Дамјан Даниловић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1952099D                                                  УДК 005.742:005.591.45
ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊE ОД ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ
Дамјан Даниловић[1]
Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Апстракт: Уговори којима се директори и чланови управа компанија осигуравају од одговорности за проузроковање  штете начињене управљањем компанијама биљеже вишедеценијски развој. Са становишта осигуравајућих компанија то је још један сегмент у оквиру пословне понуде односно нови извор финансирања. Са становишта система корпоративног управљања то је један од инструмената корпоративног управљања, који је у различитим развојним фазама имао и различиту улогу. Аутор се бави утицајем ових уговора на  систем корпоративног управљања, анализирајући неке од позитивних ефеката, али се првенствено анализирају негативни ефекти осигурања у контексту стварања сметњи за постизање циљева корпоративног управљања.
Кључне ријечи: управљање, одговорност, осигурање, директори, чланови управе
CORPORATE GOVERNANCE AND D&O INSURANCE
Damjan Danilovic
Faculty of Economics University of East Sarajevo
Summary: The agreements which regulate D&O insurance for the damage caused in companies’ management mark an immense growth in the previous decades. From the point of view of insurance companies, it is only one more segment in the framework of the business offer, i.e. a new funding source. From the point of view of corporate governance, it is one of the instruments of corporate governance, which had different roles in different development phases. The author of the paper deals with the influence of these agreements on the system of corporate governance through the analysis of some of the positive effects, but still the stress is on the analysis of the insurance negative effects in the context of formation of obstacles for achieving the goals of corporate governance.
Key words:  governance, liability, insurancе, directors, managers;
РЕФЕРЕНЦЕ
 1. Barker, Tom, Griffith J. Sean. „Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the Directors & Officers  Liability Insurance Market“, The University of Chikago Law Review, 74, 2 (2007), 487-544.
 2. Barker, Tom, Griffith J. Sean. „The Missing Monitor in Corporate Governance: The Directors & Officers Liability Insurer“ , The Georgetown  Law Journal, 95, 6 (2007), 1795-1842.
 3. Ben-Shahar, Omri, Logue D. Kyle. „Outsourcing Regulation: How Insurance Reduces Moral Hazard“, Michigan Law Review, 3, 2 (2012), 197-248.
 4. Boyer  M., Martin, Stern H. Lea. „Is corporate risk valued? Evidence from directors and officers insurance“, Journal of corporate finance, 18, 2 (2012), 349-372.
 5. Wang, Ning.  ,,Directors and officers liability insurance pricing and corporate governance“, Journal of Finance and Accountancy, 21 (2017).
 6. MacMinn Richard, Ren Yayuan, Han Li-Ming. „Directors, Directors and Officers Insurance, and Corporate Governance“, Journal of Insurance, 35, 2 (2012), 159 – 179.
 7. Орсаг, Силвије. „Управљање пословним ризицима-начело корпорацијског управљања“, Ревикон, Сарајево, 2010.
 8. Петровић Томић, Наташа. „Осигурање од одговорности директора и чланова управе акционарског друштва“, Анали правног факултета у Београду, 2 (2008).
 9. Радовић, Вук. Накнада члановима управе ационарског друштвапрепоруке добре праксе корпоративног управљања. Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, 2011.
 10. Shaw A. Richard. 20 Questions Directors Should Ask about Directors and Officers Indemnification and Insurance, CPA, 2014.
 11. Schwarcz L. Steven. „ Misaligment:Corporate Risk-Taking and Public Duty“, Notre Dame Law Review, 92, 1 (2016), 1-50.
 12. Trautman J. Lawrence, Altembauer-Price Kara. „D&O Insurance: A Primer“, The American University Bussines Law Review, 1 (2012).
 13. Fassbach, Burkhard. „D&O (Directors and Officers) Liability Insurance  in German Supervisory Board Practice“, German BOARD Magazine, 4 (2014).
 14. Holderness G. Clifford. „Liability Insurers as Corporate Monitors“, International Review of Law and Economics, 10 (1990), 115-129.
 15. Clausner, Michael, Hegland Jason, Goforth Matthew. „How Protective is  D&O Insurance in Securities Clas Action“, Stanford Law School working paper,  446 (2013).
 16. Chen Chun-Yuan. „D&O Insurance „Corporate Governance and Mandatory Disclosure: An Empirical Legal Study in Taiwan“, Asian Journal of Law and Economics, 7, 1 (2016).
 17. Chiang Hsiang-Tsai, Lin Shu-Lin, He Li-Jen.  „Implications of Auditor Characteristics and Directors and Officers Liability Insurance for Going-Concern Audit Opinions: Evidence from Taiwan“, International Bussines Research, 8, 5(2015), 130-145.
[1] Доцент Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву,  e-mail: ddamjan84@yahoo.com