Батрићевић

Written By: Vukan Dubocanin

Ана Батрићевић·                                                                                       УДК 343:614.449

                                                                                 Стручни чланак

КРИВИЧНОПРАВНА РЕАКЦИЈА НА НЕЗАКОНИТ ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИМ ЖИВОТИЊСКИМ ВРСТАМА

doi:10.7168/spm.12.1845.12B

Апстракт

 

Незаконито уношење, изношење, транспорт, продаја и размена живих или мртвих животиња или делова животиња које се сматрају заштићеним животињским врстама представља глобални проблем и озбиљну претњу за животну средину и животиње као њен интегрални део. Осим што повређује или угрожава добробит животиња и интересе животне средине, такво понашање повезано је и са другим криминалним активностима као што су: незаконит лов (ловокрађа), незаконито поседовање оружја и муниције, вршење кривичних дела против живота и тела, пореска евазија и корупција. Штавише, ова појава често поприма и обележја транснационалног организованог криминалитета. Аутор настоји да анализира основне механизме кривичноправне реакције на незаконит промет заштићеним животињским врстама, како у важећем кривичном законодавству Републике Србије, тако и у контексту међународних правних докумената, као што је Конвенција о међународном промету угроженим врстама дивље фауне и флоре. Такође аутор разматра релевантна решења из извора упоредног права као могуће узоре и смернице за ефикаснију имплементацију међународних стандарда у овој области.

 

Кључне ријечи: заштићено природно добро, Конвенција о међународном промету угроженим врстама дивље фауне и флоре, кривично дело, незаконит увоз и извоз, незаконит лов.

 

Ana Batrićević

 

CRIMINAL LEGAL REACTION TO ILLEGAL TRADE IN PROTECTED ANIMAL SPECIES

Summary      

Illegal import, export, transport, trade and exchange of living or dead animals or parts of animals, which are considered as protected animal species, represents a global issue and a serious threat for environment and animals as its integral part. Apart from injuring or threatening animal welfare and environmental interests, such behavior is connected with other criminal activities such as illegal hunting (poaching), illegal possession of weapons and munitions, commission of criminal offences against life and bodily integrity, tax evasion and corruption. Moreover, this phenomenon often acquires the characteristics of international organized crime. The author attempts to analyze fundamental mechanisms of criminal – legal reaction to illegal trade in endangered animal species in current criminal legislation of the Republic of Serbia as well as in the context of international legal documents such as Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. The author also discusses relevant solutions from comparative legal sources as possible role models and directions towards a more efficient implementation of international standards in this field.

 

Key words: protected natural wealth, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, criminal offence, illegal import and export, illegal hunting.

 


  • · Ана Батрићевић је истраживач – сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду