Богуновић 2013

Written By: Vukan Dubocanin
Мирјана Богуновић*  

                                                                                                                УДК 34(37)

Прегледни чланак

 

НЕКА РАЗМАТРАЊА О ПОЛОЖАЈУ СВЕТИХ СТВАРИ (RES SANCTAE) У РИМСКОМ ПРАВУ

 

 

doi: 10.7251/SPM1346117B

 Aпстракт: У римском праву постоје два основа искључи- вања ствари из правног саобраћаја а то су начела природног пра- ва (humani iuris) и „божанског права“ (divini iuris). Res sanctae спадају у категорију ствари ван правног прометa по „божанском праву“ (res extra commercium divini iuris) и заједно са res sacrae и res religiose су у већој или мањој мјери повезане са религијом. Свете ствари су специфичне по томе што по природи материје немају религиозни предзнак већ су проглашене светим из објектив- них разлога. Посебним вјерским обредом (consecratio) нека ствар се стављала под посебну заштиту богова и тиме је добијала своју сакросанктност (неповредивост). Свако ко би повриједио правни интегритет свете ствари, чинио би sacrilegium и био кажњен смртном (капиталном) казном.

Кључне ријечи: Res sanctae- Res sacrae- Res religiosae- Homo sacer- Ius civile

 

SOME OBSERVATIONS ON THE LEGAL POSITION OF THINGS SANCTAE (RES SANCTAE) IN ROMAN LAW

Summary

In Roman Law, there are two forms of excluding things from legal traffic and those are principles of natural law (humani iuris) and divine law (divini iuris). Things sanctae belong to the category of things that are out of legal circulation according to divine law (res extra commer- cium divini iuris) and together with things sacrae and things religiosae are subjects of divine law to a certain extent. Things sanctae are specif- ic according to the nature of matter because they do not have a religious character but are declared sanctae for objective reasons. Through a special religious rite (consecratio) certain things are placed under the protection of Gods and with that they have gained their sanctity. An- yone who harmed the legal integrity of things sanctae, would make a sacrilegium and would be punished with death penalty.

Key words: res sanctae, res sacrae, res religios

* Mастер права, асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци ae, homo sacer, ius civile

 

ИЗВОРИ КОРИШТЕНИ ЗА ИЗРАДУ РАДА

 Гај, Институције, Београд, 1982. (прев. Обрад Станојевић)

Festus, De Verborum Significata, http://archive.org/stream/deverbo- rumsignif00festuoft/deverborumsignif00festuoft_djvu.txt, 12. но-вембар, 2012.

Јустинијанова Дигеста – књига прва, Београд 1997. (превод Антун Маленица)

Livius, Ab Urbe Condita, http://www.thelatinlibrary.com/liv.html, 9. новембар, 2012.

Cicero, De legibus, http://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg2.shtml- #2, 12. новембар, 2012.

Varro, De lingua latina, http://www.thelatinlibrary.com/varro.ll5.html, 9. новембар, 2012.

 ЛИТЕРАТУРА

Бујуклић, Ж., Forum Romanum, римска држава, право, религија и митови, Београд 2009.

Bloch, David J., Res Sanctae in Gaius and founding of the city, Roman Legal Tradition, 3, Glasgow 2006.

Дивковић, Марко, Латинско-хрватски рјечник, Загреб 1900.

Hunter , William Alexander, A systematic and historical exposition of Roman law in the order of the Code, London, 1876.

Lachmann, Karl, Gromatici veteres, Berlin 1848.

Marx, Karl, John C. Reines, Marx on Religion, Philadelphia 2002. Metzeger, Ernest, Remarks on David Daube’s Lectures on Sale, with

Special Attention to the liber homo and res extra commercium“, Traditio Iuris Romani, 2010.

Mommsen, Theodor, Staatsrecht, Leipzig 1887. Riggsby, Аndrew Roman Law and legal world of Romans, New York 2010.

Rüpke, J., The Religion of the Romans, London, 2007. Ромац, Анте, Римско право, Загреб 1989.

Scheid, Ј. Oral Tradition and Written Tradition in Formation of Sacred Law in Rome, Religion and Law in classical and Christian Rome, Stuttgart 2006.

Scheid, Ј., Lloyd, J., An introduction to Roman religion, Edinbourgh, 2003.

Tellegen Couperus, Оlga, Law and Religion in Roman Republic, Amsterdam, 2011.,

Von Jhering, Rudolf, Culpa in contrahendo, oder Schadenserzatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektionen gelangten Vertragen, 1861.

Zimmermann, Reinhard, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town, 1990. n � [e’PS�Lck’>

Jackson, Davey and Sykes, Legal problems of intenational economic relations, New York 2011 pa$ �p PS�L

Johnson, Samuel, „On the Death Penalty“, The Rambler, no. 114, 20 April 1751 London.

Johnson, Samuel, Prince of Abyssinia, A Tale,T.H.Carter & Company, London 1844.

Jones, Vivien (ed.), Women and Literature in Britain 1700-1800, Cam- bridge University Press, Cambridge 2000.

King, Peter, Crime, Justice and Discretion in England 1740-1820, Ox-ford University Press, New York 2000.

Knapp, Andrew et a.l, The Newgate Calendar, vol. 2, J. Robins and co., London 1825.

Lemmings, David, Professors of the Law: Barristers and English Legal Culture in the Eighteenth Century, Oxford University Press, New York 2003.

Marković, Ivanka, Osnovi kriminologije, Pravni fakultet, Banja Luka 2007.

Pope, Alexander, An Essay on Criticism, printed for W. Lewis in Ruffel Street, Covent Garden, London 1711.

Pope, Alexander, The Rape of the Lock, Canto III.

Richardson, Samuel, The History of Clarissa Harlowe, vol. VI, print. for J.L. Legrand, Basil 1792.

Shelly, Percy B., A Defence of Poetry, Ginn & Company, Boston 1903. Swift, Jonathan, „Clever Tom Clinch Going to be Hanged“, The Works of dr. Jonathan Swift, Vol. VI, print. for G. Hamilton, J. Balfour, and L. Hunter, Edinbourgh 1757.

Thompson, Edward Palmer, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, Pantheon Books, London 1975. Wartenbaker, Timberlake, Our Country’s Good, Methuen in ass. with The Royal Court Theatre, London 1988.

Welsh, Alexander, Strong Representations: Narrative and Circumstan- tial Evidence in England, Johns Hopkins University Press, Balti- more 1992.

Wynne, Edward, Eunomus: Dialogues Concerning the Law and Con- stitution of England, vol. 1, print. for Benjamin White and Son, Horace’s Head, London 1785.