Дарко Божић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1952191B                                 УДК 341.48/.49:341.322.5-058.65
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Дарко Божић[1]
Апстракт: Предмет овог рада је поступак извршења на покретним стварима извршеника у Републици Српској. У питању је посебан поступак ради наплате новчаног потраживања тражиоца извршења. Анализирају се законске одредбе и судска пракса која се односи на наведени поступак, а све у циљу стварања комплетне слике о поменутом поступку. Иако пред судовима у Републици Српској извршење на покретним стварима представља најчешће предлагано средство извршења, оно је истовремено и најнеефикасније средство извршења, а аутор ће се посебно бавити узроцима неефикасности поступка. У закључном дијелу рада настоји се указати на све недостатке овог поступка и дају се неки приједлози de lege ferenda.
Кључне ријечи: Закон о извршном поступку Републике Српске, поступак извршења на покретним стварима, покретне ствари.
 
ENFORCEMENT PROCEDURE ON MOVABLE THINGS
Darko Božić
Summary The subject of this paper is the enforcement procedure on movable things in the Republic of Srpska. This is a special procedure for collecting the money claim of the prosecutor. The legal provisions and case law relating to the above procedure are analyzed, with the aim of creating a complete picture of the mentioned procedure. While in the Republika Srpska courts execution on mobile matters is the most frequently proposed means of execution, it is the most effective and the most effective means of execution, and the author will especially deal with the causes of the inefficiency of the proceedings. In the final part of the paper, it seeks to point out all the shortcomings of this procedure and give some suggestions of de lege ferenda.
Key words: Law on Enforcement proceedings, enforcement procedure on movable things, movable things.
ЛИТЕРАТУРА
 • Божић, Дарко. ,,Утврђивање имовине извршеника у пракси“ Право и финансије, Сарајево, број 1 (2019).
 • Вуковић, Светислав. Коментар закона о извршном поступку. Београд: 2000.
 • Дауповић, А., Р. Обрадовић, М. Повлакић, Ф. Заћирагић и М. Живановић. Коментар Закона о извршном поступку у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској. Сарајево: Савјет/Вијеће Европе, 2005.
 • Јакшић, Александар. Грађанско процесно право. Београд: Правни факултет, 2009.
 • Кеча, Ранко. ,,О основним начелима Закона о извршењу и обезбеђењу“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду број 1 (Нови Сад: Правни факултет, 2012).
 • Миленковић, Радмила. ,,Начела и ток поступка извршења на непокретностима“ (мастер рад, Ниш: Правни факултет, 2014).
 • Омановић, Мирела, Тања Шабић и Нина Шабић, ,,Примјена члана 37. Закона о извршном поступку ФБиХ у пракси“ Правни савјетник, број 10 (2014).
 • Петровић, Стојана. ,,Начела парничног поступка пред судом у привредним споровима“ Право и привреда, вол. 53, 7-9 (2015): 205-226.
 • Поповић, Игор. ,,Заштита права извршеника према члану 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода”, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бања Луци, број 39 (2017).
 • Рачић, Ранка. Извршно процесно право, Бања Лука: Правни факултет, 2011.
 • Старовић, Боривој. Коментар Закона о извршном поступку. Београд: Научна књига, 1987.
 • Станишић, Слободан. ,,Нека спорна питања у вези оцјене и разграничења стварне надлежности грађанских и привредних судова у Босни и Херцеговини”, Годишњак факултета правних наука Бања Лука, (2017).
 • Тадић, Мато. Уставни сустав и устрој правосуђа у Босни и Херцеговини, Приручник за правосудни испит. Сарајево: ЈП НИО Службени лист БиХ, 2015.
 • Узелац, Аднан. ,,Нацрт Закона о извршењу и обезбеђењу Републике Србије, Коментари о усклађености са захтјевима Европске конвенције за заштиту људских права“. Загреб: Правни факултет, 2010.
 • Црњански, Владимир. Извршност јавнобележничког записа. Београд: Правни факултет Унион, 2018.
 • Чолак, Бариша. Приручник за полагање правосудног испита из грађанског права. Сарајево: ЈП НИО Службени лист БиХ, 2015.
 • Шобат, Марија и Ивана Стојшић, ,,Извршни поступак и повреда права на правично суђење, европски контекст и ново српско законодавство“ Анали Правно факултета у Београду, број 2 (2009).
 • Устав Босне и Херцеговине
 • Устав Републике Српске
 • Устав Федерације Босне и Херцеговине
 
 • Закон о извршном поступку Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017, 58/2018 и 66/18).
 • Закон о судовима Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 44/15 и 100/17).
 • Уставни закон за спровођење Устава Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 21/92).
 • Одлука Европског суда за људска права: Хорнсби против Грчке (Hornsby v. Greece ), представка бр. 18357/91, пресуда од 19. марта 1997, ЕЦХР 1997-II.
 • Одлука Европског суда за људска права: Естима Жорже против Португала (Estima Jorge v. Portugal), 16/1997/800/1003, пресуда од 21. априла 1998.
 • Одлука Европског суда за људска права: Имобилијаре Сафи против Италије (Immobiliare Safi v.Italy) бр. 22774/93, пресуда од 28. јула 1999.
 • Одлука Европског суда за људска права: Кудла против Пољске (Kudla v. Poland) представка бр. 30210/96, пресуда од 26. октобра 2000.
 • Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 Ип 150569 17 Р од 21.09.2017.
 • Одлука Уставног суда Србије, Уж. 341/08 од 17.02.2011.
 • Одлука Кантоналног суда Травник, број Пж-8/04 од 16.09.2004.
 • Рјешење Окружног суда у Бањалуци, број 71 0 И 246875 17 Гж од 26.09.2018.
 • Одлука Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број: 43 0 В 113820 17 Спп од 03.04.2017.
[1] Дипломирани правник, Стручни сарадник у Основном суду у Зворнику, darko.bozic26@gmail.com