Босиљка Чубриловић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                        УДК:347.6

 

Босиљка Чубриловић[1]

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

 

ПРЕДМЕТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ БРАЧНИХ СУПРУЖНИКА

 

doi: 10.7251/SPMSR1750239Č

 

Апстракт: У току трајања брачне заједнице између супружника не заснива се само лични, већ и имовински однос. Предмет проучавања овог рада је диференцирање имовинских вриједности заједничке имовине супружника у односу на њихову посебну имовину. Иако је законодавац у релевантним одредбама Породичног закона децидно одредио шта улази у заједничку имовину супружника, у пракси се јављају одређене дилеме. Међутим, само постојање института заједничке имовине супружника, као и законске претпоставке о диоби исте на једнаке дијелове, јесу факти који су неспорни и општеприхваћени у савременом праву и представљају цивилизацијску тековину. У наставку рада биће детаљније обрађена питања у вези правне природеи елемената заједничке имовине, те које су то ствари и права која улазе у фонд заједничке имовине.

Кључне ријечи: брак, рад, заједничка имовина брачних супружника, заједничка својина.

 

Bosiljka Čubrilović[2]

 

OBJECT OF MATRIMONAL PROPERTY

 

Abstract: In the course of the marriage between the spouses is not just personal, but also a property relationship. The subject of this paper is the differentiation of the property value of matrimonal property in relation to their personal property. Although the legislator in the relevant provisions of the Family Law explicitly determine what goes into the matrimonal property, though in practice, certain dilemmas arise. However, the very existence of the institution of common property, the legal presumption of the same division in equal parts, are facts that are undisputed and generally accepted in contemporary law and represent a civilizational achievement. In this paper will be further elaborated questions concerning the legal nature images shared property, elements of matrimonal property, and what are the assets and rights that are included in the fund matrimonal property.

Keywords: marriage, work, matrimonal property, common property.

 

1.     Литература

 

 1. Алинчић, Мира и Бакарић-Михановић, Ана, Породично право (Законодавство СР Хрватске), Загреб, 1980.
 2. Антић, Оливер, ,,Кауза“, Правни живот, бр. 10/2005.,
 3. Бабић, Илија, Грађанско право – Књига 1, Увод у грађанско право, Бања Лука, 2011.
 4. Вуковић Р., Светислав, Коментар Породичног закона, Београд, 2005.
 5. Вуковић, Светислав, Судска пракса из својинскоправних односа, Београд, 2003.
 6. Драшкић, Марија, Породично право и права детета, Београд, 2015.
 7. Ђуровић М., Љиљана, Породично право, Београд, 1988.
 8. Жувела, Младен и Смољан-Муњин, Инес, Збирка судских одлука из Породичног права, Загреб, 1988.
 9. Ковачевић Куштримовић, Радмила и Лазић, Мирослав, Стварно право, Ниш, 2006.
 10. Ковачек Станић, Гордана, Упоредно породично право, Нови Сад, 2002.
 11. Медић, Душко и Тајић, Хасо, Судска пракса из стварног права, Сарајево, 2008.
 12. Младеновић, Марко, Породично право у СР Југославији, Београд, 1995.
 13. Почуча, Милан, Породично право, Нови Сад. 2010.
 14. Радић, Дарко, Имовински односи у браку, Бања Лука, 2016.
 15. Радић, Дарко, ,,Проблем заједничке имовине супружника у вези са ауторским и сродним правима и поклонима“, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 34/2012,
 16. Рашовић П., Зоран, Стварно право, Београд, 2005.
 17. Станковић, Обрен и Орлић, Миодраг, Стварно право, Београд, 1996.
 18. Суџум, Рајко, Имовински односи брачних другова, Београд, 1982.
 19. Тешић, Ненад, ,,О заједничкој имовини супружника“, „Правни живот“ бр. 10/2006,
 20. Закон о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 63/10),
 21. Закон о насљеђивању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/09),
 22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11 и 82/13),
 23. Закона о играма на срећу (,,Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/12),
 24. Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
 25. Обитељски закон („Народне новине“, бр. 103/15),
 26. Породични закон („Службени гласник Репубике Српске“, бр. 54/02, 41/08 и 63/14),
 27. Породични закон Републике Србије (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015),
 28. Устав Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05),
 29. http://www.overa.rs/gradanski-zakonik-kraljevine-srbije-1844-god-sa-kasnijim-izmenama.html, 11.2016.

 

 

[1] Дипломирани правник E-mail: cubrilovic.b@gmail.com

[2] Bachelor of Law,  E-mail: cubrilovic.b@gmail.com