Чолић

Written By: Vukan Dubocanin

Амела Чолић, ·                                            УДК 341.217.04(04-672ЕУ):339.923:061.1ЕУ

Стручни чланак

 

ОД ЛИСАБОНСКЕ СТРАТЕГИЈЕ ДО ЕВРОПЕ 2020: ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКОГ УПРАВЉАЊА И ЗНАЧАЈ ЗА ЗЕМЉЕ КАНДИДАТКИЊЕ

doi:10.7168/spm.12.1845.04C

Апстракт

Европска унија поставила је амбициозне и захтјевне циљеве: унаприједити услове живота људи, понудити одржив и укључив раст, већу запосленост и осигурање јавних финансија, те пружити подршку истим и спроводити их на националним нивоима држава чланица. Иако се Лисабонска стратегија показала као најзначајнији стратешки и развојни програм ЕУ, јавила се потреба за новим реформама у оквиру стратегије Европа 2020. Стога ће од 2011. Лисабонску стратегију замијенити Европа 2020, као нови вишегодишњи стратешки оквир за спровођење економских реформи на нивоу ЕУ. Укратко, презентираћемо успјехе и недостатке у спровођењу Лисабонске стратегије и приказати најављене перспективе и изазове Европе 2020. Оваквим и сличним темама утиче се на свијест ефикасног спровођења реформи у БиХ као предуслова успјешног функционисања државе и добијања статуса кандидата за чланство у ЕУ.

Кључне ријечи: одржив и укључив раст, глобални изазови, заједничке политике, социјална укљученост, реформски програми.

Amela Čolić PhD

Faculty of Law

University in Banja Luka

FROM LISBON STRATEGY TO EUROPE 2020

Summary

The European Union has set ambitious and demanding goals: improved the living conditions of people, provide sustainable and inclusive growth, higher level of employment and ensuring the sustainability of public finances and provide support and promote the same on national levels of member states. Although, the Lisbon strategy has proved as European Union’s most relevant strategic action and development plan, therefore new reforms need to be reconstructed as strategy Europe 2020. Therefore, from 2011 Lisbon Strategy will replace Europe 2020 as new strategic framework for economic reforms an EU level. Briefly, we will present the analyse of achievements and weaknesses of the Lisbon strategy and show prospects and challenges of strategy Europe 2020. With these and similar topics we impact on awareness of effective implementation of reforms in Bosnia and Erzegovina as a prerequisite for successful functioning of the state and obtaining candidate status for EU membership.

Key words: sustainable and inclusive growth, global challenges, common policy, social inclusion, reform programs.


  • ·  Доцент на Правном факултету Универзитета у Бихаћу