Д. Пилиповић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                 УДК : 347.4/.5

Дејан Пилиповић*

 

 Прегледни чланак

 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСНОВА УГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ: ПРАВНА ТЕОРИЈА И СУДСКА ПРАКСА

 

doi: 10.7251/SPM1548155P

 

Апстракт:

У овом раду аутор се бави преиспитивањем основа уговорне одговорности за штету, односно правне природе одговорности за повреду уговорне обавезе, узимајући у обзир досадашњу доктринарну баштину и релевантну судску праксу. Зашто неко одговара за проузроковану штету? Иако се у правној литератури истиче да дужник одговара на основу претпостављене кривице због повреде уговора, конструкција уговорне одговорности према одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО), нарочито имајући у виду чл. 263. ЗОО, учинила је дискутабилним питање основа уговорне одговорности, без обзира на степене кривице који се наводе у чл. 266, ст. 2. ЗОО. Заснован на расправном начелу, у раду се обрађује субјективно и објективно схватање у погледу основа уговорне одговорности, износе се аргументи за једно и друго схватање, те се критички освијетљују поједини ставови. Свако разматрање се настоји поткријепити примјерима из судске праксе. Иако у домаћој правној литератури и судској пракси превладава субјективно схватање основа уговорне одговорности, све више се апострофира схватање о објективном основу одговорности због повреде уговора, па се настоје приказати новија схватања и с тим у вези реафирмисање и редефинисање неких појмова и института облигационог права, као што је кривица. Настоји се цјeловито обрадити постављени истраживачки проблeм тако што ће се исти на нов и специфичан начин анализирати кроз дискусију, сублимирати и на научни начин прeзeнтовати, уз давање одређених закључака и приједлога.     

Кључне ријечи: основ уговорне одговорности, уговорна одговорност за штету, правна природа уговорне одговорности, правна теорија и судска пракса

 

 

Dejan Pilipović*, MA

THE RE-EXAMINING OF THE BASIS OF CONTRACTUAL LIABILITY FOR DEMAGE: LEGAL THEORY AND LEGAL PRACTICE

Abstract: In this paper the author deals with the review of the basis of contractual liability for damages or legal nature of the liability for breach of contract, taking into account the current doctrinal heritage and the relevant legal practice. Why is someone responsible for damage? Although the legal literature points out that the debtor responds based on the presumed fault for breach of contract, construction of contractual liability under the provisions of the Law on Obligations (ZOO), especially in view of Article 263 ZOO, has made the question regarding the basis of contractual liability dubious, regardless of the fault degree referred to in Article 266 paragraph 2 of the ZOO. Based on the polemic principle, the paper discusses subjective and objective understanding of the basis of contractual liability, gives arguments for both stands as well as critical evaluation of certain attitudes with matching examples from legal practice. Although in the domestic legal literature and legal practice prevails subjective understanding of basis of contractual liability, the objective basis of liability for breach of contract is more and more in focus and that is why the recent views and subsequently reaffirmation institutes of contract law are presented, for example fault. The intention is to fully show the researched problem by analyzing it in a new and specific way through discussion, summarized and presented in a scientific manner, giving some conclusions and suggestions.

Key words: basis of contractual liability, contractual liability for damages, the legal nature of the contractual liability, legal theory and jurisprudence

 

ЛИТЕРАТУРА

 Уџбеници, монографије, коментари и чланци:

1. Антић, Оливер. Облигационо право. Београд, 2011.

2. Апостоловић, Бранислава. „Накнада нематеријалне штете због повреде уговора“, Билтен судске праксе (уредник Ђура Томаш), Интермекс, Нови Сад, бр. 3/2011.

3. Ачански, Тодор. „Виша сила“, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада (уредник Обрад Станковић et al.), Том 3, Службени лист, Београд, 1978.

4. Бабић, Илија.  Лексикон облигационог права. Београд, 2008.

5. Бикић, Абедин. Облигационо право, опћи дио, Сарајево, 2007.

6. Визнер, Борис. Коментар Закона о обвезним односима, друга књига. Загреб, 1978.

7. Водинелић, Владимир. Грађанско право: Увод у грађанско право и општи део грађанског права, Службени гласник, Београд, 2012.

8. Ђорђевић, Живомир. Коментар Закона о облигационим односима. (уредници Слободан Перовић и Драгољуб Стојановић), Културни центар Горњи Милановац – Правни факултет Крагујевац, 1980.

9. Eisenberg, Melvin Aron. „The Principle of Hadley v. Baxendale“, California Law Review, бр. 80-3/1992.

10. Јакшић, Александар и Стојановић, Срђан. Елементи за једно уговорно право, Београд, 1995.

11. Јакшић, Стеван. Облигационо право, општи дио, Сарајево, 1953.

12. Јанковец, Ивица. Коментар Закона о облигационим односима (уредник Слободан Перовић), Савремена администрација, Београд, 1995.

13. Јанковец, Ивица. Уговорна одговорност. Пословна политика, Београд, 1993.

14. Јовичић, Катарина. „Однос захтева за накнаду штете због повреде уговора о продаји робе са другим правним средствима повериоца”, Страни правни живот, бр. 1/2013.

15. Јовичић, Катарина. „Одређење појма неизвршења уговора, с освртом на неизвршење уговора о продаји робе“, Страни правни живот, бр. 1/2014.

16. Караникић Мирић, Mарија. „Ограничења одговорности за штету у српском праву”. Анали Правног факултета, бр. 1/2012.

17. Караникић Мирић, Марија. Кривица као основ деликтне одговорности у грађанском праву. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.

18. Караникић Мирић, Марија. Објективна одговорност за штету. Београд 2013.

19. Кларић, Петар и Ведриш, Мартин. Грађанско право, Загреб, 2008.

20. Константиновић, Михаило. Облигације и уговори, Скица за законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1969.

21. Митровић, Добросав. Коментар Закона о облигационим односима (уредници Благојевић, Борислав и Круљ, Врлета). Савремена администрација, Београд, 1980.

22. Момчиновић, Хрвоје. „Уговорна одговорност за штету“. Одговорност за штету, Инжињерски биро д.д., Загреб, 2006.

23. Мораит, Бранко. Облигационо право. Комесграфика, Бања Лука, 2010.

24. Орлић, Миодраг. „Есеј о кривици – у грађанском праву“, Правни живот, бр. 1-2/2009.

25. Перовић, Слободан. „Основ уговорне и деликтне одговорности“, Правни живот, бр. 3-4/2004.

26. Перовић, Слободан. „Стручно мишљење о нацрту Закона о облигационим односима Федерације БиХ/Републике Српске књ. I, Општи део, са стањем 28. јануара 2003.“, Aнали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/2003.

27. Пилиповић, Дејан. Уговорна одговорност за нематеријалну штету, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.

28. Радишић, Јаков. Облигационо право – општи део. Номос, Београд, 2004.

29. Ромац, Анте. Римско право. Народне новине, Загреб, 1987.

30. Remy, Philippe. „La ‘responsabilite contractuelle’: histoire d’un faux concept“, Revue trimestrielle de droit civil, бр. 2/1997.

31. Салма, Јожеф. „Уговорна одговорност – у европском, упоредном и домаћем праву“, Зборник радова Правног факултета  у Новом Саду, бр. 1/2011.

32. Салма, Јожеф. Облигационо право. Универзитет у Новом Саду, Правни Факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2007.

33. Станојчић, Гордана. Актуелна судска пракса из облигационог права. Београд, 2006.

34. Стојчевић, Драгомир. Римско приватно право. Београд, 1978.

35. Тајић, Хасо и Симовић, Владимир. Закон о облигационим односима – четврт вијека судске праксе –  избор судских одлука од 1980. до 2005, књига прва. Сарајево, 2006.

36. Treitel, Guenter Heinz. The Law of Conctract. London, 1983.

 

Законски текстови:

1. Аустријски грађански законик (превео Драгољуб Аранђеловић), II издање, Просвета, Београд 1921.

2. Грађански  законик за Краљевину Србију, фототипско издање са оригинала из 1939. године, Београд 1990.

3. Закон о облигационим односима – ЗОО (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, ,,Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и ,,Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

4. Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору – ОИЗ, фототипско издање са оригинала из 1888. године, Обод, Цетиње 1980.

 

Судске одлуке:

1. Високи трговачки суд Републике Хрватске, Пж – 3547/93 од 29. 11. 1994. године, Збирка рјешидби, бр. 3/13.

2. Виши привредни суд Хрватске, Пж – 78/1887 од 09.01.1979. године.

3. Врховни суд Хрватске, Рев – 1654/80 од  27.11.1980. године,  Хрватска правна ревија, бр. 10/2004.

4. Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж. 397/87 од 24.03.1988. године, Билтен Врховног суда Босне и Херцеговине, бр. 2-30/1988.

5. Врховни суд Хрватске, II Рев – 96/86 од 06.11.1988. године, Преглед судске праксе, бр. 40/62.

6. Врховни суд Републике Хрватске, Рев. 2178/91 од 08.01.1992. године.

7. Врховни суд Републике Црне Горе, Рев – 35/95 од 26.04.1995. године, Билтен Врховног суда Црне Горе за 1995. годину.

8. Одлука Врховног суда Словеније, II Ипс. 15/85 од 07.03.1985. године.

9. Одлука Врховног суда Републике Хрватске, II Рев. 73/98 од 06.06.2000. године.

10. Одлука Врховног суда Републике Хрватске, Рев. 2975/98, од 29. 5. 2002. године, Избор одлука 1-15/2003 и Домаћа и страна судска пракса 1/2004.

11. Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2962/97 од 15.09.1997. године.

 * Дипломирани правник, мастер грађанског права; судијски приправник у Основном суду у Приједору.

* Bachelor of Laws, Master in Civil Law; Prentice at Basic Court in Prijedor.