Аднан Шехић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 347.44

Аднан Шехић

Прегледни чланак

 

ЗЛОУПОТРЕБА ЧЛАНСКИХ ПРАВА И ИНКОНГРУЕНТНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

doi: 10.7251/SPM162249007S

 

Апстракт: У овом раду се презентује управљање привредним друштвом, као најчешћим обликом правног лица над чијом имовином се води стечајни поступак. Нагласак је стављен на привредним друштвима у форми друштва са ограничном одговорношћу, са малим бројем чланова, као најчешћом формам обављања привредне дјеланости у Босни и Херцеговини. С обзиром да ова форма привредног друштва има свој правни субјективитет, а власници удјела одговарају за обавезе друштва до висине својих улога, код ове форме привредног друштва у нашој позитивној легислативи је више изражен институционални капацитет друштва у односу на друштва лица као облике привредних друштава. Међутим, институционални капацитети без обзира на легислативна рјешења не могу доћи до изражаја у ситуацијама када привредна друштва имају само једног члана или неколицину њих који су породични повезани. Усљед оваквих околности, нису ријетке ситуације, да власник удјела злоупотријеби своја чланска права, у ситуацијама када је привредно друштво платежно неспособно. Власник удјела односно дионица кроз низ правних послова настоји извући или оптеретити имовину друштва у своју корист, а онда покреће стечајни поступак ради брисања друштва из судског регистра. Аутор[1] кроз рад указује на неуобичајно намирење и/или обезбјеђење потраживања власника удјела и осталих повјерилаца у ситуацијама платежне неспособности привредног друштва, нетом прије покретања стечајног поступка, те могућност примјене института побијања правних радњи у стечајном поступка на конкретне случајеве, уз услов испуњавања законом дефинисаних претпоставки.

Кључне ријечи: привредно друштво, злоупотреба чланских права, неуобичајно обезбјеђење и намирење потраживања, институт побијања правних радњи у стечајном поступку.

 

Аdnan Šehić[2]

 

MISUSE OF MEMBERSHIP RIGHTS AND UNUSUAL SECURITY AND SETTLEMENT OF CLAIMS

Abstract  In this thesis presented is management of business organization, as the most common form of legal entity over which assets bankruptcy proceedings is conducted. Emphasis is on business organizations in form of limited liability companies, with small number of members, as the most common form of businesses in Bosnia and Herzegovina. Since this form of business organization has its legal subjectivity, and owners of shares are liable for responsibilities of organization up to amount of their shares, at this form of business organization in our positive legislation institutional capacity of organization is more represented in regard to organization entity as form of business organization. However institutional capacities, regardless of legislative solutions cannot come to the fore in situations when business organization has only one member or few of them who are family related. Due to such circumstances, situations in which owner of share misuses his/her membership rights are not rare, in situations when business organization is insolvent. Owner of share i.e. stocks through series of legal affairs tries to bring out or encumber assets of organization in his/her favor, and then initiates bankruptcy proceedings in order to erase organization from court registry. Author,[3] through this thesis points out unusual settlement and/or security of claims of share owner and other creditors in situations of business organization’s insolvency, just before initiation of bankruptcy proceedings and possibility to apply instrument of contesting legal actions in bankruptcy proceedings to concrete cases, provided that legally defined assumptions are fulfilled.

Key words: business organization, misuse of membership rights, unusual security and settlements of claims, instrument of contesting legal actions in bankruptcy proceedings.

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бикић, Абедин. Облигационо право. Сарајево, 2007.;
 2. Горшић, Фрањо. Коментар стечајног закона, Закон о принудном поравнању ван стечаја, Закона о увођењу у живот оба закона, Закона о побијању правних дјела изван стечаја. Београд, 1934.;
 3. Васиљевић, Мирко. Компанијско право, право привредних друштава Србије и ЕУ, друго измјењено и допуњено издање. Београд, 2007.;
 4. Велимировић, Михаило. Стечајно право. Нови Сад, 2004.;
 5. Ведриш, Мартин. Кларић, Петар. Грађанско право. Загреб, 1996.;
 6. Вилогорац, Есад. Диздар, Михрет. Закон о привредним друштвима – објашњења и коментари. Сарајево, 2000.;
 7. Вучетић,Вељко. Коментар закона о санацији и престанку организација удруженог рада. Загреб, 1981.;

Закони и подзаконски акти:

 1. Закон о стечајном поступку ФБиХ, Службене новине ФБиХ, бр. 29/03; 32/04; 42/06;
 2. Закон о стечајном поступку РС, Службени гласник РС, бр. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10; 16/10;
 3. Закон о привредним друштвима ФБиХ, Службене новине ФБиХ бр. 81/15;
 4. Закон о привредним друштвима РС, Службени гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13;

 

 

[1] Магистар правних наука, правник у Комерцијално-инвестиционој банци д.д. Велика Кладуша;

[2] Adnan Šehić, lawyer in Joint Stock „Commercial-Investment Bank“ Velika Kladuša.