Дејан Мировић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053025M       УДК 338.246.025.88:330.831.8“2020“

Изворни научни чланак

ВАШИНГТОНСКИ СПОРАЗУМ 2020.

Дејан Мировић[1]

Правни факултет Универзитета у Приштини

са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

Сажетак: Председник Републике Србије Александар Вучић је са Авдулахом Хотијем, премијером такозваног Косова закључио, у присуству америчког председника Доналда Трампа, 4. септембра 2020. године у Вашингтону уговор под називом Економска нормализација (Вашингтонски споразум). Уговор је закључен у изобичајеној форми која се  користила у XVII, XVIII и XIX веку и коју академик Коста Чавошки везује за Вестфалски мир из 1648. и намеру уговорних страна да избегну потпис на заједничком документу због политичких, верских и практичних разлога. Вашингтонски споразум није економски споразум већ правно обавезујући међународни уговор који омугућава такозваном Косову да, без противљења Србије поднесе молбу за пријем у Уједињене нације са одложним роком од годину дана. Вашингтонски споразум није политички споразум јер, према академику Милану Баротшу, политички споразуми су споразуми о сарадњи, пријатељству и помоћи који везују владе, а не и државе. Вашингтонски споразум је у супротности са међународним и унутрашњим правом. У Вашингтонском споразуму нема позивања на правно обавезујућу Резолуцију СБ УН 1244 из 1999. године у којој се прописује више пута, да су Косово и Метохија део СРЈ (Србије). Вашингтонски споразум је у супротности са Уставом Републике Србије из 2006. године. Вашингтонски споразум има континуитет са неуставним и незаконитим Првим споразумом о принципима који регулишу нормализацију односа (Бриселски споразум). Вашингтонски споразум је, у суштини, модификовани Ишингеров план из 2007. године. У правно историјском смислу је сличан Тајној конвенцији из 1881. године.  

 

Кључне речи: Вашингтонски споразум, Резолуција СБ УН 1244, Косово и Метохија, Устав Републике Србије, Бриселски споразум

 

WASHINGTON AGREEMENT 2020

 

Dejan Mirović[1]

Faculty of Law, University of Kosovska Mitrovica

 

Abstract: On September 4, 2020, in Washington, DC, President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić and Prime Minister of so-called Kosovo Avdullah Hoti signed an agreement entitled “Economic Normalization” (the Washington Agreement) in the presence of US President Donald Trump. The Agreement was concluded in an obsolete form which was used in the 17th, 18th and 19th centuries, and which academician Kosta Čavoški associates with the 1648 Peace of Westphalia and the intention of contracting parties to avoid signing their shared document for political, religious, and practical reasons. The Washington Agreement is not an economic agreement, but rather a legally binding international agreement which enables so-called Kosovo to file an application for admission to membership in the United Nations with a one-year deferment period. The Washington Agreement is not a political agreement because, according to academician Milan Bartoš, political agreements are agreements on cooperation, friendship, and support which tie governments, but not states. The Washington Agreement is contrary to international and internal law. The Washington Agreement does not invoke the legally binding United Nations Security Council Resolution 1244 (1999), which stipulates several times that Kosovo and Metohija is part of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia). The Washington Agreement is contrary to the 2006 Constitution of the Republic of Serbia. The Washington Agreement has legal continuity with the non-constitutional and unlawful First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations (the Brussels Agreement). The Washington Agreement is basically a modified version of the Ischinger Plan of 2007. In terms of legal history, it is similar to the secret Austro-Serbian Convention of 1881. 

Keywords: Washington Agreement, United Nations Security Council Resolution 1244, Kosovo and Metohija, Constitution of the Republic of Serbia, Brussels Agreement

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Аврамов, Смиља и Миленко Крећа. Међународно јавно право. Београд: 2008.

Бартош, Милан. Основни појмови о Уједињеним нацијама. Београд:1953.

Бартош, Милан. Међународно јавно право: уговорно право. Београд:1986.

Butler Murray, Nicholas. The international law of the future: postulates, principles and proposals. Washington: 1944.

Јовановић, Слободан. Влада Милана Обреновића II. Београд: 1934.

Коштуница, Војислав. Зашто Србија а не Европска унија. Београд: 2012.

Крећа, Миленко. Међународно јавно право. Београд: 2012.

Келзен, Ханс. Општа теорија права и државе. Београд: 2010.

Kuhn, Arthur. Pathways in International Law. A Personal Narrative. New York: 1953.

Дејан, Мировић. Бриселски споразум: хронологија и последице. Београд: 2019.

Нирнбершка пресуда, Београд: 1948.

Симовић, Дарко и Владан Петров. Уставно право. Београд: 2018.

Ђорђевић, Стеван. Увод у међународно право. Београд: 2007.

Чавошки, Коста. Велеиздаја у вишеструком поврату. Београд: 2016.

Шмит, Карл. Норма и одлука. Београд: 2001.

 

 

 

[1] Ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Косовској Митровици dejan.mirovic@pr.ac.rs