Ђорђе Раковић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI  10.7251/SPMSR1851023R                                                   UDK 347.65/.68:347.961

Изворни научни чланак

НОТАР КАО ПОВЈЕРЕНИК СУДА У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ

Ђорђе Раковић[1]

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Апстракт: Нотарска служба је у правни систем Републике Српске уведена Законом о нотарима који је донесен 2004. године, а први нотари су почели са радом 11.03.2008. године. Законом је регулисана надлежност нотара да предузима нотарску обраду исправа, издаје нотарске потврде и врши нотарске овјере. Поред тога, суд или други орган власти могу нотару повјерити вршење и других послова који су у сагласности са његовом надлежношћу. Тако је нотарима у циљу растерећења судова у дијелу који се односи на спровођење оставинског поступка, а на основу Закона о ванпарничном поступку додијељена и ова функција. Делегирање надлежности нотарима у оставинском поступку практично је започело ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку, јер, иако је постојао правни основ у чл. 145 Закона о ванпарничном поступку, због комликованости ни један оставински предмет није додијељен нотарима.

Суд је обавезан нотару повјерити спровођење оставинског поступка, а нотар има обавезу да прихвати спис предмета, осим ако неко од учесника у поступку не захтијева спровођење поступка искључиво пред судом. Нотар као повјереник суда у оставинском поступку може предузимати све радње као и суд. Изузетно суд може нотару одузети спис предмета и спровођење оставинског поступка повјерити другом нотару или пак сам спровести поступак. Суд одређује нотару и рок у којем треба завршити оставински поступак. На овај начин суд врши контролу рада нотара, поред корективне улоге коју има у случају кад се пред нотаром појаве спорне чињенице у погледу оставине. За спровођење оставинског поступка нотар има право на награду, као и накнаду одређених трошкова али у знатно мањем износу него што је то случај приликом предузимања других послова из своје надлежности.  

Кључне ријечи: нотар, послови нотара, суд, делегирање надлежности, ванпарнични поступак, оставински поступак, учесници у оставинском поступку, контрола рада нотара, награда и накнада за рад нотара.

 

NOTARY AS COURT COMMISSIONER IN PROBATE PROCEEDINGS

Đorđe Raković[2]

Fakultyof lav Banjaluka university

 

Abstract: A Notary was introduced into the legal system of Republic of Srpska by the Notaries Act in 2004, and the first notaries provided their services on 11 March 2008. The Act prescribed the scope of activities of a notary , which would be  notarial processing of documents, issuing notarised certificates and performing notarised certification. Furthermore, the court or other body can ascribe to the notary other duties in compliance with their competence. Thus, notaries have been, in addition, assigned this role for the purpose of relieving the courts in the context of handling probate proceedings, based on Extrajudicial proceedings Act. By delegating this function to the notaries in probate proceedings the Amendments to the Extrajudicial Proceedings Act has come into force. Namely, although the legal ground for the delegation could be located in article 145 of the Extrajudial Proceedings Act, due to their complexities, probate cases were not assigned to notaries.

The court is obliged to delegate probate proceedings to the notary, and the notary must not refuse to handle these cases, unless a party to probate proceedings wishes exclusively that the case be handled by the Probate court. As a court commissioner, the notary is authorised to take all the necessary activities in the name of the court. Exceptionally, the court can take the case from the notary and asssign another notary for handling the probate proceedings or handle the case by itself. The court defines the time period for concluding the probate case. Thus, the court supervises the work of the notary, next to the corrective role it has when conflicting facts appear before the notary in relation to legacy. The notary is entitled to a reward for handling probate proceedings, incuding other outstanding expenses, but at a lower rate in comparison to performing other activities as a notary.

Key words: notary, notary services, court, delegating authorities, extrajudicial proceedings, probate proceedings, parties to probate proceedings, supervision of notaries, notary reward.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Дика, Михајло., „Изванпарнична“ и концилијацијска функција јавних биљежника – de lege lata и de lege ferenda“, у Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 59, бр. 6/2009. Загреб: Правни факултет, 2009.

Јотановић, Раденко. ,,Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини“, Правни савјетник, бр. 1/2005.

Крешић, Мирела. ,,Закон о јавним биљежницима Краљевине Југославије из 1930.: судјеловање јавног биљежника у оставинском поступку – искуства из прошлости“, у Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 63, бр. 2/2013. Загреб: Правни факултет, 2013.

Контрец, Дамир. ,,Јавни биљежници у Републици Хрватској као повјереници судова у оставинском поступку“, Јавни биљежник, бр. 32/2010.

Мојовић, Никола. ,,Од римског табелиона до модерног нотара“, Правна ријеч, бр. 1/2004.

Плавшић, Маринко. Хисторијски развој и организација нотарске службе у Бикић, Енес. и др. Нотарско право.  Сарајево: 2013.

Повлакић, Мелиха. ,,Надлежности нотара у Босни и Херцеговини“, у Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 63, бр. 2/2013. Загреб: Правни факултет, 2013.

Повлакић, Мелиха. ,,Основне значајке нотарске службе у Федерацији БиХ“, Правни савјетик, бр. 4/2003.

Пухаловић, Александар. ,,Начела јавно-бележничког права“, Правни живот, бр. 12/2004.

Ручнер, Јосип. и Строхал, Петар. Збирка рјешидаба Стола седморице у грађанским правним стварима, свезак, II, бр. 918.  Загреб: 1940.

Станковић, Гордана. ,,Јавни бележник у оставинском поступку: упоредно-правна анализа“, Правни живот, бр. 12/2004.

Станковић-Мугоша, Ана. ,,Историјат нотарске канцеларије и улоге нотара у Котору и другим приморским градовима“, Правни живот, бр. 12/2004.

Тајић, Лариса. ,,Нотари и нотарска служба са посебним освртом на Закон о нотарима Федерације БиХ“, Правни савјетник, бр. 11/2004.

Трговчевић-Прокић, Милена. ,,Закон Краљевине Југославије о јавним бележницима“, Правна ријеч, бр. 20/2009.

Шаркић, Небојша. и др. О јавном бележнику – нотару.  Београд: 2004.

Шаркић, Небојша. ,,Јавни бележник – нотар у извршном поступку“, Правни живот, бр. 12/2004.

Закон о јавном биљежништву, „Народне новине“, бр. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 и 120/16,

Закон о нотариату, „Урадни лист Републике Словеније“, бр. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95, 73/04, 23/05, 98/05, 4/06, 17/06, 115/06, 2/07,

Закон о јавном бележништву, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15, 106/15,

Закон о нотарима, „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 45/02,

Закон о нотарима Брчко дистрикта БиХ, „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 9/03 и 17/06,

Закона о насљеђивању, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/09, 55/09,

Закон о нотарима, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/04, 02/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07,

Закон о нотарима, „Службени лист Црне Горе“, бр. 68/05 и 49/08.

 

 

 

[1] Доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. E-mail: djordje.rakovic@pr.unibl.org

[2] LL.D, asistent professor Fakultyof lav banjaluka university. E-mail: djordje.rakovic@pr.unibl.org