Босиљка Чубриловић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 347.2

Босиљка Чубриловић[1]

 

Прегледни чланак

 

СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ ОДРЖАЈЕМ (USUCAPIO)

 

doi: 10.7251/SPM162249010C

Апстракт: Тема рада је стицања својине оригинарним путем, тј. одржајем, са кратким освртом на историјски настанак и развој поменутог института али и његово позитивно – правно и регулисање у упоредном праву. Анализирана су питања законите и незаконите државине, савјесне и несавјесне државине, праве и манљиве државине, имајућу у виду да су услови за стицање државине везани за квалитет исте. Такође, разматрани су и рокова потребни за настанак одржаја, дејство уписа својине стечене одржајем у јавну евиденцију непокретности као и веза између одржаја и службености.

Одржај (доспјелост, усуцапио) представља оригинаран начина стицања права својине на основу државине, која испуњава прописане услове који се односе на њена својства (квалификована, узукапиона државина) и која је трајала законом одређено вријеме.

У данашњем праву, јављају се два облика одржаја, редовни и ванредни, са својим специфичностима који се односе на квалификовану (узукапиону) дрзавину и протек времена. За стицање права својине редовним одржајем потребна је квалификована државина и протек времена. Квалификована је она државина која је истодобно законита, савјесна и права (није манљива). За разлику од редовног одржаја, гдје се јавља државина највећег степена квалификованости, ванредни одржај се одликује мањом квалификованошћу државине али и дужим роковима (довољно је да државина буде савјесна, законитост се не тражи).

Значај института одржаја у праву не исцрпљује се само код стицања својине над стварима већ се његово дејство простире на још једну област, веома актуелну у правном промету. Наиме, одржајем се могу стећи службености испуњавањем одређених услова који се односе на државину (фактичко оставривање службености)  и рок (протек времена).

Кључне ријечи: одржај, оригинаран начин стицања својине, квалификована државина, протек времена, редовни одржај, ванредни одржај, одржај службености.

 

Bosiljka Čubrilović[2]

 

ACQUISITION OF PROPERTY BY MEANS OF POSITIVE PRESCRIPTION (USUCAPIO)

 

Abstract: In this paper I will discuss about acquiring ownership of things in an originary way, ie. positive prescription, with a brief review of the historical formation and development of the institute as well as its positive – legal and regulation in comparative law. In particular, I will deal with issues of legal and illegal property, honest and careless possession, right and faulty possession, bearing in mind the conditions for acquiring possession related to the quality of the same. Also, the subject of this paper will be the consideration of the deadlines required for the occurrence of positive prescription, the registration of ownership accquired by positive prescription in the land registry as well as the link between positive prescription and equity law.

Positive prescription (usucapio) is an originary way of acquisitioning rights based on property, which meets the prescribed conditions relating to its properties (qualified property) and which was law at some time.

In today’s law, there are two forms of positive prescription, regular and irregular, with its specific features related to the qualified property and the passage of time. The acquisition of the ownership by positive prescription requires qualified property and the passage of time. The property that is qualified is both lawful, honest and real (not faulty). Unlike regular positive prescription, where we have property of the highest level of qualification, regular positive prescription is characterized by lower qualification and longer deadlines (it is enough that the property is honest, legality is not required).

The importance of the Institute of positive prescription in law does not exhaust only in acquiring ownership of things but its effects extend to another area, very current in legal transactions. With positive prescreption one can acquire equity law (rightfull law on someone elses property, that entitles the owner that the holder of another person’s property use it in a certain way) fulfilling certain conditions relating to the possession (de facto achieving better equity law) and time (elapsed time).

Key words: Positive prescription (usucapio), originary way of acquiring property,  owner, qualified property, the passage of time, regular positive prescription, iregular positive prescription, admission in land registry, equity law.

 

ЛИТЕРАТУРА
 1. Бабић, Илија и др.: Коментар закона о стварним правима Републике Српске, „Привредна штампа“ Д.О.О., Сарајево, 2011. година,
 2. Бабић, Илија: Грађанско право – Увод у грађанско право и стварно право, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2008. година,
 3. Гавелла, Никола: Стварно право, Информатор, Загреб, 1998. година,
 4. Лазаревиц, Драгољуб: Државина; појам, облици и заштита, „ПОСЛОВНИ БИРО“ Д.О.О., Београд, 2010. година,
 5. Медић, Душко: Ново стварно право Републике Српске, Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука, 2011. година,
 6. Орлић, Миодраг и Станковић, Обрен: Стварно право, Издавачко предузеће НОМОС ДОО, Београд, 1996. година,
 7. Повлакић, Мелиса: Трансформација стварног права у Босни и Херцеговини, Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2009. година,
 8. Ранђеловић, Драгана: Стицање својине одржајем, Правне теме, бр. 4/2,
 9. Рашовић, Зоран: Стварно право, друго издање, Службени лист СЦГ, Правни факултет, Подгорица, 2005. година,
 10. Ромац, Анте: Римско право, Народне новине, Загреб, 1989. година,
 11. Закон о стварним правима, „Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11,
 12. Закон о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93 и 74/04,
 13. Закон о земљишним књигама, „Службени гласник Републике Српске“ број: 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08,
 14. Закон о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ, „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви: 11/01, 8/03, 40/04 и 19/07
 15. Закон о шумама, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13 и
 16. Закон о премјеру и катастру Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“ број: 6/12.

 

 

 

 

 

 

[1] Дипломирани правник

[2] Bachelor of Laws