Д. Радуловић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                          УДК: 343.272(497.16)

Дарко Радуловић[1]

 Стручни чланак

ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЦРНЕ ГОРЕ

Стручни чланак

doi: 10.7251/SPM1548211R

 Сажетак:

Предмет анализе рада је једно од најзначајнијих питања у савременом законодавству тзв.проширено одузимање имовинске користи остварене криминалном дјелатношћу, која не проистиче из кривичног дјела за које се води кривични поступак. Аутор обрађује најзначајнија питања везана за овај проблем као што су међународни правни стандарди који служе као основа регулисању овог питања у националним законодавствима. У националним законодавствима то може да буде регулисано или посебним законом или у оквиру Кривичног законика и Законика о кривичном поступку. Ово друго рјешење прихваћено је у законодавству Црне Горе. Кривични законик прописује за која кривична дјела се може примијенити проширено одузимање и временски период за који се испитује стање и поријекло имовине. Законик о кривичном поступку је регулисао питање привременог одузимања имовинске користи ради обезбјеђења извршења одлуке о трајном одузимању имовине која је незаконито стечена и питање трајног одузимања нелегално стечене имовинске користи. Посебно интересантно питање јесте пребацивање терета доказивања на окривљеног, који треба да докаже законитост поријекла спорне имовине, као и питање колико је то сагласно са претпоставком невиности.

Кључне ријечи: имовинска корист, криминалитет, одузимање, суд, закон, међународне конвенције, међународни стандарди.

 

Darko Radulovic[2]

 

EXTENDED CONFISCATION OF PROCEEDS OF CRIME IN THE LEGISLATION OF MONTENEGRO

 

Subject of analysis of the article is one of the most important questions in modern legislation so called extended confiscation of proceeds of crime, which does not derive from a criminal offense as subject of criminal proceedings. The author analyze the most important issues related to this problem as well as international legal standards that have been used as the basis for the regulation of this issue into national legislation. In national legislation that can be regulated or by special law or under the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. The second solution was adopted in the legislation of Montenegro. The Criminal Code prescribes the offenses which can be applied to extended confiscation and the time period for which investigating the status and origin of property.The Code of Criminal Procedure regulates the issue of temporary confiscation in order to ensure the execution of the decision on confiscation of assets illegally acquired and question of permanent confiscation of illegally gained property. Especially interesting is the question of burden of proof on the defendant to prove the legal origin of the disputed property, and the question of how it is consistent with the presumption of innocence.

Keywords: Criminal profit, crime, confiscation, court, international standards, international conventions and national legislation.

Лиретатура

Барашин, Милорад. Одузимање незаконито стечене имовине у Босни и Херцеговини у кривичним судским поступцима. Требиње 2013. година;

Бејатовић, Станко. Криминално-политички разлози и начин озакоњења института одузимања имовине стечене кривичним дјелима. Бања Лука 2013. година;

Важић, Невенка. Одузимање имовине проистекле из кривичног дјела и међународно правни стандарди. Златибор 2010. година;

Говедарица, Милимир. Финансијска  и кривична истрага-истовјетности или паралелност. Београд 2014. година;

Говедарица, Милимир. Одузимање имовине стечене извршењем кривичног дјела (превентивни и репресивни аспект). Бања Лука 2013. година;

Глобинек Р. и други. Финансијске истраге и одузимање имовине стечене кривичним дјелима. Стразбур 2006. година;

Грубач, Момчило и Вучковић, Бранко. Коментар Законика о кривичном поступку. Тиват 2010. година;

Ивичевић Карас, Елизабета. Казненоправно одузимање имовинске користи. 2007. година;

Илић, П. Горан. Коментар Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Београд 2009. година;

Илић, П. Горан и Бановић, Божидар. Међународни стандарди одузимања имовине стечене криминалом. Бања Лука 2007. година;

Лазин, Ђорђе. Одузимање предмета у поступку организованог криминала. 2006. година;

Лековић, Снежана. Одузимање имовинске користи стечене извршењем кривичног дјела. Златибор 2011. година;

Лукић, Татјана. Одузимање имовине криминалцима. Београд  2009. година;

Manacorda С. Le droit penal et l´ Union Evropenne: esquisse d´ un systeme: Revue de science criminelle et de anoit penal compare. No1, Paris, 2000. godina;

Маринковић, Дарко. Конфикација незаконито стечене имовине у борби против организованог криминалитета. 2006. година;

Мојић, Миодраг. Издавање окривљених и осуђених лица и нови југословенски законик о кривичном поступку. Златибор 2002. година;

Перић, Бранко. Проширено одузимање имовинске користи у кривичном поступку. Бања Лука, 2009. година;

Радуловић, Драго. Коментар Законика о кривичном поступку. Подгорица 2009. година;

Стојановић, Зоран. Коментар Кривичног законика. Подгорица 2010. година;

,,Службени лист ЦГ“ број 70/03, 47/06, 40/08, 25/10, 32/11, 40/13;

,,Службени лист ЦГ“ број 57/09, 49/10;

,,Службени лист ЦГ“ број 13/07;

,,Службени лист ЦГ“ број 40/13;

 

Томић, Мирољуб. Одузимање имовинске користи као инструмент државне реакције на тешке облике криминалитета. Требиње 2013. година;

Ћирић, Јован. Одузимање имовинске користи стечене кривичним дјелом. Београд 2009. година;

Шкулић, Милан. Коментар Законика о кривичном поступку. Подгорица 2009. година.

 [1] Доцент др, Правни факултет Универзитета Црне Горе

[2] Ph.D Faculty of Law in Podgorica