву Републике Српске постоје бројни посебни управни поступци којима се битно одступа од основних начела утврђених Законом о општем управном поступку.Та одступања се не могу оправдати специфичностима природе рјешавања у појединим управним областима и она се значајно рефлектују и на правни положај странке.У раду се настоји приказати какав је одраз тих одступања на правни положај странке кроз анализудјелотворности жалбе упосебним управним поступцима.
Кључне ријечи: Закон о општем управном поступку, жалба, посебни управни поступци, управни акт.
 
EFFICIENCY OF THE APPEAL IN SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN REPUBLIC SRPSKA/BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dražen Miljić
University of Banja Luka
Summary: The General administrative procedure Act specified that the legal provisions, which due to the specific character of administrative matters in certain administrative domains provide for the necessary exceptions to the rules of the general administrative procedure, shall comply with the basic principles specified in General administrative procedure Act. Today, in the positive law of Republica Srpska, there are numerous special administrative procedures that deviate significantly from the basic principles established by the General Administrative procedure act. These deviations can not be justified by the specifics of the nature of the resolution in certain administrative areas and they are also significantly reflected in the legal position of the party. This paper attempts to show what is the reflection of these deviations on the legal position of the party through an analysis of еfficiency of the appeal in special administrative procedures.
Key words: General Administrative Procedure Act, appeal, special administrative procedure, administrative act.
Л И Т Е Р А Т У Р А
Цуцић, Вук. ,,Стразбуршки стандарди у управном спору“, Анали Правног факултета у Београду,  2 (2009).
Ginsberg, Benjamin Theodore J Lowi and Margaret Weir. We the people, An Introduction to America. NewYork, London: Politics,1997.
Димитријевић, Павле. Основи управног права. Београд: 1983.
Давинић, Марко. Концепција управног права Сједињених Америчких Држава. Београд: Досије, 2004.
Крстић, Ивана и Давинић, Марко. ,,Право на делотворан правни лек у поступку азила“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Београд: 2015.
Гатарић, Ђуро. Управно право – посебни дио, друго издање. Београд: 1988.
Лилић, Стеван у сарадњи са Маријаном Дреновак. Посебно управно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2010.
Рађеновић, Мирјана О. Право посебних управних поступака. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2009.
Рађеновић, Мирјана О. Право општег управног поступка и управног спора. Бања Лука: 2016.
Томић, Зоран Р. и Вера Бачић. Коментар Закона о општем управном поступку, десето издање. Београд: Службени гласник, 2016.
Лончар, Зоран Ј. ,,Посебни управни поступци“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4 (2016).
Милков, Драган. Управно право – управна дјелатност. Нови Сад: 2003.
Позитивни прописи
Устав Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број 21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11.
Закон о општем управном поступку Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18.
Закон о управном поступку Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Херцеговине, број: 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016.
Закон о путним исправама Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Херцеговине, број: 4/1997, 1/1999, 9/1999, 27/2000, 32/2000, 19/2001, 47/2004, 53/2007, 15/2008, 33/2008 39/2008, и 60/2013.
Закон о оружју и муницији Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 26/12, 18/2017 и 31/2018.
Закон о премјеру и катастру Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 6/2012, 110/2016, 22/2018 и 62/2018.
Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 134/2011, 82/20113, 96/2013 и 103/2015.
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 94/15.
Закон о здравственој заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 106/2009 и 44/15.
Закон о социјалној заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 37/2012, 90/16.
Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12 и 40/12.
Закон о средњем образовању и васпитању Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број 41/2018.
Закон о управним споровима Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 109/2005 и 63/11.
Закон о пореском поступку Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014 и 44/2016.
Закон о експропријацији Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 112/2006, 37/2007, 66/2008, 110/2008, 106/2010, 121/2010, 2/2015, 79/2015.
Закон о инспекцијама Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 74/2010, 109/2012, 117/2012 и 44/2016.
Закон о поступку индиректног опорезивање Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Хрцеговине, број: 89/2005 и 100/2013.
Закон о царинској политици Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Херцеговине број: 58/2015.
ЦИТИРАНА СУДСКА ПРАКСА
Уставни суд Југославије, У- 62/68 од 20. марта 1969. године
Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: У 12530/2013 од 28.1.2015.године.
 
[1]Доктор правних наука, Универзитет у Бањој Луци. E-mail: drazenmiljic@gmail.com.