Александар Матковић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                УДК:348(497.114)

Александар Матковић[1]

  ПРЕГЛЕДНИ  ЧЛАНАК

ПРАВНИ СТАТУС ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПОЗИТИВНОПРАВНИ ОКВИРИ И ПИТАЊЕ ВЕРСКЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

doi: 10.7251/SPMSR1750161M

Апстракт: у је анализирана материја правног уређивања положаја и међусобног односа цркава и верских заједница на простору Републике Србије. Истраживање је обухватило проучавање Устава Републике Србије, Закона о црквама и верским заједницама, Закона о забрани дискриминације, као и Регистра цркава и верских заједница. Констатовано је да правни поредак Србије гарантује верске слободе, права и верску равноправност, те да законска и подзаконска решења начелно следе уставну концепцију једнакости и верске либералности. Са друге стране, уочена су одређена разилажења између уставних начела и законских одредби, која могу представљати директан или индиректан облик повреде верске равноправности и један од видова легализације и легитимизације дискриминације по верској основи. У томе смислу, примарно су истакнути законско издвајање  „традиционалних“ цркава и верских заједница, као и законски изузеци од вршења дискриминације у погледу поступања свештених лица и верских службеника.

Кључне речи: цркве, верске заједнице, равноправност, дискриминација, верске слободе.

 

Aleksandar Matković[2]

LEGAL STATUS OF CHURCHES AND RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA- THEIR POSITION IN THE DOMAIN OF THE POSITIVE LAW AND THE MATTER OF RELIGIOUS EQUALITY

Abstract:In this paper author analyzes the matter of legal positions and mutual relations between churches and religious communities in the Republic of Serbia. Research involves the study of the Constitution of the Republic of Serbia, the Law on Churches and Religious Communities, the Law Against Discrimination, as well as the Register of churches and religious communities.It is noted that Serbia’s legal system guarantees religious freedom, religious rights and equality, and that the legal provisions generally follow the constitutional concept of equality and religious liberality. On the other hand, there are certain differences between constitutional principles and legal provisions that may represent direct or indirect forms of violations of religious equality and one of the forms of legalization and legitimization of discrimination on religious grounds.In this sense, author primarily emphasize the legal separation of the „traditional“ churches and religious communities, as well as the statutory exceptions to the exercise of discrimination concerning the behaviour of priests and religious officials.

Key words: church, religious community, equality, discrimination, religious freedom.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Амбасада САД, Извештај о међународним верским слободама 2008/ Србија, http://serbian.serbia.usembassy.gov/sr/verskoj-slobodi-2008-srbija.html, преузето 08.2014, 15:10.
 2. Благојевић, Мирко. Савремене религијске промене у Србији и десекуларизација. Филозофија и друштво 31/2006.
 3. Божовић, Ратко. Секте, култови и толеранција према њима. Теме, 27(1)/2003.
 4. Вукоичић, Јелена. Религија и национални идентитет Срба у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Религија и толеранција 18/2012.
 5. Ђорђевић, Мирко. Кишобран патријарха Павла – критика паланачког ума. Београд 2010.
 6. Ђурђевић, Ненад. Основни проблем законског уређења правног положаја цркава и верских заједница у Републици Србији, у: Правни положај цркава и верских заједница и стицање својства правног лица. Београд 2010.
 7. Ђурић, Владимир. Слобода вероисповести и правни субјективитет цркава и верских заједница у земљама бивше Југославије, у: Право земаља у региону. Београд 2010.
 8. Илић, Владимир. Верске слободе у Србији: стање, препреке, могућности. Зрењанин 2009.
 9. Јакшић, Божидар. Сви различити, сви једнаки, у: Правни положај цркава и верских заједница и стицање својства правног лица. Београд, 2010.
 10. Кубурић, Зорица. Вера и слобода: верске заједнице у Југославији. Нови Сад 2002.
 11. Матовић, Д. и Петровић, М. Цркве неће закон који је отпутовао у Брисел, Политика Онлине, 06.03.2009, http://195.178.48.223/rubrike/dogadjaji-dana/Crkve-nece-zakon-koji-je-otputovao-u-Brisel.lt.html, преузето: 14.07.2014, 20:20.
 12. Миленковић, Дејан. Водич кроз Закон о забрани дискриминације. Београд 2010.
 13. Пајванчић, Маријана. Уставни оквир слободе вероисповести, у: Правни положај цркава и верских заједница и стицање својства правног лица. Београд 2010.
 14. Петрушић, Невена et al, Коментар Закона о забрани дискриминације, Београд 2014.
 15. Степанов, Радивој и Соколовска, Валентина. Де/секуларизација под окриљем закона, Годишњак Филозофског факултета 31/2006.
 16. Чонградин, С., СПЦ и верске заједнице против Устава Србије, Данас.рс, 05.03.2009, http://www.danas.rs/vesti/politika/spc_i_verske_zajednice_protiv_ustava_srbije.56.html?news_id=155144, преузето 14.07.2014, 20:45.

 

Прописи и документи:

 

 1. Закон о црквама и верским заједницама, Службени гласник РС, бр 36/2006.
 2. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/2009.
 3. Правилник о садржини и начину вођења Регистра цркава и верских заједница, Службени гласник РС, бр 64/06.
 4. Регистар цркава и верских заједница, Министарство правде/ Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама,

http://www.vere.gov.rs/KSCVZ/uploads/Dokumenti/RegistarCrkavaIVerskihZajednica.pdf, преузето 31.03.2015, 18:25.

 1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.

 

 

[1] Доктор правних наука; al.matkovic@gmail.com.

[2] PhD; al.matkovic@gmail.com.