Д. Лучка

Written By: Vukan Dubocanin

 

                                                                              УДК:378.141

Дејан Лучка *

 

Стручни чланак

 

QUO VADIS ВАЛОРИЗАЦИЈА ЗНАЊА?

(критика система оцјењивања студената, наметнутог прописима Универзитета у Бањој Луци)

doi: 10.7251/SPM1548303L

Апстракт:

 Циљ рада је да критички преиспита одређене прописе Универзитета у Бањој Луци, који у себи садрже дијелове о оцјењивању студената и валоризацији њиховог знања, као и да потакне акцију у циљу другачијег тумачења/мијењања тих неправедних одредби. Ове одредбе, иако само дјелић тајфуна који је донијела примјена тзв. Болоњске декларације на Универзитету, су она ретроградна снага која расипа лумен који се треба уткати у процјену количине знања студената. Правни факултет, односно студенти који студирају на њему осјетили су и осјећају масакрирање духа жељног знања због бирократских препрека универзитетских Правила.

Кључне ријечи: валоризација знања, Правила студирања, неправедност, промјена.

 

Dejan Lučka *

QUO VADIS EVALUATION OF KNOWLEDGE?

(Criticism of the system of student assessment, imposed by regulations of the University of Banja Luka)

Summary

The aim of this paper is to give a critic view of specific regulations of the University of Banja Luka, which contains parts on student assessment and evaluation of their knowledge. Also, the goal of this paper is to encourage action for different interpretation/modification of these unfair provisions. These provisions, although only a fraction of the typhoon that was brought by the application of the so-called Bologna declaration on the University, is a retrograde force which scatters the light that needs to be interwoven into the estimation of the amount of student’s knowledge. Faculty of Law and students who study law there, felt and still feel the massacre of the knowledge-hungry spirit, due to bureaucratic obstacles imposed by university rules.

Keywords: evaluation of knowledge, Regulations of study, unfairness, change.

 

ЛИТЕРАТУРА

Књиге, писмa и чланци

 1. Babić, Miloš и Marković, Ivanka. Krivično pravo-opšti dio. Banja Luka 2011.
 2. Балтић, Арсеније. Тиранија болоњског калупа, писмо предато доц. др Дарку Радићу фебруара 2012.
 3. Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд 2010.
 4. Даничић, Ђура, превео Свето писмо Старога и Новога завјета. Београд 2003.
 5. Dima, Aleksandar. Grof Monte Kristo. Sarajevo 1991.
 6. Јовић, Љубомир ИВ. Језик закона. Београд 1995.
 7. Jung, Karl Gustav. Psihološki tipovi. Beograd 1978.
 8. Kant, Imanuel. Logika. Kragujevac 2010.
 9. Kant, Immanuel. Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Philadelphia 2010.
 10. Marx, Karl. „Teze o Feuerbachu“, O naučnom socijalizmu. Sarajevo 1977.
 11. Niče, Fridrih. Zora – misli o moralnim predrasudama. Beograd 2011.
 12. Ratcliffe, Susa, приредјела The Concise Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University Press 1993
 13. Selindžer, Džerom D. Lovac u žitu. Podgorica 2013.
 14. Stanojević, Obrad и Jovanović, Milena. Latinski za pravnike. Beograd, 1995.
 15. Horvat, Branko. Politička ekonomija socijalizma. Zagreb, 1984.
 16. Chomsky, Noam и David Barsamian. Class Warfare: Interviews with David Barsamian. Monroe 1996.

Правни прописи

Закон о високом образовању, ,,Службени гласник Републике Србије“ 2005, 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013.

Закон о високом образовању (ЗОВО), ,,Службени гласник Републике Српске“ 2010, 73/10, 104/11, 84/12, 108/13.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (urednički pročišćeni tekst), Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09.

Закон о универзитету, ,,Службени гласник Републике Српске“ 1993, 12/93, 14/94, 99/04

Joint declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on 19 June 1999 (Bologna Declaration), Ministers of education of 29 European countries, 1999.

Кодекс понашања студената Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 2008.

Одлука о валоризовању и праћењу знања студената Правног факултета (ОВПФ), Наставно-научно вијеће Правног факултета.

Одлука о начину праћења и валоризовања знања студента у академској 2013/2014. години, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Правилник о вредновању ванннаставних активности студентата, Гласник Универзитета у Београду, бр. 172, 2013.

Правилник о испитима на основним академским студијама (ПИОАС), Наставно-научно веће  Правног факултета Универзитета у Београду, 2013.

Правилник о настави, Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду, 2013.

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту, Гласник Универзитета у Београду, бр. 136, 2007.

Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе, Службени гласник Републике Српске 2007, 81/07.

Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе, Службени гласник Републике Српске 2011, 78/11.

Pravilnik o studiju, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagreb.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijama Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 2008.

Правила студирања на I и II циклусу студија (ПС), Сенат Универзитета у Бањој Луци, 2009.

Правила студирања на првом циклусу студија, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву 2012.

Статут Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћени текст), Савет Правног факултета, 2012.

Статут Правног факутлета Источно Сарајево, Наставно научно вијеће Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву 2012.

Statut Sveučilišta u Zagrebu, Senat sveučilišta u Zagrebu 2005.

Статут Универзитета у Бањој Луци (СУБЛ), Сенат Универзитета у Бањој Луци, 2012.

Статут Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Интернет извори

Academic Ranking of World Universities 2013, http://goo.gl/bgPPFy

Academic Ranking of World Universities 2014, http://goo.gl/BJJgfA

Радна верзија индекса, http://goo.gl/p4ZKLR,

Marx, Karl. Letter from Marx to Arnold Ruge. http://goo.gl/8MCa1k

The Bologna process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade, Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009  http://goo.gl/WZngE

Carbone, Elisa. Students Behaving Badly in Large Classes. http://goo.gl/4uaiA6

 * Апсолвент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци; dejan.lucka@gmail.com

* Fourth-year Law student, University of Banja Luka, Faculty of Law; dejan.lucka@gmail.com