Чорни

Written By: Vukan Dubocanin

               УДК 341.1

Александар Чорни

 

 

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРЕДСТАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

 

doi: 10.7251/SPM1447143C

Стручни чланак

 

Апстракт: За данашње државе, као најзначајније субјекте међународних односа, карактеристично је да је, у већини, шеф државе најважнији орган који се бави представљањем и заступањем државе према спољњем свијету, одржавањем међународних односа, односно одлучивањем у области спољне политике. Уобичајено је да унутрашњи прописи савремених држава одређују да је шеф државе инокосни орган (једно лице), међутим, од овог правила постоје изузеци у државама чије уставне норме утврђују колективни орган на челу државе – колективни шеф државе. Предсједништво БиХ, као колективни шеф ове изузетно сложене државе, уједно обавља и једну од веома важних државних улога, а то је вођење спољне политике Босне и Херцеговине. Честа је и видно присутна појава недостатка неопходног консензуса и појава неусаглашених појединачних иступа чланова Предјседништва БиХ, којима се нарушава концепт јединственог наступа овог колегијалног органа у међународном представљању и одржавању међународних односа, а што истовремено штети међународном угледу Босне и Херцеговине и додатно оптерећује њене унутрашње односе. Како је принцип консензуса и равноправности три конститутивна народа основни предуслов да Предсједништво БиХ оствари своју уставну улогу тиме недостатак консензуса реално доводи до могућности да рад колективног шефа Босне и Херцеговине западне у ћорскокак у питањима представљања и одржавања међународних односа. С обзиром да је услов за изградњу стабилне и мирне Босне и Херцеговине међусобно уважавање, толеранција, сарадња, солидарност, изградња способности консензусног одлучивања и колективног дјеловања, такви механизми су нужни и за дјеловање и будућност Предсједништва БиХ у вођењу спољне политике.

Кључне ријечи: Органи за међународно представљање и одржавање међународних односа – колективни шеф државе – Предсједништво Босне и Херцеговине.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandar Čorni

 

BIH PRESIDENCY IN A FUNCTION OF INTERNATIONAL REPRESENTATION AND MAINTAINING OF INTERNATIONAL RELATIONSHIPS

Summary

 

What nowadays characterizes the states, as the most significant subjects of international relations, is that for the majority of them a head of state is the most important body who presents and represents the state towards the world, maintains international relationships and makes decisions in the domain of international politics. It is common that domestic legislation of modern states regulate that a head of the state is an unipersonal body (one person), however there are exceptions to this rule in the countries whose constitutional norms establish that a collective body rules the state – a collective head of state. BiH Presidency, as a collective head of this exceptionally complex state, simultaneously performs one of the very important role involving activities related to international politics of BiH. With regards to the BiH Presidency it is happening very often that necessary consensus does not exist and that the BiH Presidency members act individually lacking coordinated stands, which violates the concept of unique body in representing the state internationally as well as maintainig international relations which at the same time make harm to the international reputation of Bosnia and Herzegovina and additionally burden internal relations. As the principle of consensus and equality of the three constituent peoples is a basic prerequisite for the BiH Presidency to fulfill its constitutional role thereby the lack of consensus consequently leads to the possibility that the collective head of Bosnia and Herzegovina gets into the deadlock on issues of representation and maintenance of international relations. Since a condition for the building of a stable and peaceful Bosnia and Herzegovina are mutual respect, tolerance, cooperation, solidarity, consensual decision making and collective action, such mechanisms are also necessary for the operation and future of the BiH Presidency in conducting of foreign policy.

Key words: Bodies for international representation and maintaining of international relationships – a collective head of state – BiH Presidency.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Крећа, Миленко. Међународно јавно право. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.

Марковић, Ратко. Уставно право и политичке институције. Службени гласник, Београд 19962.

Пајванчић, Маријана. 1976. Колективни шеф државе – у Југославији и упоредно. Докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

Трнка, Касим. Уставно право. Факултет за јавну управу, Сарајево 2006.

Бериџ (Berridge), Р. Џоф и Џејмс (James), Ален. A Dictionary of Diplomacy. Palgrave Macmillan, New York 20032, 107.

Димитријевић, Војин и Стојановић, Радослав. Међународни односи. Службени лист СРЈ, Београд 19964.

Хејден (Hayden), Роберт М. Blueprints for a House Divided: The Constitutional Logic of the Yugoslav Conflict. The University of Michigan Press, Michigan 1999.

Араповић, Адис. Вањска политика Босне и Херцеговине детерминанте и перспективе. Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву, Сарајево 2010.

Савић, Снежана С. Дејтонска Босна и Херцеговина. Универзитет у Бањалуци Правни факултет, Бања Лука 2003.

Касаповић, Мирјана. Босна и Херцеговина подијељено друштво и нестабилна држава. Политичка култура, Загреб 2005.

 

Прописи и акти

 

Пословник о раду Предсједништва Босне и Херцеговине, Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 25/01 и 35/02,

Одлука Предсједништва БиХ о о поступку именовања амбасадора и других међународних представника БиХ бр. 01-50-1—1133-27/13 од 03.04.2013. године, Службени гласник Босне и Херцеговине, бр. 30/13,

Акт Предсједништва БиХ бр. 01-645-30/03 од 26.03.2003. године, http://www.predsjednistvobih.ba/vanj/?cid=3564,4,1 ,

Одлука Народне скупштине Републике Српске број 01-710/07 од 23. априла 2007. године, Службени гласник Републике Српске, бр. 32/07,

Одлука Народне скупштине Републике Српске број 01-318/08 од 22. фебруара 2008. године, Службени гласник Републике Српске, бр. 18/08.

 

Документи

 

European Commission – Bosnia and Herzegovina 2007 Progress Report, (COM(2007)663)

European Commission – Bosnia and Herzegovina 2008 Progress Report, (COM(2008)674)

European Commission – Bosnia and Herzegovina 2010 Progress Report, (COM(2010)660)

European Commission – Bosnia and Herzegovina 2012 Progress Report, (COM(2012) 600 final)

 

Пресуде међународних судова

 

International Court оf Justice, Case Concerning Application оf The Convention on The Prevention and Punishment оf the Crime оf Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 11 July 1996, (http://www.icj-cij.org/docket/files/ 91/7349.pdf , 2. септембар 2013, 19:10)

International Court оf Justice, Case Concerning Application оf The Convention on The Prevention and Punishment оf the Crime оf Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, (http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf, 2. септембар 2013, 19:20)