Бајић – Дундић

Written By: Vukan Dubocanin

   УДК 347.6

Николина Бајић, Тања Дундић

 

 

ПРАВНИ АСПЕКТИ ТРАНС(С)ЕКСУАЛИТЕТА

 

doi: 10.7251/SPM1447191 B

Студентски рад

 

Апстракт: Транссексуалитет се у науци дефинише као екстремни облик полне дисфорије – неподударности полног идентитета и полне улоге са биолошким полом у датом случају. Наука је доказала да транссексуалност није питање животног избора, нити се ради о менталној болести, већ је ријеч о тзв. интерсексуалном поремећају који кулминира у настојању да се изврши операција промјене пола у конкретном случају. Када се овом проблему приступи са правног аспекта, неколико питања се издваја у први план – принцип непромјенљивости пола, правне претпоставке за промјену пола, промјена грађанског статуса, те транссексуалитет посматран кроз призму брака у смислу његових услова за пуноважност. Наведено, недвосмислено упућује на предмет нашег истраживања, а то је: услови, поступак и надлежност за промјену пола, промјена пола и право на планирање породице, транссексуалитет и брак (питање истовјетности/различитости полова са аспекта пуноважности брака, хетеросексуални или хомосексуални брак/животна заједница – правно уређење и правнa дејства). Иако су од прве хируршке интервенције промјене пола прошле деценије и иако се број транссексуалних особа сваким даном повећава, овој проблематици се и даље приступа са извјесном резервом и незаинтересованошћу када је у питању правно нормирање. Приликом израде рада примјењивали смо: нормативни метод, упоредно-правни метод, друге методе које се примјењују и у другим друштвеним наукама (анализа, синтеза, индукција, дедукција), а све у циљу указивања на озбиљност и потребу правног уређења овог проблема, све актуелнијег у друштву 21.вијека .

Кључне ријечи: транссексуалитет, промјена пола, брак.

 

Nikolina Bajić, Tanja Dundić

 

LEGAL ASPECT OF TRANSSEXUALITY

Summary

 

In science transsexuality is defined as extreme form of gender dysphoria – incongruity od gender identity and gender roles with biological gender in specific case. Science has proven that transsexuality is not life choice or mental disease, but so-called intersexual disorder which culminates in an effort to change a gender in specific case.If we access to the problem in legal aspect, we can notice that several issues stands out – the principle of immutability of gender, legal assumptions for gender change, changes in civil status and transsexuality viewed through the prism of marridge in terms of its conditions for the validity.This indicates on the subjects of our study, and it is : terms, procedure, and jurisdiction for gender change, gender change and rights for family planning, transsexuality and marriage (question of sameness/dissimilarity genders from aspect of the validity of marriage, heterosexual or homosexual marrige/community – legal regulation and legal effect).Although there were a decade since first surgery of gender change and the number of transsexuals is increasing, to this problem is approached with disinterest when it comes to legal norms.During the work on our study we applied: normative method, comparative legal method, other metodhs that are used in other social sciences(analysis, synthesis, induction, deduction),with the aim of pointing out the seriousness and the need for legal regulation of this problem, current in society of twenty-first century.

Key words:transsexuality; gender change; marriage.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Драшкић, Марија. “Правно нормирање транссексуалитета у упоредном праву, Правни живот бр. 11-12/1994.

„Не толерише нетолеранцију. Упознај своја права и користи их!“, Сарајевски отворени центар, Сарајево, 2012

Права ЛГБТ особа у БиХ: Правосуђе, Фондација Heinrich Böll- Уред за БиХ, Фондација CURE, Сарајевски отворени центар, Сарајево, 2013.

Права ЛГБТ особа у БиХ: Образовање, Фондација Heinrich Böll- Уред за БиХ, Фондација CURE, Сарајевски отворени центар, Сарајево, 2013.

Приручник за сузбијање дискриминације и насиља против ЛГБТ особа, Загреб Pride i Центар за ЛГБТ равноправност, Загреб, 2011.

Породични закон Републике Српске, Службени гласник број 01/020/581/02

РОЗИ ИЗВЈЕШТАЈ“,Сарајевски отворени центар, Сарајево, 2013.

Читанка ЛГБТ људских права, Сарајевски отворени центар, Фондација Heinrich Böll-Уред за БиХ, Сарајево, 2012.

William Naphy, Born to be gay, DOMINO, Загреб, 2012.

Međunarodna klasifikacija bolesti, http://hr.wikipedia.org/wiki/MKB. asp, 20.новембар 2013, 12:30.

ZAKON O RAVNOPRANOSTI POLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI, http://www.hsph.harvard.edu/population/womenrights/bosnia.equality.03.pdf, asp,19. новембар 2013, 15:50.

Pravo na promjenu spola transrodnih osoba u BiH, http://lgbt-prava.ba/pravo-na-promjenu-spola-transrodnih-osoba-u-bih/, asp,19. новембар 2013, 13:45.

EVOLUCIJA U JURISPRUDENCIJI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U POGLEDU TRANSSEKSUALNIH OSOBA: EVOLUCIJA I U SRBIJI, http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/dramar/transseksualizam.pdf,asp,22. новембар 2013, 20:45

F64.0 Transseksualizam, http://psihijatrija.forumhr.com/t265-f640-transseksualizam, asp,20. новембар 2013, 15:10.

Тransseksualnost, http://hr.wikipedia.org/wiki/Transseksualnost, asp, 19. новембар 2013,14:50.