Бојан Влашки

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 339.137.2(497.6)

Бојан Влашки[1]

Изворни научни чланак

 

УПРАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

doi: 10.7251/SPM162249002V

Апстракт: Привредни развој представља један од основних предуслова за превладавање бројних тешкоћа са којима се Босна и Херцеговина суочава последње двије деценије. Његово остварење умногоме зависи од ефикасне заштите конкуренције, коју у Босни и Херцеговини осигурава Конкуренцијски савјет као самостално тијело. Основни инструменти дјеловања овог тијела су управноправног карактера. Стога се у овом раду разматрају управноправни аспекти заштите конкуренције у Босни и Херцеговини. У том погледу идентификују се нормативне, организационе и кадровске претпоставке заштите конкуренције, одређују основни облици заштите конкуренције, те се посебно анализирају ефекти управно-процесне заштите конкуренције у Босни и Херцеговини. Коначно, на основу извршене анализе, аутор износи одређене приједлоге за будуће законско регулисање појединих значајних питања из области заштите конкуренције.

Кључне ријечи: заштита конкуренције, Конкуренцијски савјет БиХ, облици заштите  конкуренције, управнопроцесна заштита конкуренције

 

Bojan Vlaški*

ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF COMPETITION IN BOSNIA AND HERCEGOVINA

 

Abstract: Economic development is one of the basic preconditions for overcoming many difficulties, which Bosnia and Herzegovina has been facing the last two decades. Its realization depends largely on the effective protection of competition, which in Bosnia and Herzegovina provides the Competition Council as an autonomous body. The main instruments in activities of this body are of administrative legal character. Therefore, this paper discusses the administrative legal aspects of competition in Bosnia and Herzegovina. In this regard, it identifies the normative, organizational and human resources preconditions for the protection of competition, determines the basic forms of the protection of  competition, and, in particular, analyzes the effects of the administrative procedural protection of competition in Bosnia and Herzegovina. Finally, on the basis of the analysis, the author presents specific proposals for future legal regulation of some important issues in the field of competition.

Key words: Protection of competition , Competition Council of BiH, forms of the protection of competition, administrative procedural protection of competition.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Беговић, Борис и Павић, Владимир. Увод у право конкуренције. Правни факултет Универзитета у Београду. Београд 2012.
 2. Вулетић, Давор. Истраживање о конкуренцији и државној помоћи у Босни и Херцеговини. Алумни удружење Центра за интердисциплинарне студије и Европски институт у Софији. Сарајево 2005.
 3. Економски лексикон, Савремена администрација, Београд 1975.
 4. Закон о заштити конкуренције Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 51/09 и 95/13.
 5. Закон о заштити тржишног натјецања Републике Хрватске, „Народне новине“, бр. 79/09 и 80/13.
 6. Закон о јавним набавкама, „Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 47/14.
 7. Закон о конкуренцији, „Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09.
 8. Закон о кривичном поступку Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/12.
 9. Закон о кривичном поступку Федерације БиХ, „Службене новине ФБиХ“, бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 и 59/14.
 10. Закон о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04.
 11. Закон о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист РБиХ“, бр. 2/92, 13/93 и 13/94.
 12. Закон о парничном поступку, „Службене новине ФБиХ“, бр. 53/03, 73/05 и 19/06.
 13. Закон о парничном поступку, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13.
 14. Закон о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини, „Службени гласник БиХ“, бр. 10/12.
 15. Закон о трговини, „Службене новине ФБиХ“, бр. 64/04 и 12/05.
 16. Закон о трговини, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/07, 52/11 и 67/13.
 17. Закон о управним споровима, „Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10.
 18. Закон о управном поступку, „Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13.
 19. Имамовић-Чизмић, Kанита. „Модалитети правне регулације тржишне конкуренције и њихова веза са економском улогом државе“. Годишњак Правног факултета у Сарајеву. LV. (2012).
 20. Каваз Хукић, Сања. „Стање и перспективе права конкуренције у Босни и Херцеговини“. Правна мисао. бр. 3-4. (2013).
 21. Кривични закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине-Пречишћени текст, „Службени гласник БД БиХ“, 33/13.
 22. Кривични закон Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 68/07, 73/10, 1/12 и 67/13.
 23. Кривични закон Федерације БиХ, „Службене новине ФБиХ“, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 и 76/14.
 24. Кунић, Петар. Промјене Устава Босне и Херцеговине – pro et contra: критичке опаске на поједина институционална рјешења: досадашња искуства и могућа рјешења. Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци. Бања Лука 2015.
 25. Марковић-Бајаловић, Дијана. „Правна сигурност и право конкуренције“. Право и привреда. бр. 7-9. (2013).
 26. Правна енциклопедија, И, Савремена администрација, Београд 1985.
 27. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 02-26-1-09-51-II/13 од 10.10.2013. године.
 28. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 05-26-2-12-52-II/13 од 6.3.2014. године.
 29. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 05-26-2-028-144-II/10 од 29.5.2014. године.
 30. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 05-26-1-014-374-II/13 од 10.6.2014. године.
 31. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 05-26-1-04-85-II/14 од 29.1.2015. године.
 32. Рјешење Конкуренцијског савјета бр. 05-26-2-013-44-II/14 од 9.6.2015. године.
 33. Commision Staff Working Document: Bosnia and Herzegovina 2015 Report.http://europa.ba/wp-content/uploads/2015/11/20151110_report_bosnia_and_herzegovina.pdf.
 34. Web страница Конкуренцијског савјета БиХ. http://bihkonk.gov.ba.

 

 1. .

[1] Мастер права, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, докторанд на Правном факултету Универзитета у Београду

* Master of Laws, Senior Assistant of the University of Banja Luka Faculty of Law, PhD student at University of Belgrade Faculty of Law