Српска правна мисао 2010.

Written By: Vukan Dubocanin

САДРЖАЈ

ЧЛАНЦИ

Др Витомир Поповић, Слађана Марић:
ОСТВАРИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА У СТРАЗБУРУ

Dr Miloš Babić:
ZNAČAJ KRIVIČNE ODGOVORNOSTI U KRIVIČNOM PRAVU

Др Петар Кунић:
ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ВЛАДИНЕ И УПРАВНЕ ФУНКЦИЈЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЛОКАЛНИ НИВО

Др Миодраг Н. Симовић:
ПРИВИЛЕГИЈА ОД САМООПТУЖИВАЊА

Dr Ivanka Marković:
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

Доц. др Здрава Стојановић:
ПРАВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ ВЛАДЕ У КРАЉЕВИНИ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА ПРЕМА ВИДОВДАНСКОМ УСТАВУ

Dr Duško Medić:
HIPOTEKA PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE

Dr Alija A. Ramljak, Dr. sci. iuris Almin Dautbegović:
ZLOČIN IZ STRASTI

Dr Milena Raković:
PORESKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

Др Мирослав Милосављевић:
РЕШАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРОВА

Dr.sc. Adnan Duraković:
NEKI ASPEKTI PRVIH RADNJI, UVIĐAJA I VJEŠTAČENJA U SLUČAJU PRIJETNJE ILI UPOTREBE EKSPLOZIVNE NAPRAVE U SVJETLU ODREDABA ČLANA 234, 236. I 237.

М.А. Душко Глодић:
САРАДЊА НАЦИОНАЛНИХ СУДОВА СА СУДОМ ПРАВДЕ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ПРЕЛИМИНАРНОМ ПОСТУПКУ

Мр Невенко Врањеш:
УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СПОЉНИХ ПОСЛОВА БиХ

Mr Nenad Baroš:
NEPRIJATELJSKO PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA I NAČELO STROGE NEUTRALNOSTI UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

ОСВРТИ

Dr Žarko Anđelković:
OSVRT NA PROMET NEKRETNINA U SRBIJI

ПРИКАЗИ

Др Миодраг Н. Симовић:
МОДЕЛ МОДЕРНОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ УЏБЕНИКА (Проф. др Станко Бејатовић: КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО, ”Службени гласник Републике Србије”, Београд, 2008, стр. 563)

Др Миле Дмичић
Проф. др Мирјана Рађеновић, ПРАВО ПОСЕБНИХ УПРАВНИХ ПОСТУПАКА (ОДАБРАНИ ПОСТУПЦИ), – Бања Лука: Правни факултет Универзитета, 2009, стр. 343.

Мр Марина М. Симовић – Нишевић:
Стевановић, мр Зоран, ОТВОРЕНИ ЗАТВОРИ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008, стр. 263.

СУДСКА ПРАКСА

Др Миле Дмичић:
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Мр Владимир М. Симовић:
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ