Дејан Пилиповић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                               УДК:347.735(494)

 

Дејан Пилиповић*

 

 ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

 

 

ПОГЛЕД НА АКТУЕЛНУ СУДСКУ ПРАКСУ У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА У ВЕЗИ СА СЛУЧАЈЕМ „ШВАЈЦАРАЦ“

 

 

doi: 10.7251/SPMSR1750179P

 

Апстракт: Аутор у раду указује на правне проблеме који су настали у примијени права у вези са случајем „швајцарац“ и објашњава основне правне категорије битне за разумијевање разматране проблематике у судској пракси. Ради се о проблему у погледу уговора о кредиту са валутном клаузулом у швајцарском франку насталом усљед „скока“ швајцарског франка. Стављен је акценат на проучавање судске праксе у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини (РС и ФБиХ) и Републици Хрватској (и ЕУ). С тим у вези, аутор синтетичким погледом на доступну судску праксу у одабраним земљама издваја, из бројних судских одлука, правна питања којима су се бавили судови, наводећи и аргументе судова које сматра значајним за разумијевање изнесених ставова. Судови датих земаља су, некада, различито одговорили на спорна (облигационоправна) питања, па аутор увиђа те различитости, али и заједничке особине и покушава дати коментар о стању судске праксе.

 

Кључне ријечи:  судска пракса, случај швајцарац, уговор о кредиту, валутна клаузула, швајцарски франак

 

Dejan Pilipović*

 

THE VIEW ON THE CURRENT JUDICIAL PRACTICE IN SELECTED COUNTRIES CONNECTED WITH THE „SWISS FRANC LOANS“ CASE

 

Abstract: The author points to the legal problems arising in the application of law in connection with the „Swiss franc loans“ case and explains the basic legal categories relevant to the understanding  of  the issues in the judicial practice. It is a problem in terms of the loan agreement with foreign currency clause in Swiss franc incurred due to the jump of the Swiss franc. The accent is put on the study of judicial practice in the Republic of Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina (RS and FBiH) and the Republic of Croatia (and the EU). The author, with the synthetic view on the current judicial practice available in selected countries, segregate from the numerous court decisions, legal issues that were dealt with by courts, citing the courts and the arguments that he considers relevant for the understanding of the views expressed. The courts of those countries, sometimes, had a different answer to the controversial (contract law) matters, and the author recognizes these differences, but also common features and tries to comment on the situation in the jurisprudence.

Keywords: judicial practice, „Swiss franc loans“ case, the loan agreement, foreign currency clause, the Swiss franc

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Уџбеници, монографије и чланци:

 

 1. Васиљевић, Зоран. Права и обавезе из уговора о кредиту. Бања Лука 2015.
 2. Markesinis, Basil, Lorenz, Werner, Dannemann, Gerhard. The German Law of Obligations. Oxford 1997.
 3. Мораит, Бранко. Облигационо право. Бања Лука 2010.
 4. Перовић, Слободан. Облигационо право. Београд 1980.
 5. Поповић, Витомир. „Уговор о кредиту и валутна клаузула у страној валути“. Правна ријеч, 29/2011.
 6. Прањић, Стјепо. „(Не)допуштеност одобравања кредита у CHF и једностраног мијењања уговореног режима управљања промјенљивом каматном стопом“. Транзиција, 34/2014.
 7. Субић, Весна. „Банкарски уговор о динарском кредиту са валутном клаузулом, пуноважност и раскид – приказ судске праксе“. Грађанска секција – Округли сто „О спорним питањима примене права у грађанској материји“. Врњачка Бања 2016. Доступно и у Билтену Врховног касационог суда, 3/2016, као и на интернет страници: http://www.sudskapraksa.com/2250-GRADjANSKA-SEKCIJA—OKRUGLI-STO—/ , 25.11.2016, 10:45.
 8. Тодоровић, Мара. „Уговор о кредиту“. Правни живот, 4-5/1989.

 

Судске одлуке:

 

 1. Пресуда Апелационог суда у Београду, бр. Гж. 650/15 од 01.04.2015. године.
 2. Пресуда Апелационог суда у Београду, бр. Гж. 5312/15 од 01.10.2015. године. Билтен Апелационог суда у Београду. 8/2016.
 3. Пресуда Апелационог суда у Београду, бр. Гж. 5432/14 од 03.06.2015. године.
 4. Пресуда Апелационог суда у Београду, бр. Гж. 560/15 од 10.06.2015. године.
 5. Пресуда Апелационог суда у Београду, бр. Гж. 598/16 од 03.02.2016. године.
 6. Одлука Привредног апелационог суда у Београду, бр. Пж. 924/15 од 27.08.2015. године.
 7. Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, бр. Гж. 1781/16 од 01.09.2016. године.
 8. Одговори на питања привредних судова који су утврђени на сједници Одјељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 03.11.2015, 04.11.2015. и 26.11.2015. и Одјељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове од 30.11.2015. Билтен судске праксе привредних судова. 4/2015.
 9. Пресуда Вишег суда у Новом Саду, бр. П. 27/2015 од 11.02.2016. године.
 10. Пресуда Вишег суда у Подгорици, бр. Гж. 5754/12-11 од 01.10.2013. године.
 11. Пресуда Основног суда у Подгорици, бр. П 4839/11 од 08.11.2012. године.
 12. Правни став Врховног суда Црне Горе, Су. I бр. 166-2/16 од 10.06.2016. године.
 13. Пресуда Основног суда у Бањој Луци, бр. 71 0 П 150675 12 П од 20.12.2013. године.
 14. Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, бр. 71 0 П 150675 14 Гж од 09.02.2016. године.

15.Правна схватања Врховног суда Федерације БиХ, бр. 58 0 П 135023 16 Спп од 25.05.2016. године.

 1. Пресуда Опћинског суда у Мостару, бр. 58 0 П 101947 11 П од 17.06.2013. године.
 2. Пресуда Жупанијског суда у Мостару, бр. 58 0 Пс 103058 13 Пж од 07.07.2014. године.
 3. Спис Опћинског суда у Мостару, бр. 58 0 П 135023 16 П.

 

 1. Пресуда и рјешење Врховног суда Републике Хрватске, бр. Ревт 249/14-2 од 09.04.2015. године.
 2. Пресуда и рјешење Високог трговачког суда Републике Хрватске, бр. Пж-7129/13-4 од 13.06.2014. године.
 3. Пресуда и рјешење Трговачког суда у Загребу, бр. П-1401/2012 од 04.07.2013. године.
 4. Предмет Суда правде ЕУ, бр. Ц-472/10, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1480453423905&uri=CELEX:62010CJ0472, 29.11.2016, 14:22.
 5. Пресуда Суда Европске уније, бр. Ц-26/13 од 30.04.2014. године, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CA0026&qid=1480451520921&from=HR, 29.11.2016, 11:03.
 6. Мишљење независног адвоката N. Wahla у предмету Суда правде ЕУ, Ц-26/13, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1480453836730&uri=CELEX:62013CC0026, 29.11.2016, 12:01.
 7. Пресуда Врховног суда Аустрије бр. 80б66/12.
 8. Пресуда мађарског суда – Курије бр. ГПЈ 2/2014.
 9. Удруга „Франак“, http://udrugafranak.hr/konacno-prva-prava-pravomocna-presuda-za-vracanje-preplacenih-kamata/, 29.11.2016, 14:33.

 

Законски прописи:

 

 1. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/86, 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04, у даљем тексту: ЗОО).
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о банкама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/11).
 3. Закон о девизном пословању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/03).
 4. Закон о девизном пословању у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, бр. 35/98 и 47/10).
 5. Закон о заштити финансијских услуга („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/11).
 6. Закон о конверзији кредита у швајцарским францима („Службени лист Црне Горе“, бр. 46/2015 и 59/2016).

* Мастер права, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Е-mail: d.pilipovic@pravobl.org

* L.L.M, Assistant at the Faculty of Law, University of Banja Luka. Е-mail: d.pilipovic@pravobl.org