Симовић -Јовашевић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1952129S                          УДК 343.85:343.62-055.2(497.11)
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У ПРАВОСУДНОЈ ПРАКСИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Миодраг Н. Симовић[1]
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Драган Јовашевић[2]
Правни факултет Универзитета у Нишу
     Владимир М. Симовић[3]
Тужилаштвo Босне и Херцеговине
 
Апстракт: Од 2002. године када је у кривичноправни систем Републике Србије уведено кривично дјело насиље у породици, ова се инкриминација стално развијала у правцу побољшања ефикасности законских решења. Најзначајније рјешење насиља у породици прописује Кривични законик из 2005. године. Поред правно-теоријског приказа, у циљу указивања на основне карактеристике законских рјешења у праву Републике Србије и начин њихове инплементације у судској пракси Србије од стране надлежних правосудних органа, у раду се анализирају статистички подаци Републичког завода за статистику за територију Републике Србије у периоду 2006-2016. године. Посебан дио рада се огледа у анализи казнене политике судова при пресуђењу пријављених кривичних дјела (односно њихових учинилаца) како би се утврдила строгост или благост изречених врста и мјера кривичних санкција у конкретним случајевима. 
Послије усвајања Истанбулске конвенције, ова инкриминација добија нову садржину, смисао и значај. Тако је 2016. године донијет посебан Закон о спрјечавању насиља у породици са системом хитних мјера које треба да спријече могућност понављања вршења овог кривчног дјела. Међутим, и поред прописаних строгих казни затвора за учиниоце овог кривичног дјела, његово практично оживотворење у судској статистичкој пракси указује на: висок обим, структуру и динамику кривичних дела ове врсте; висок проценат одбачених кривичних пријава, обустава и прекида истраге, и благу казнену политику судова, која и поред прописане казне затвора, најчешће изриче друге врсте кривичних санкција.
Кључне ријечи: закон, кривично дјело, насиље у породици, казна, политика гоњења.
 
DOMESTIC VIOLENCE IN JUDICIAL PRACTICE
DOMESTIC VIOLENCE IN JUDICIAL PRACTICE
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Miodrag N. Simović
Faculty of Law of Banja Luka
Dragan Jovašević
Faculty of Law, Niš
Vladimir M. Simović
The Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina
Abstract: Since the criminal offense of domestic violence, has been introduced in the criminal justice system of the Republic of Serbia in 2002, this incrimination has been constantly evolving in order to improve the efficiency of legal solutions. The most significant solution to domestic violence is provided for by the 2005 Criminal Code. In addition to the legal-theoretical view, in order to point out the basic characteristics of legal solutions in the law of the Republic of Serbia and the way of their implementation in Serbia’s jurisprudence by the competent judicial authorities, the paper analyzes statistical data of the Republic Institute of Statistics for the territory of the Republic of Serbia for the period 2006-2016. А specific part of the paper is reflected in the analysis of the penal policy of the courts in judging on reported criminal offenses (i.e. their perpetrators), as to determine the severity or mildness of the types and measures of criminal sanctions in specific cases.
After the adoption of the Istanbul Convention, this incrimination gains new content, meaning and significance. Thus, in 2016, a special Law on Prevention of Domestic Violence was issued with a system of emergency measures to prevent the possibility of repeating this criminal offense. However, in addition to the prescribed severe sentences of imprisonment for the perpetrators of this criminal offense, its practical accomplishment in judicial statistical practice points to the following: the high volume, structure and dynamics of criminal offenses of this kind; high percentage of dismissed criminal charges, suspensions and interruptions of investigations and mild criminal policy of the courts, which, in addition to the prescribed sentence of imprisonment, most often pronounces other kinds of criminal sanctions.
Key words: the law, criminal offense, domestic violence, punishment, prosecution politics.
 
ЛИТЕРАТУРА
 1. Бабић, Милош, Марковић, Иванка. Кривично право, Посебни дио. Бања Лука: Правни фкултет, 2008.
 2. Gerdes I., Louise. Domestic Violence (Opposing Viewpoints). Chicago: Greenhaven Press, 2011.
 3. 3. Грозданић, Велинка, Шкорић, Марисабел, Виња, Илеана. „Насиље у обитељи у свјетлу промјена Казненог закона“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, 2 (2010): 669-698.
 4. 4. Ђорђевић, Ђорђе. Кривично право, Посебни део. Београд: Криминалистичко-полицијска академија,
 5. 5. Ђорђевић, Мирослав, Ђорђевић, Ђорђе. Кривично право. Београд: Пројурис,
 6. 6. Јовашевић, Драган. Лексикон кривичног права. Београд: Службени гласник Републике Србије,
 7. 7. Јовашевић, Драган. Кривично право, Посебни део. Београд: Досије,
 8. 8. Јовашевић, Драган. Насиље у породици. Београд: Институт за криминолошка  и  социолошка истраживања,
 9. 9. Јовашевић, Драган, Митровић, Љубинко, Икановић, Вељко. Кривично право Републике Српске, Посебни дио. Бања Лука: Факултет правних наука, 2017.
 10. 10. Јовашевић, Драган, Митровић, Љубинко, Икановић, Вељко. Коментар Кривичног законика Републике Српске. Бања Лука: Службени гласник Републике Српске, 2018.
 11. 11. Кузман, Марина, Павлековић, Гордана. Насиље над женом у обитељи. Загреб: Друштво за психолошку помоћ, 2004.
 12. 12. Лазаревић, Љубиша, Вучковић, Бранко, Вучковић, Весна. Коментар Кривичног законика Црне Горе. Цетиње Обод, 2004.
 13. 13. Мрвић Петровић, Наташа. Кривично право. Београд: Факултет за пословно право,
 14. Муравьева, Марианна, Пушкарева, Наталья. Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.). Издательство Европейского университета, Санкт-Петербург, 2012.
 15. Opitz, Claudia, Studer, Brigitte, Sardet, Frêdêric (Hrsg.), Häusliche Gewalt – De la violence domestique. Zürich: Chronos, 2005.
 16. 16. Павишић, Берислав, Грозданић, Велинка, Веић, Петар. Коментар Казненог закона. Загреб: Народне новине, 2007.
 17. 17. Петровић, Борислав, Јовашевић, Драган. Кривично право 2, Посебни дио. Сарајево: Правни факултет,
18.Симић, Илија, Трешњев, Александар. Кривични законик са краћим коментаром. Београд: Службени гласник, 2010.
 1. Haugen, M. David. Domestic Violence: Opposing Viewpoints. Chicago: Greenhaven Press, 2004.
 2. Heike, Mark. Häusliche Gewalt gegen Frauen, Ergebnisse einer Befragung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Baden-Baden: Tectum Verlag DE, 2001.
 
 
[1] Редовни професор Правног факултета у Бањој Луци, судија Уставног суда Босне и Херцеговине, редовни члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине, редовни члан Европске академије наука и умјетности, инострани члан Руске академије природних наука и редовни члан Балканског научног центра Руске академије природних наука,  miodrag.simovic@ustavnisud.ba.
[2] Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу, jovashana@ptt.rs.
[3] Тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине и ванредни професор Факултета за безбједност и заштиту Независног универзитета у Бањој Луци и Факултета правних наука Универзитета „Витез“ у Витезу, vlado_s@blic.net.