Драгана Васиљевић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 343.232

Драгана Васиљевић[1]

Прегледни чланак

САИЗВРШИЛАШТВО И ТЕОРИЈА ВЛАСТИ НАД ДЈЕЛОМ

−(MIT)TATHERSCHAFTSLEHRE

doi: 10.7251/SPM162249009V

 

Апстракт: У савременом кривичном праву се, као преовлађујуће  теоријско схватање саизвршилачког учешћа у остварењу кривичног дјела, издвaја материјално-објективна теорија, познатија као „теорија власти над дјелом“. Ријеч је о промишљању које је позиционирано између теорије долуса и формално-објективне теорије. Аутор у раду даје приказ основних поставки на којима је схватање утемељено, и укратко се осврће на његов утицај на поједина законска рјешења о саизвршилаштву.

 

Кључне ријечи: саизвршилаштво, власт над дјелом, кривично дјело.

 

Dragana Vasiljević[2]

Co-perpetration and Theory of control over the act

 

Abstract: In the contemporary criminal law, as the prevailing theoretical understanding of Executorial participation in the realization of the crime, stands out material-objective theory, which is known as the „theory of control over the act“. It is a deliberation which is positioned between dolus theory and formal objective theory.  The author presents the basic assumptions upon which is this understanding established, and briefly looks at its impact on certain legal solutions on the Co-perpetration.

Keywords: co-perpetration, control over the act, criminal offense.

 ЛИТЕРАТУРА

 1. Бабић, Милош и Марковић Иванка. Кривично право – општи дио. Правни факултет Бања Лука 2008.
 2. Бабић Милош et al. Коментари кривичних/казнених закона у Босни и Херцеговини (књига I). Савјет Европе, Сарајево 2005.
 3. Bačić, Franjo. Kazneno pravo – opći dio. Informator, Zagreb 1998.
 4. Bojanić, Igor. Počiniteljstvo kao vlast nad djelom. Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka „Vladimir Bayer“, Zagreb 2003.
 5. Haas, Volker. “Kritik der Taterschaftsslehre”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 119; issue 3. Berlin 2007.
 6. Herzig, Andreas. „Tatherrschaftslehre in der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs“, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, No. 4, 2013.
 7. Камбовски,  Владо. Кривично право – општ дел. Скопје 2006.
 8. Küper, Wilfried. „Ein ‘neues Bild’ der Lehre von Tätterschaft und Teilnahme“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 106; issue 1, Berlin 1993.
 9. Küper, Wilfried. „Versuchs- und Rücktrittsprobleme bei mehreren Tatbeteiligten: Zugleich ein Beitrag zur Struktur der Mittäterschaft“,  Juristen Zeitung, Nr. 23–24; Jahr 1979.
 10. Küpper, Georg. „Der gemeinsame Tatenschluß als univerzichtbares Moment der Mittäterschaft“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 105; issue 2; Berlin 1993.
 11. Lesch, Heiko Hartmut.  “Die Begründung mittäterschaftlicher Haftung als Moment der objektiven Zurechnung“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Vol. 105, Issue 2, Berlin 1993;
 12. Novoselec, Petar. Opći dio kaznenog prava, Pravni fakultet, Zagreb 2009.
 13. Roxin, Claus. Strafrecht – Allgemeiner Teil Band 1 (Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre), Verlag C.H. Beck, München 2006.
 14. Roxin, Сlaus. „Zur Kritik der finalen Handlungslehre“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 74, issue 4, Berlin 1962.
 15. Roxin, Сlaus. Täterschaft und Tatherrschaft, Siebente Auf. Berlin–New York,  2006.
 16. Schönke, A.; Schröder, H.; Strafgesetzbuch Kommentar; Verlag C. H. Beck, München 2010.
 17. Vogel, Joachim. „How to determine Individual  Criminal Responsibility in Systemic Contex: Twelve Models“, Cahiers de défrnse sociale; No. 16, 2002.
 18. Vogler, Theo. „Versuch und Räcktritt bei der Beteiligung mehrerer an der Straftat“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, No. 2, Berlin 1986.
 19. Welzel, Hans. „Kausalität und Handlung“, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 51, issue 1, Berlin  1931.
 20. Делић, Наташа. „Неке дилеме у вези законског појма саизвршилаштва“, Ревија за криминологију и кривично право, вол. 47; бр. 3, Београд 2009.
 21. Јованчевић, Недељко. Подстрекавање–облик саучесништва и самостално кривично дело, Службени гласник, Београд 2008.
 22. Стојановић, Зоран. Кривично право–општи део, Савремена администрација, Београд 2000.
 23. Кривични закон Босне и Херцеговине, „Службени гласник БиХ“, број 3/03, 32/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06 и 08/10.
 24. Кривични законик Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/07, 72/09 и 111/09.
 25. Кривични законик Црне Горе, „Службени лист РЦГ“, број 70/04, 13/04, 47/06, 40/08, 25/10, 32/11, 40/13 и 56/13.
 26. Казнени закон Хрватске, „Народне новине РХ“, број 125/11.
 27. Кривични закон Македоније, „Службени весник на РМ“, број 37/96.
 28. Кривични закон Шпаније, „Службени  гласник Шпаније“, број 281/1995.
 29. www.legislationline.com

 

 

 

 

[1] Асистент на Високој школи унутрашњих послова, Универзитет у Бањој Луци, email: dragana.milijevic@education.muprs.org

[2] LL.M. Аssistant, Police College, University of Banja Luka, email: dragana.milijevic@education.muprs.org.