Садржај

Written By: Vukan Dubocanin

С А Д Р Ж А Ј

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

 

Момир Милојевић

ОСЛОБОЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1918. ……………………………………………… 7

 

Љиљана Мијовић

ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ

СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА …………………………………………………………39

 

Дарко Радић

ДОПУШТЕНОСТ УГОВАРАЊA

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА ……………………………… 59

 

Дражен Миљић

ДЈЕЛОТВОРНОСТ ЖАЛБЕ У ПОСЕБНИМ

УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ………………….. 81

 

Дамјан Даниловић

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ

ОД ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВЕ ………..99

 

Роберт Шврака

ПОЈАМ НОРМАТИВНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ……………………………… 115

 

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

 

Миодраг Н. Симовић

Драган Јовашевић

Владимир М. Симовић

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У ПРАВОСУДНОЈ

ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ………………………………………………… 129

 

Марина М. Симовић

Александар Д. Михајловић

Миомира П. Костић

СИРОМАШТВО И ЗЛОЧИН НА УЛИЦАМА ГРАДОВА …………… 157

 

Оливера Шево

ОПШТА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИНУДНИМ НЕСТАНКОМ

ЛИЦА КАО ОБЛИКОМ ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ …… 177

 

Дарко Божић

ПОСТУПАК ИЗВРШЕЊА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

ИЗВРШЕНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ………………………………. 191

 

ПРИКАЗИ

 

Босиљка Чубриловић

Проф. др Илија Бабић, проф. др Раденко Јотановић

ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 – УВОД

У ГРАЂАНСКО ПРАВО (прво издање) ……………………………………… 217

 

СУДСКА ПРАКСА

 

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ …………………….223

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ………………247