Батрићевић 2013

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 343:619 (497.11)
Ана Батрићевић*
                                                                                 Прегледни чланак 

 НАДРИВЕТЕРИНАРСТВО У СРБИЈИ– ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРИВИЧНО-ПРАВНА РЕАКЦИЈА

 

 doi: 10.7251/SPM1346059B

 

Апстракт: За разлику од већине кривичних дела из спо- редног законодавства, бављење пружањем ветеринарске помоћи без поседовања одговарајуће стручне спреме није укључено у нови Кривични законик Републике Србије, који је ступио на сна- гу 1. јануара 2006. године, већ је остало у Закону о ветеринар- ству, који се овде јавља као извор такозваног споредног кривич- ног законодавства. Ово кривично дело представља озбиљан облик повређивања и угрожавања не само угледа и интегритета ветери- нарске професије већ и живота, здравља и добробити животиња. Упркос томе, ни у теорији ни у пракси стручњаци не посвећују довољно пажње правним аспектима овог негативног али учеста- лог феномена. Зато аутор овог рада настоји да представи, објасни и критички анализира појам и основне карактеристике овог кри- вичног дела и казну прописану за његове учиниоце у позитивном праву Републике Србије. Поред тога, аутор указује на нека посебно спорна питања у вези са овим кривичним делом, као што су: његов назив, место у кривичном законодавству и природа друштвених добара и вредности која се штите том инкриминацијом. Коначно, узимајући за узоре неке од земаља у региону, аутор предлаже и одређене измене постојећег законског решења, које би допринеле ефикаснијем спречавању, санкционисању и сузбијању овог облика криминалитета.

Кључне речи: ветеринарство, надриветеринарство, кривично

дело, казна, Закон о ветеринарству

 

* Др Ана Батрићевић је истраживач – сарадник на Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

 

 

 QUACK VETERINARY ASSISTANCE IN SERBIA – DEFINITION, CHARACTERISTICS AND CRIMINAL – LEGAL REACTION

Summary

 Unlike the majority of criminal offences from subsidiary legisla- tion, providing veterinary medical assistance without possessing ap- propriate professional qualifications is not included in new Criminal Code of the Republic of Serbia that entered into force on January 1st 2006. Instead, it remained in the Law on Veterinary Medicine, which here appears as the source of so – called subsidiary or secondary criminal legislation. This criminal offence represents a serious form of harming and threatening not only of dignity and integrity of veterinary profession, but also of life, health and welfare of animals. Regardless of that, neither in theory nor in practice do the experts give enough at- tention to legal aspects of this negative but frequent phenomenon. That is the reason why the author of this paper attempts to present, explain and critically analyze the term and fundamental characteristics of this criminal offence as well as the punishment prescribed for its perpetra- tors in current legislation of the Republic of Serbia. Moreover, the au- thor point out some particularly disputable issues related to this crimi- nal offence such as: its name, its position in criminal legislation and the nature of social values this incrimination is intended to protect. Finally, lookin up to some of the countries from this region as role models, the author also suggests some alterations of the existing legislative solu- tion, which would contribute to a more efficient prevention, sanctioning and oppression of this form of crime.

Key words: veterinary medicine, quack veterinary assistance, criminal offence, punishment, Law on Veterinary medicine

ЛИТЕРАТУРА

Ана Батрићевић, „Борбе паса као тежи облик кривичног дела убијања и злостављања животиња“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 1-2/2012Ана Батрићевић, „Кривично дело несавесног пружања ветеринар- ске помоћи“, Заштита природе, 2/2011

Ђорђе Игњатовић, Криминологија, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за публикације, Београд 2008

Драган Јовашевић, Кривично право, Општи део, Номос, Београд 2006

Драган Јовашевић, Војислав Ђурђић, Кривично право, Посебни део, Номос, Београд 2006

Драган Јовашевић, Систем еколошких деликата – еколошко казне- но право, Правни факултет у Нишу – Центар за публикације, Ниш 2009

Митар Кокољ, Прекршајно право, Привредна академија, Нови Сад 2007

Слободанка Константиновић Вилић, Весна Николић Ристановић, Миомира Костић, Криминологија, Пеликан Принт, Ниш 2009 Љубиша  Лазаревић,  Коментар  Кривичног  законика  Републике

Србије, Савремена администрација, Београд 2006

Јаков Радишић, Медицинско право, Правни факултет Универзитета у Београду и Номос, Београд 2008

Зоран Стојановић, Коментар кривичног законика, Службени глас- ник Београд 2006

Зоран Стојановић, Кривично право, Општи део, Јустинијан, Бео- град 2005

Зоран Стојановић, Обрад Перић, Кривично право, Посебни део, Правна књига, Београд 2009

Ђурица Стубичан, „Етологија и ветеринарска етика“ Ветеринар- ски гласник, 6/1989

Јелена Шантрић, „Надрилекарство“, Бранич, 3 – 4/2008

Кривични законик Републике Србије, Службени гласник Републи- ке Србије, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09

Кривични закон Републике Србије, Службени гласник Републи- ке Србије, бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87,

6/89, 42/89, 21/90, и Службени гласник Републике Србије, бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 80/02, 39/03 и 67/03.

Кривични законик Републике Црне Горе, Службени лист Републи- ке Црне Горе, бр. 70/03, 13/04, 47/06 и Службени лист Репу- блике Црне Горе, бр. 40/08 и 25/10.

Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, Службене но- вине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 и 42/11.

Кривични закон Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 49/03 и 108/04.

Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04, 36/09 и 72/09.

Закон о добробити животиња, Службени гласник Републике Србије, бр. 41/09.

Закон о ветеринарству, Службени гласник Републике Србије, бр.

91/05 и 30/10.

Закон о заштити добробити животиња, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 14/08.

Закон о заштити животне средине, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 48/08.

Закон о заштити природе, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 51/08.

Закон о заштити и добробити животиња, Службени гласник Федерације Босне и Херцеговине, бр. 25/09.

Закон о ветеринарству, Службени лист Републике Црне Горе, бр.

30/12.

 Закон о ветеринарству, Службени лист Републике Црне Горе, бр.

11/04.

Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини, Службени гласник Федерације Босне и Херцеговине, бр. 34/02

Кодекс ветеринарско – медицинске етике, усвојен 13.10. 2007. го- дине, http://www.vetks.org.rs/documents/organizaciona/kodeks. pdf, asp,30. август 2011.

Статут    Ветеринарске    коморе    Србије,    http://www.vetks.org.rs/ documents/organizaciona/statut.pdf. asp, 30.август 2011. Дисциплинско – етички правилник Ветеринарске коморе Србије,

усвојен 10.10.2007. године, http://www.vetks.org.rs/documents/ normativna/disc-eticki%20prav.pdf. asp,30. август 2011.

Constitution of The World Veterinary Association,http://www.worldvet.

org/manuals/03CONSTI.pdf. asp,23. септембар 2011.

Code of Professional Ethics of The World Veterinary Association, http://www.worldvet.org/manuals/T-1-1.pdf. asp,23. септембар 2011.

European Veterinary Code of Conduct, adopted 6 June 2008, Federation of Veterinarians of Europe, FVE/07/doc/045, http://www.fve. org/news/position_papers/veterinary_profession/fve_07_045_ codeofconduct.pdf. asp,27. септембар 2011.

European Code of Good Veterinary Practice, Federation of Veterinarians of Europe, 2002, http://www.fve.org/news/publications/pdf/gvp. pdf. asp,27. септембар 2011.

European Veterinary Act, adopted 7 June 2008, Federation of Veterinarians of  Europe FVE/08/doc/009,http://www.fve.org/ news/position_papers/veterinary_profession/fve_08_009_vetact. pdf. asp, 27. септембар 2011.