Р. Јовић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                           УДК:342.4(497.6)

Роберт Јовић*[1]

 Прегледни чланак                                                       

 

(НЕ)УСТАВНОСТ И (НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

 doi: 10.7251/SPM1548133J

Апстракт:

Значај који Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске ужива и остварује у правном систему Републике Српске је неупитна и њену формалноправну улогу и позицију треба сваки дан безусловно јачати. Међутим, и поред неупитног значаја те низа конкретних предности овог начина превентивног и post factum дјеловања у области сукоба интереса,  оно што јесте спорно и о чему ће аутор овог рада говорити, односи се на процесноправни аспект рада ове комисије. У највећем дијелу, рад комисије је нормативно регулисан (само) Правилима о поступку пред републичком Комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских извјештаја („Сл. гл. РС“, број 31/09, 33/09 и 61/09) које је сама комисија (не)уставно и (не)законито донијела обзиром да је законодавац овој проблематици посветио само један члан. У том контексту, аутор ће у овом раду, након што изнесе основе уставног и законског одређења института сукоба интереса те (укратко) елаборира о уставности и законитости правних прописа уопште, приступити анализи правне (не)усаглашеност посебних (управно)процесних правила за утврђивање сукоба интереса донесених у форми подзаконског акта како са Уставом Републике Српске тако и са Законом о општем управном поступку и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске а за које потребе ће се аутор користити и правним ставовима Уставног суда Републике Хрватске донесених по (готово) истој правној проблематици, да би на крају предложио de lege ferenda рјешења за отклањање уочених неуставности односно незаконитости у правном систему Републике Српске у области утврђивања сукоба интереса.

Кључне ријечи: (не)уставност и (не)законитост, правила о поступку као подзаконски акт, посебан управни поступак.

 

Robert Jović*[2]

 

 (UN)CONSTITUTIONALITY AND (IL)LEGALITY OF THE RULES ON PROCEDURE FOR DETERMINING THE CONFLICT OF INTEREST IN THE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Summary

 

The importance that the Republic Commission for Determining the Conflict of Interest in the RS Government Bodies has and exercises in the legal system of the Republic of Srpska is unquestionable and its legal role and position should be unconditionally strengthened every day. However, apart from undisputable importance and a number of specific advantages of this method for preventive and post factum action in the area of conflict of interest, what is debatable and what the author of this paper is going to write about refers to the procedural and legal aspect of work of this Commission. Great part of the work of the Commission is normatively regulated (only) by the Rules of Procedure before the Republic Commission for Determining the Conflict of Interest in the RS Government Bodies and the Modes for Financial Reports Control („Official Gazette of the Republic of Srpska“ No. 31/09, 33/09 & 61/09), which was passed by the Commission (un)constitutionally and (il)legally since the legislator dedicated only one article to this matter. Therefore, after presenting the basics of constitutional and legal definitions of conflict of interest and (briefly) elaborate on constitutionality and legality of legal regulations in general, the author of this paper is going to analyze the legal (non)compliance of specific (administrative) procedural rules for determining the conflict of interest brought in the form of subordinate act with the Constitution of the Republic of Srpska and the Law on General Administrative Procedure and the Law on prevention of conflict of interest in the government bodies of the Republic of Srpska and for that purpose the author shall also use legal views of the Constitutional Court of the Republic of Croatia adopted for (nearly) the same legal issues, and in the end shall suggest de lege ferenda solutions for remedying of found unconstitutionality and illegality in the legal system of the Republic of Srpska in the area of conflict of interest deteremination.    

Key words: (un)constitutionally and (il)legality, rules on procedure as a subordinate act, specific administrative procedure.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

            Правна литература

 

  1. Денковић, Драгаш. Добра управа. Београд 2010.
  2. Кунић, Петар. Управно право посебни дио. Бања Лука 2008.
  3. Кунић, Петар. Управно право. Бања Лука 2010.
  4. Лилић, Стеван. Посебно управно право. Београд 2010.
  5. Лилић, Стеван. Управно право и управно процесно право. Београд 2009, 2013.
  6. Рађеновић, Мирјана. Право посебних управних поступака. Бања Лука 2009.
  7. Рађеновић, Мирјана. Право управног спора. Бања Лука 2010.
  8. Томић, Зоран. Опште управно право. Београд 2009.
  9. Правни лексикон. Београд 1970.

 

            Правни извори

 

Устав Републике Српске

Закон о општем управном поступку („Сл. гл. Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10)

Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Сл. гл. Републике Српске“, број 73/08 и 52/14)

Закона о спрјечавању сукоба интереса („Народне новине Републике Хрватске“, број 26/11 и 12/12)

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гл. Републике Србије“, број 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС)

Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских извјештаја („Сл. гл. РС“, број 31/09, 33/09 и 61/09)

 

            Судска пракса

 

Одлука Уставног суда Републике Хрватске („Народне новине Републике Хрватске“ број 126/12)

Рјешење Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 21/10)

Пресуда Врховног суда Републике Српске број 11 0 У 002581 10 Увп од 25. јануара 2012. године

Пресуда Окружног суда у Бањалуци број 11 0 У 010063 12 У од 22. априла 2014. године

Пресуда Окружног суда у Бањалуци број 11 0 У 007255 11 У од 24. маја 2013. године

 

            Интернет извори

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске (http://www.sukobinteresa-rs.org/)

Повјеренство за одлучивање о сукобу интереса у Републици Хрватској (http://www.sukobinteresa.hr/posi/ws.nsf/wi?OpenForm&1)

Агенција за борбу против корупције Републике Србије (http://www.acas.rs/)

Влада Републике Српске (http://www.vladars.net/)

 *[1] Аутор је мастер правник и докторанд на Правном факултету Универзитета у Београду а запослен је на радном мјесту руководиоца Службе за правне, кадровске и опште послове у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

*[2] The author is a Master of Laws and a PhD candidate at the Faculty of Law, University of Belgrade and has been employed in the position of the Head of Legal Affairs, Human Resources and General Affairs in „Vodovod i kanalizacija“ JSC Bijeljina.